• Wojskowa Izba Lekarska

    Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED)

    18.06.2018 - 18.06.2018

  • Rejestracja

    09.03.2018 - 04.06.2018

Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WIM)
w Warszawie w 2018 r. przewidzianych w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy zainteresowanych ich tematyką,
a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych (drogą elektroniczną) zgłoszeń zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego,
a także informacji przekazanej przez Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą przez CKPDZiSM WIM
i zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL.


3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy. O kwalifikacji na kurs decydują: spełnione warunki określone w uchwale wymienionej w pkt 2 oraz kolejność zgłoszeń

4. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie.


5. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.

6. Lekarze zamierzający uczestniczyć w każdym z tych kursów obowiązani będą
w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub odwołać swoje uczestnictwo w kursie nie później niż na 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem;
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przedstawić organizatorowi wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do uchwały zjazdu Lekarzy WIL Nr 8/17/VI z dnia 17 marca 2017r.
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.

7. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4 będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu.

8. Bezpośrednio po zakończonym kursie obowiązkowo uczestniczyć we wręczeniu Certyfikatu (Zaświadczenia) przez Organizatora kursu potwierdzające w nim uczestnictwo.


9. Za każdy kurs objęty umową od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

O szkoleniu

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED)

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Bezpłatny kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie.
Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat.
Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

June 18, 2018

Rozpoczęcie kursu, przywitanie uczestników

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Łańcuch przeżycia

Omówienie następstw odroczenia w czasie udzielania pierwszej pomocy

Powiadamianie służb ratunkowych

Postępowanie z poszkodowanym przytomnym

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, oddychającym

Ćwiczenie układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, nieoddychającym oraz użycie AED

Ćwiczenia z postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, nieoddychającym

Ból w klatce piersiowej

Drgawki i udar

Urazy – złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki

Porażenia prądem

Oparzenia

Wychłodzenie

Astma oskrzelowa

Zakrztuszenia

Sprawdzian praktyczny wiedzy

Podsumowanie oraz wręczenie certyfikatów

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa