• Szkolenie

  Radioterapia chorych na raka piersi i nowotwory ginekologiczne

  07.06.2018 - 09.06.2018

 • Rejestracja

  17.05.2018 - 24.05.2018

Regulamin sprzedaży usługi szkoleniowej

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 41/15

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.wim.mil.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.
6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.
8. Portal – zintegrowany system obsługi wydarzeń wim-con.


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl.
2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl i https://wimcon.wim.mil.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.


§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.
2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.
4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.


§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany nr rachunku bankowego, jeśli Organizator nie ustali inaczej. Brak wpływu płatności do Organizatora w ww. zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.
4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 i 3 przerwy kawowe i certyfikat. Opłata nie obejmuje materiałów szkoleniowych. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,
b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,
c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.
7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.


§ 5 Odstąpienie

1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.
3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora.


§ 6 Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.
2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych
w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:
a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny:
Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.
4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
4. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny.


§ 9 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony

1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.
2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora. Treści zawarte w portalu podlegają archiwizacji i procedurze wykonywania kopii zapasowych zgodnie z procedurą opisaną w Polityce Bezpieczeństwa.
3. Udostępniony przez Organizatora portal nie interoperuje ze sprzętem i oprogramowaniem Uczestnika. Na życzenie Uczestnika możliwe jest zapisanie na komputerze uczestnika plików udostępnionych w portalu.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.


O szkoleniu

Radioterapia chorych na raka piersi i nowotwory ginekologiczne

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Kolejna edycja warsztatów radioterapeutycznych obejmować będzie zagadnienia wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory piersi i nowotwory ginekologiczne.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz dla specjalistów z radioterapii.
Warsztaty mają charakter praktyczny. Osoby zakwalifikowane do udziału proszone będą o wykonanie określonych zadań przed kursem, przygotowanych przez Organizatorów.
Podczas warsztatów kontury wykonane przed szkoleniem zostaną porównane z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta w sposób całkowicie anonimowy.
W trakcie kursu będą Państwo ponownie konturowali przypadki, co pozwoli na kolejne porównanie zdefiniowanych objętości.
Liczba miejsc ograniczona do 20.
Rejestracja do dnia 25.05.2018 r., tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie.
Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Na zakończenie warsztatów, wręczone zostaną imienne certyfikaty.

Organizator

Zakład Radioterapii we współpracy z CKPDZiSM WIM

Aktualności

Szanowni Państwo,
kilka informacji organizacyjnych:

1. Organizator nie zapewnia zakwaterowania. WIM dysponuje bazą hotelową (przyl ul. Szaserów oraz przy ul. Garwolińskiej).
2. Organizator nie zapewnia wyżywienia. Na parterze budynku Dyrekcji znajduje się bufet, w którym w bardzo przystępnej cenie można zakupić zestaw obiadowy.
3. Po zarejestrowaniu się w systemie i wstepnym potwierdzeniu zakwalifikowania - należy bezzwłocznie dokonać opłaty przelewem.
4. Po zamknieciu listy uczestników, każdy lekarz otrzyma indywidualne hasło do chmury. W chmurę zostaną wgrane specjalnie przygotowane zadania, które trzeba będzie wykonać przed kursem.
Instrukcję poboru zadań i przesłania odpowiedzi, każdy uczestnik otrzyma na pocztę.
5. Polecenia wyjazdu służbowego, bileciki parkingowe należy przekazać przedstawicielowi CKPDZiSM do podbicia, w pierwszych dwóch dniach warsztatów.

Program ramowy

June 7, 2018

Rozpoczęcie kursu. Przywitanie uczestników. Sprawy organizacyjne.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka / dr n. med. Joanna Socha / Przedstawiciel CKPDZiSM

Zasady definiowania narządów krytycznych w radioterapii chorych na raka piersi oraz dopuszczalne dawki na narządy krytyczne

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na raka piersi po leczeniu oszczędzającym

dr n. med. Dariusz Surdyka

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorej - rak piersi po leczeniu oszczędzającym.

dr n. med. Dariusz Surdyka

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na raka szyjki macicy.

dr n. med. Adam Lizak

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorej - rak szyjki macicy.

dr n. med. Adam Lizak

June 8, 2018

Radioterapia obszarów węzłowych w zależności od zakresu zabiegu operacyjnego (ALND vs SNB)

dr n. med. Katarzyna Komosińska

Radioterapia chorych na raka piersi po chemioterapii neoadjuwantowej - wskazania i zakres obszarów do napromieniania.

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na raka piersi po mastektomii.

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorej - rak piersi po mastektomii.

dr n. med. Beata Czeremszyńska

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na raka piersi po rekonstrukcji ekspanderem lub implantem.

dr n. med. Joanna Socha

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorej - rak piersi po rekonstrukcji ekspanderem.

dr n. med. Joanna Socha

June 9, 2018

Kontrowersje dotyczące wskazań do radioterapii i zakresu obszarów do napromieniania u chorych na raka piersi.

dr n. med. Joanna Socha

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorej - zaawansowany rak piersi po neoadjuwantowej chemioterapii i mastektomii poskórnej z jednoczasową rekonstrukcją.

dr n. med. Katarzyna Komosińska

Zasady definiowania objętości tarczowych w radioterapii chorych na raka trzonu macicy.

dr n. med. Mateusz Dąbkowski

Zajęcia praktyczne dotyczące definiowania objętości tarczowych. Przypadek chorego - rak trzonu macicy.

dr n. med. Mateusz Dąbkowski

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz

  Przy rejestracji do May 25, 2018
  450.00 PLN

Miejsce

Zakład Radioterapii

Adres

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa