• Wojskowa Izba Lekarska

    MASCAL - Simulation Course

    10.06.2019 - 11.06.2019

  • Rejestracja

    30.01.2019 - 07.06.2019

O szkoleniu

MASCAL - Simulation Course

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

June 10, 2019

Przywitanie - omówienie organizacji i planu szkolenia

Seminarium – Wypadek drogowy

Seminarium – Akt terroru

Seminarium – Katastrofa budowlana, klęska żywiołowa

Seminarium – Panika, aspekty psychologiczne zdarzenia masowego

Studium przypadku – panel dyskusyjny

Gra symulacyjna

Zdarzenie masowe: oczekiwania vs. rzeczywistość

Podsumowanie dnia

June 11, 2019

Segregacja medyczna

Zdarzenie drogowe

Akt terroru

Podsumowanie

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Regulamin

Regulamin kształcenia

Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy specjalistów i innych lekarzy zainteresowanych ich tematyką, a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych zgłoszeń (pocztą lub elektronicznie) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, a także na podstawie informacji przekazanej do Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą wstępnie przez CKPDZiSM WIM i zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL.
3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w rocznym Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych. O kwalifikacji na dany kurs decydują spełnione czynniki ustalone w uchwale zjazdowej z 17 marca 2018 r. oraz wymienione w pkt. 2 regulaminu.
4. Lekarze, członkowie WIL mogą również uczestniczyć w kursach komercyjnych organizowanych przez CKPDZiSM WIM, ale tylko z tematów wymienionych w rocznym planie przedsięwzięć szkoleniowych WIL (opublikowanym na stronie internetowej WIL oraz na s. 5 bieżącego numeru „Skalpela”) i w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc na dany kurs przez innych lekarzy.
5. Lekarze zakwalifikowani na kurs mogą złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z uczestnictwa w nim nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym).
6. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie każdego kursu – pkt 4. stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.
8. Lekarze zamierzający uczestniczyć w kursie obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić uczestnictwo w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym);
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przekazać organizatorowi wniosek dotyczący uczestnictwa w kursie pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak Załącznik nr 3 do uchwały Zjazdu Lekarzy WIL nr 15/18/VIII z dnia 17 marca 2018 r. (dotyczy również uczestnictwa w kursie komercyjnym);
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 6. będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formie sprawdzianu.
10. Bezpośrednio po zakończonym każdym kursie jego uczestnik obowiązany będzie odebrać od organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzające w nim uczestnictwo.
11. Za każdy kurs wymieniony w niniejszym regulaminie w tym i za uczestnictwo w kursie komercyjnym od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.