• Szkolenie

  Kurs ,,Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych (ACLS)"

  19.11.2015 - 20.11.2015

 • Rejestracja

  01.10.2015 - 06.11.2015

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Falck Medycyna/WIM, a w szczególności udziału w płatnych szkoleniach (kursach, warsztatach itp.) stacjonarnych i wyjazdowych.
2. Organizatorami usług szkoleniowych są:
a) Falck Medycyna z siedzibą w Warszawie (01-102), ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 527-243-59-38, REGON 015755741.
b) Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie (04-141), ul. Szaserów 128, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000144810, NIP 113-23-93-221, REGON 015294487
3. Organizatorzy usług szkoleniowych organizują szkolenia prezentowane na stronie internetowej http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl. Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Tematyka szkoleń oraz ich dokładny harmonogram są każdorazowo przedstawione na stronie http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl.

§ 2
Definicje
1. "Usługa Szkoleniowa" – oznacza ogół działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, a obejmujących m.in. rejestrację uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych oraz inne elementy określone w opisie szkolenia umieszczonego na stronie internetowej http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl oraz w mailu skierowanym do uczestnika szkolenia.
2. „Organizator” – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie. W zależności od konkretnego typu, rodzaju szkolenia organizatorem jest Falck Medycyna albo WIM.
3. „Zamawiający” - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
4. „Uczestnik” - uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
5. „Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych” (Umowa)- umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.

§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora zgłoszenia (zgodnie z ust. 3 poniżej), przyjęcie zgłoszenia Uczestnika przez Organizatora oraz wniesienie opłaty za udział w szkoleniu.
3. Zgłaszając się na szkolenie Zamawiający:
a) wypełnia formularz zapisu;
b) oznacza adres przeznaczony do korespondencji oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura VAT (mogą to być różne adresy);
c) wybiera sposób płatności wynagrodzenia za usługę szkoleniową.
4. Zgłoszenie na kurs odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy opisie każdego kursu. Osoby zgłaszające się na kurs otrzymają emailem formularz zgłoszeniowy i numer konta, na które należy wnieść opłatę.
5. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty. Umowa o udział w szkoleniu zawarta jest z momentem potwierdzenia zapisu przez Organizatora.
6. W zamian za przeprowadzone szkolenie Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie.
7. Koszt udziału w szkoleniu jednego Uczestnika jest podawana każdorazowo na stronie internetowej http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl. Cena Szkolenia jest wyrażona w złotych polskich (PLN). Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
8. Opłata za szkolenie obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu oraz koszty materiałów szkoleniowych. Pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ew. zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
9. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania wpłaty wynagrodzenia w wybranym sposobie płatności. Brak wpływu płatności do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.
10. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za usługi szkoleniowe:
a) przelew bankowy, elektroniczny;
b) płatność gotówką w biurze Falck Medycyna.
11. Organizator szkolenia nie gwarantuje stałego udostępniania wszystkich możliwych form płatności.
12. Organizator szkolenia potwierdzi otrzymanie wynagrodzenia za usługę szkoleniową uiszczoną przez Zamawiającego, tym samym nadając Zamawiającemu status Uczestnika.
13. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu zapisu adres korespondencyjny Uczestnika.
14. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach oraz pytania w przedmiocie organizowanych szkoleń przyjmowane są wyłącznie pisemnie, drogą elektroniczną, pod adresem: szkolenia@falck.pl
15. Osoby zatrudnione przez Organizatorów oraz osoby, które zakupiły od Organizatora szkolenia minimum 3 usługi szkoleniowe, mogą korzystać ze zniżek i rabatów w opłatach za szkolenia organizowane przez Organizatora na warunkach określonych na stronie http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl. Zniżki i rabaty nie sumują się.
16. Falck Medycyna/WIM zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług szkoleniowych znajdujących się w jej ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny usług szkoleniowych w zgłoszeniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
17. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

§ 4
Zobowiązania i uprawnienia stron
1. Do obowiązków Organizatora szkolenia należy:
a) realizacja szkoleń zgodnie z opisem przedstawionym na stronie www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl,
b) udostępnienie Uczestnikowi dostępu do materiałów,
c) zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń,
d) wystawienie Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie i zdobyte kwalifikacje,
2. Do obowiązków Uczestnika należy:
1. uczestniczenie w szkoleniu, przestrzeganie punktualności i stosowanie się do poleceń Organizatora i trenerów,
2. uiszczenie wynagrodzenia za usługę szkoleniową.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsca przeprowadzenia szkoleń w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnicy o zmianie zostaną niezwłocznie powiadomieni (np. telefonicznie lub drogą mailową). W przypadku zmiany terminu szkolenia lub zmiany miejscowości, w której ma odbyć się szkolenie, Uczestnik podejmuje decyzję, czy będzie uczestniczył w szkoleniu w zmienionym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia za zwrotem opłaty.

§ 5
Rezygnacja, odstąpienie od umowy
1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest nie później niż na 21 dni przed terminem szkolenia. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: szkolenia@falck.pl, podając swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę.
2. Uprawnienie do rezygnacji z udziału w szkoleniu za zwrotem pełnej opłaty nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku złożenia rezygnacji po upływie wskazanego wyżej 21-dniowego terminu przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie Uczestnikowi jest zwracane 50% wartości ceny szkolenia.
3. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1, nie stanowi podstawy do jego roszczeń wobec Organizatora szkolenia.
4. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik powinien przesłać do Organizatora szkolenia w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej na adres e-mail: szkolenia@falck.pl. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę za udział w szkoleniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:
a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację
b) nazwę, grupę i termin usługi szkoleniowej, której reklamacja dotyczy
c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać przesłana na jeden z poniższych adresów korespondencyjnych:
a) Falck Medycyna, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, z dopiskiem „Dział Szkoleń”
b) Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
4. Organizator szkolenia rozpatrzy reklamację w terminie 28 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 5 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
4. Administratorem danych osobowych przekazanych Falck Medycyna jest Falck Medycyna Sp. z o.o.
5. Administratorem danych osobowych przekazanych Wojskowemu Instytutowi Medycznemu jest Wojskowy Instytut Medyczny.

§ 8
Majątkowe prawa autorskie
1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.
2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora szkolenia można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.
3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.falck.pl i https://wimcon.wim.mil.pl. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.i . Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia.

O szkoleniu

Kurs ,,Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych (ACLS)"

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA). Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Pomyślne zakończenie kursu wymaga zademonstrowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach szkoleniowych, zaliczenie testu umiejętności w zakresie RKO z użyciem AED, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską, Megacode, a także zdania testu. Po pomyślnym ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat ważny przez dwa lata. Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego, kierującego leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personelu zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Współorganizatorzy

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Falck Medycyna sp. z o.o.

Program ramowy

Nov. 19, 2015

Program ramowy

Nov. 20, 2015

Program ramowy

Opłaty

  Konto bankowe

  61 1050 1025 1000 0022 6131 6729

  w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz

  Przy rejestracji do Sept. 18, 2015
  680.00 PLN

  Przy rejestracji do Sept. 19, 2015
  680.00 PLN

  Ratownik medyczny

  Przy rejestracji do Sept. 18, 2015
  680.00 PLN

  pracownik FALCK/WIM

  Przy rejestracji do Sept. 18, 2015
  680.00 PLN