• Wojskowa Izba Lekarska

    ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.

    13.05.2019 - 14.05.2019

  • Rejestracja

    24.01.2019 - 24.04.2019

O szkoleniu

ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.
W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków.
Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

May 13, 2019

Powitanie

Ogólne informacje o kursie ACLS i jego organizacja

Teoretyczne podstawy resuscytacji

Podejście systemowe

Ćwiczenia wysokiej jakości BLS

Przerwa

Ćwiczenia w zabezpieczaniu dróg oddechowych

Przerwa

Stanowisko szkoleniowe: OZW

Stanowisko szkoleniowe: Udar

Dynamika pracy zespołu i Megacode

Stanowisko szkoleniowe: NZK

May 14, 2019

Bradykardia

Częstoskurcz stabilny i niestabilny

Wczesna opieka poresuscytacyjna

Przerwa

Ćwiczenia Megacode

Test Megacode

Test pisemny

Sesja poprawkowa

Podsumowanie kursu

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Regulamin

Regulamin kształcenia

Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy specjalistów i innych lekarzy zainteresowanych ich tematyką, a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych zgłoszeń (pocztą lub elektronicznie) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, a także na podstawie informacji przekazanej do Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą wstępnie przez CKPDZiSM WIM i zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL.
3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w rocznym Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych. O kwalifikacji na dany kurs decydują spełnione czynniki ustalone w uchwale zjazdowej z 17 marca 2018 r. oraz wymienione w pkt. 2 regulaminu.
4. Lekarze, członkowie WIL mogą również uczestniczyć w kursach komercyjnych organizowanych przez CKPDZiSM WIM, ale tylko z tematów wymienionych w rocznym planie przedsięwzięć szkoleniowych WIL (opublikowanym na stronie internetowej WIL oraz na s. 5 bieżącego numeru „Skalpela”) i w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc na dany kurs przez innych lekarzy.
5. Lekarze zakwalifikowani na kurs mogą złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z uczestnictwa w nim nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym).
6. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie każdego kursu – pkt 4. stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.
8. Lekarze zamierzający uczestniczyć w kursie obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić uczestnictwo w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym);
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przekazać organizatorowi wniosek dotyczący uczestnictwa w kursie pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak Załącznik nr 3 do uchwały Zjazdu Lekarzy WIL nr 15/18/VIII z dnia 17 marca 2018 r. (dotyczy również uczestnictwa w kursie komercyjnym);
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 6. będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formie sprawdzianu.
10. Bezpośrednio po zakończonym każdym kursie jego uczestnik obowiązany będzie odebrać od organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzające w nim uczestnictwo.
11. Za każdy kurs wymieniony w niniejszym regulaminie w tym i za uczestnictwo w kursie komercyjnym od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

Materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo,

od roku 2018 obowiązuje e-book w jęz. polskim dla uczestnika kursu.
W stosownym czasie otrzymacie Państwo kod dostępu oraz instrukcję (w jęz. polskim oraz angielskim) do ściągnięcia e-booka, w celu przygotowania się do zajęć.
Wszystkie informacje będą wysyłane na Państwa adres mailowy podany podczas zapisów na szkolenie.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę aby ewentualna rezygnacja z kursu, zgłaszana była wg regulaminu.
Regulamin załączony jest w pierwszej zakładce na głownej stronie danego wydarzenia.