• Wojskowa Izba Lekarska

    Hospital Trauma Basic Course

    20.05.2019 - 21.05.2019

  • Rejestracja

    30.01.2019 - 06.05.2019

O szkoleniu

Hospital Trauma Basic Course

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM.
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

May 20, 2019

Powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Zespół urazowy - wykład

Przerwa

Drożność dróg oddechowych

Chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych. Odma opłucnowa.

Przerwa

Dostępy donaczyniowe i doszpikowe, resuscytacja płynowa

Ppakowanie ran, opatrunki hemostatyczne

Badanie urazowe (z wykorzystanie symulatowa wysokiej wierności)

Podsumowanie zajęć

May 21, 2019

Specyfika pracy z narzędziami symulacji medycznej

Omówienie sprzętu i aparatury medycznej używanych w pracowni symulacji medycznej

Przerwa

Symulowane scenariusze kliniczne Sesja 1

Przerwa

Symulowane scenariusze kliniczne Sesja 2

Przerwa

Symulowane scenariusze kliniczne Sesja 3

Podsumowanie zajęć

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Regulamin

Regulamin kształcenia

Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy specjalistów i innych lekarzy zainteresowanych ich tematyką, a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych zgłoszeń (pocztą lub elektronicznie) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, a także na podstawie informacji przekazanej do Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą wstępnie przez CKPDZiSM WIM i zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL.
3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w rocznym Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych. O kwalifikacji na dany kurs decydują spełnione czynniki ustalone w uchwale zjazdowej z 17 marca 2018 r. oraz wymienione w pkt. 2 regulaminu.
4. Lekarze, członkowie WIL mogą również uczestniczyć w kursach komercyjnych organizowanych przez CKPDZiSM WIM, ale tylko z tematów wymienionych w rocznym planie przedsięwzięć szkoleniowych WIL (opublikowanym na stronie internetowej WIL oraz na s. 5 bieżącego numeru „Skalpela”) i w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc na dany kurs przez innych lekarzy.
5. Lekarze zakwalifikowani na kurs mogą złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z uczestnictwa w nim nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym).
6. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie każdego kursu – pkt 4. stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.
8. Lekarze zamierzający uczestniczyć w kursie obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić uczestnictwo w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym);
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przekazać organizatorowi wniosek dotyczący uczestnictwa w kursie pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak Załącznik nr 3 do uchwały Zjazdu Lekarzy WIL nr 15/18/VIII z dnia 17 marca 2018 r. (dotyczy również uczestnictwa w kursie komercyjnym);
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 6. będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formie sprawdzianu.
10. Bezpośrednio po zakończonym każdym kursie jego uczestnik obowiązany będzie odebrać od organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzające w nim uczestnictwo.
11. Za każdy kurs wymieniony w niniejszym regulaminie w tym i za uczestnictwo w kursie komercyjnym od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.