• Wojskowa Izba Lekarska

  Działania medyczne w sytuacji aktów terroru

  29.10.2018 - 30.10.2018

 • Rejestracja

  13.03.2018 - 25.10.2018

Regulamin WIL

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WIM)
w Warszawie w 2018 r. przewidzianych w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy zainteresowanych ich tematyką,
a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych (drogą elektroniczną) zgłoszeń zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego,
a także informacji przekazanej przez Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą przez CKPDZiSM WIM
i zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL.


3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy. O kwalifikacji na kurs decydują: spełnione warunki określone w uchwale wymienionej w pkt 2 oraz kolejność zgłoszeń

4. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie.


5. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.

6. Lekarze zamierzający uczestniczyć w każdym z tych kursów obowiązani będą
w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub odwołać swoje uczestnictwo w kursie nie później niż na 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem;
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przedstawić organizatorowi wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do uchwały zjazdu Lekarzy WIL Nr 8/17/VI z dnia 17 marca 2017r.
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.

7. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4 będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu.

8. Bezpośrednio po zakończonym kursie obowiązkowo uczestniczyć we wręczeniu Certyfikatu (Zaświadczenia) przez Organizatora kursu potwierdzające w nim uczestnictwo.


9. Za każdy kurs objęty umową od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

O szkoleniu

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem dla członków WIL jest odprowadzenie podatku.

Dla osób zainteresowanych kursem, NIE BĘDĄCYCH członkami WIL - kurs jest ODPŁATNY.
Wszystkie informacje w zakładce "Opłaty".

Dwudniowy kurs, którego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru.
Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN
i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. W toku zajęć omawiane są min. narzędzia i sposoby działania ugrupowań terrorystycznych, działania medyczne w zdarzeniach tego typu jak również psychologiczne aspekty terroru. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz symulowanych scenariuszy opartych na analizie realistycznych zdarzeń.
Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty oraz 12 punktów edukacyjnych.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

Oct. 29, 2018

Przywitanie uczestników, omówienie spraw organizacyjnych.

Modus operandi i narzędzia oddziaływania ugrupowań terrorystycznych

Profil obrażeń bojowych w aktach terroru

CBRN jako element zagrożeń terrorystycznych

Działania medyczne w sytuacji konfliktów – doktryny, organizacja i działanie

Medical Planing – wstęp do zagadnienia

Zagadnienia towarzyszące aktom terroru – informacja i komunikacja, proces DVI

Podsumowanie. Dyskusja.

Oct. 30, 2018

Działania pododdziałów AT w sytuacji zamachu terrorystycznego

Szpital w warunkach ataku terrorystycznego

Wstęp do psychologicznych aspektów terroru

Działania służb ratownictwa medycznego w aktach terroru

Ćwiczenia symulacyjne zdarzeń terrorystycznych

Test wiedzy

Podsumowanie i wręczenie certyfikatów

Wykładowcy

dr n. med. Przemysław Guła - specjalista ortopeda-traumatolog, ekspert w dziedzinie medycyny katastrof, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Współpraca z Zakładem Medycyny Pola Walki.
Uczestnik wielu zagranicznych staży i szkoleń w zakresie medycyny ratunkowej. Jako lekarz uczestniczył w misjach ratowniczych, m.in. po trzęsieniach ziemi w Pakistanie, Turcji, Albanii
oraz na Haiti. Kilkukrotnie pracował w szpitalu wojskowym w bazie Ghazni w Afganistanie. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny katastrof.


dr n. med. Krzysztof Lasocki – od 1993 r. związany z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Od lipca 2003 r. do stycznia 2004 r. uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku biorący udział w poszukiwaniach broni masowego rażenia Saddama Husseina. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach. Staż pracy dydaktycznej: 10 lat.


płk dr n. med. Radosław Tworus - specjalista psychiatra, Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM, specjalista naukowo-techniczny Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, związanymi ze stresem traumatycznym, ze szczególnym nastawieniem na zaburzenia psychiczne współczesnego pola walki oraz występujące u ofiar wypadków, katastrof, urazów wielonarządowych. Interesuje się dodatkowo zagadnieniami agresji i przemocy, problematyką sądowo-psychiatryczną dotyczącą żołnierzy jako sprawców i ofiar przestępstw, psychiatrią konsultacyjną. Autor ok. 70 publikacji naukowych. Kieruje i współpracuje w realizacji projektów naukowo-badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i psychoterapii zaburzeń psychicznych występujących u żołnierzy powracających z zagranicznych misji wojennych oraz ich rodzin.


dr n. med. Marcin Koszowski - ratownik medyczny, mgr zdrowia publicznego. Asystent w Zakładzie Ratownictwa Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, wykładowca w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Kryzysowe. Instruktor American Heart Association BLS, ACLS i PALS, Instruktor Polskiej Rady Resuscytacji BLS, EPLS. Instruktor kursu ITLS i PHTLS. Uczestnik pierwszej wymiany ratowników Paramedic Exchange Projekt - Utica, New York, USA. Wielokrotny uczestnik i sędzia Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym oraz mistrzostw zagranicznych (USA, Izrael, Litwa, Czechy). Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu Medycyny Katastrof.


płk lek. wet. Marcin Buszko – ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, zdobywając dyplom lekarza weterynarii. Następnie, przez 6 lat pracował jako asystent Zakładu Toksykologii Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie. Służbę wojskową rozpoczął w 1989 r. na stanowisku kierownika laboratorium w Wojskowym Okręgowym Ośrodku Weterynarii w Grudziądzu. Następnie awansował obejmując kolejne stanowiska służbowe w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii Warszawie, Szefa Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego, Szefa Zespołu Oficerów Służby Zdrowia Wielonarodowego Teatru Działań w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ, Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ oraz Zastępcy Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Oddziału Operacyjnego Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. Uczestniczył w misjach poza granicami państwa – w Libanie południowym (UNIFL – 2,5 roku), Syrii (UNDOF – 1 rok), Afganistanie (IV zmiana) oraz szeregu szkoleń w tym w Szkole NATO w Oberamergau oraz Szkole Medycznej Armii Izraelskiej (IDF). Od 2017 r. w rezerwie kadrowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.


Funkcjonariusz BOA - ukończone studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne, specjalista ratownictwa medycznego. Od 10 lat służy w pododdziałach antyterrorystycznych Policji, odpowiadając za zabezpieczenie medyczne działań AT. Instruktor TCCC. Wykładowca na uczelniach.

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie W tytule przelewy proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz - NIE będący członkiem WIL

  Przy rejestracji do Oct. 15, 2018
  900.00 PLN

  Ratownik Medyczny

  Przy rejestracji do Oct. 15, 2018
  900.00 PLN

  Inny

  Przy rejestracji do Oct. 15, 2018
  900.00 PLN

Miejsce

Sala wykładowa CKPDZiSM

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa