• Wojskowa Izba Lekarska

    Diagnostyka ultrasonograficzna stanów nagłych

    03.12.2018 - 03.12.2018

  • Rejestracja

    13.03.2018 - 27.11.2018

Regulamin WIL

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WIM)
w Warszawie w 2018 r. przewidzianych w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy zainteresowanych ich tematyką,
a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych (drogą elektroniczną) zgłoszeń zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego,
a także informacji przekazanej przez Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą przez CKPDZiSM WIM
i zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL.


3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy. O kwalifikacji na kurs decydują: spełnione warunki określone w uchwale wymienionej w pkt 2 oraz kolejność zgłoszeń

4. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie.


5. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.

6. Lekarze zamierzający uczestniczyć w każdym z tych kursów obowiązani będą
w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub odwołać swoje uczestnictwo w kursie nie później niż na 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem;
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przedstawić organizatorowi wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do uchwały zjazdu Lekarzy WIL Nr 8/17/VI z dnia 17 marca 2017r.
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.

7. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4 będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu.

8. Bezpośrednio po zakończonym kursie obowiązkowo uczestniczyć we wręczeniu Certyfikatu (Zaświadczenia) przez Organizatora kursu potwierdzające w nim uczestnictwo.


9. Za każdy kurs objęty umową od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

O szkoleniu

Diagnostyka ultrasonograficzna stanów nagłych

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie.
Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku.

Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST).
Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol.
Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne w liczbie 9.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

Dec. 3, 2018

USG point-of-care – wspomaganie diagnostyczno-decyzyjne lekarza.

Podstawy badania USG. Założenia i cele Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST).

Diagnostyka różnicowa niewydolności oddechowej (BLUE Protocol).

FAST & e-FAST Protocol

Przezklatkowa echokardiografia TTE (FATE Protocol).

Podstawy badania wg protokołów FEER / FEEL. RUSH Protocol (Rapid Ultrasound in Shock Examination).

Zajęcia praktyczne. Część kliniczna na SOR:

Zajęcia praktyczne na zdrowych ochotnikach - Ćwiczenia praktyczne na pacjencie urazowym;

Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Wykładowcy

Dr n. med. Piotr Nowakowski – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1995 r. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył Ultrasound Guided Regional Anesthesia Intensive Training Course, Centre Hospitalier Prive "Claude Galien" w Paryżu. Jeden z pionierów zastosowania ultrasonografii point-of-care w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie stanów nagłych w Polsce. Od ponad dekady wykorzystujący tę technologię w codziennej pracy klinicznej. Nauczyciel akademicki, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Autor publikacji oraz tłumacz podręczników dotyczących ultrasonografii point-of-care. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół anestezji regionalnej, zastosowania nowych metod identyfikacji struktur nerwowych w anestezji regionalnej a także wykorzystania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii Wykładowca w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących anestezji regionalnej z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego dla identyfikacji nerwów obwodowych. Aktualnie kieruje Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.


Dr n. med. Grzegorz Górniewski – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Pracował w Lublinie, Niemczech. Aktualnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Nauczyciel akademicki. Pracą dydaktyczną zajmuje się od 1998 r.

Miejsce

Sala wykładowa CKPDZiSM oraz SOR

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa