• Szkolenie

  Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi

  22.02.2018 - 24.02.2018

 • Rejestracja

  02.02.2018 - 06.02.2018

Regulamin sprzedaży usługi szkoleniowej

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 41/15

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.wim.mil.pl


§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.
6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.
8. Portal – zintegrowany system obsługi wydarzeń wim-con.


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl.
2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl i https://wimcon.wim.mil.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.


§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.
2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.
4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.


§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany nr rachunku bankowego, jeśli Organizator nie ustali inaczej. Brak wpływu płatności do Organizatora w ww. zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.
4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 i 3 przerwy kawowe i certyfikat. Opłata nie obejmuje materiałów szkoleniowych. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,
b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,
c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.
7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.


§ 5 Odstąpienie

1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.
3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora.


§ 6 Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.
2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych
w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:
a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny:
Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.
4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
4. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny.


§ 9 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony

1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.
2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora. Treści zawarte w portalu podlegają archiwizacji i procedurze wykonywania kopii zapasowych zgodnie z procedurą opisaną w Polityce Bezpieczeństwa.
3. Udostępniony przez Organizatora portal nie interoperuje ze sprzętem i oprogramowaniem Uczestnika. Na życzenie Uczestnika możliwe jest zapisanie na komputerze uczestnika plików udostępnionych w portalu.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.


O szkoleniu

Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Warsztaty radioterapeutyczne w ramach projektu naukowo-szkoleniowego Akademii Radioterapii "TARGET", przeznaczone są zarówno dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej jak i lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej, którzy chcą wymienić swoje doświadczenia oraz uaktualnić swoją wiedzę.
Celem warsztatów jest szkolenie praktyczne w dziedzinie wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii.
Warsztaty odbywać się będą cyklicznie, obejmując zagadnienia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory:
1. głowy i szyi (luty)
2. przewodu pokarmowego i płuca (kwiecień)
3. piersi i narządu rodnego (czerwiec)
4. OUN (wrzesień)
Osoby zakwalifikowane na dany kurs otrzymają kilka przypadków klinicznych oraz określone zadania, które należy przygotować przed kursem. Wykonane zadania trzeba będzie odesłać. W trakcie warsztatów, kontury uczestników będą porównyhwane w sposób anonimowy z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta. Następnie, po wysłuchaniu wykładów dotyczących zasad wyznaczania objętości tarczowych, uczestnicy będa ponownie konturowali te same przypadki co pozwoli na kolejne porównania zdefiniowanych objętości i samodzielną ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności.
Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach będzie certyfikat.
Za udział, przysługiwać będą punkty edukacyjne.

Organizator

Zakład Radioterapii we współpracy z CKPDZiSM WIM

Informacja organizacyjna

Szanowni Państwo,
tuż PO zarejestrowaniu* się w systemie WIM-CON należy BEZZWŁOCZNIE uiścić opłatę 485 zł, oraz przesłać na adres: mujazdowska@wim.mil.pl POTWIERDZENIE dokonania przelewu.
Powyższe uwarunkowane jest bardzo krótkim czasem na skompletowanie 20-osobowej listy uczestników szkolenia, utworzeniem imiennych kont wszystkim uczestnikom w chmurze oraz nadanie dostępu do pobrania, wykonania i przesłania zadań z konturowania w radioterapii.

O zakwalfikowaniu się na kurs decyduje kolejność rejestracji oraz bezzwłoczne opłacenie uczestnictwa (po zarejestrowaniu) udowodnione przesłaniem potwierdzenia przelewu.

Rejestracja ZOSTANIE ZAMKNIĘTA w momencie gdy liczba zarejestrowanych osób wyniesie 25.


*Nowy użytkownik - REJESTRUJE się w WIM-CON; natomiast osoba, która już wcześniej korzystała z portalu - LOGUJE się do systemu.

Program ramowy

Feb. 22, 2018

Rozpoczęcie kursu. Przywitanie uczestników. Sprawy organizacyjne.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka / dr n. med. Joanna Socha / Przedstawiciel CKPDZiSM

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi.

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi z nieznanego punktu wyjścia - cz. I: FPI

dr n. med. Iwona Gawron

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi: NOSOGARDŁO (cz. IIA)

dr n. med. Joanna Socha

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi: NOSOGARDŁO (cz. IIA)

dr n. med. Joanna Socha

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorego na raka nosogardła.

dr n. med. Joanna Socha

Feb. 23, 2018

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi z nieznanego punktu wyjścia - cz. III: GARDŁO ŚRODKOWE

dr n. med. Joanna Socha

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi - cz. IV: GARDŁO DOLNE

dr n. med. Joanna Socha

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi - cz. V: ŚLINIANKI

dr n. med. Katarzyna Komosińska

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi - cz. VI: JAMA USTNA / RADIOTERAPIA POOPERACYJNA

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorego na raka raka dna jamy ustnej.

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Feb. 24, 2018

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi - cz. VII: NOS I ZATOKI

dr n. med. Joanna Socha

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi - cz. VIII: KRTAŃ

dr n. med. Katarzyna Komosińska

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorego na raka raka krtani

dr n. med. Katarzyna Komosińska

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie w tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko oraz nazwę kursu i termin

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz

  Przy rejestracji do Feb. 5, 2018
  485.00 PLN

Miejsce

Zakład Radioterapii

Adres

Sala wykładowa
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa