• Wojskowa Izba Lekarska

    Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych

    09.12.2019 - 09.12.2019

  • Rejestracja

    01.06.2019 - 25.11.2019

O szkoleniu

Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie.
Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku.

Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST).
Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

Dec. 9, 2019

USG point-of-care – wspomaganie diagnostyczno-decyzyjne lekarza. Podstawy badania USG. Założenia i cele Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST).

Diagnostyka różnicowa niewydolności oddechowej (BLUE Protocol).

FAST & e-FAST Protocol

Przezklatkowa echokardiografia TTE (FATE Protocol). Podstawy badania wg protokołów FEER / FEEL. RUSH Protocol (Rapid Ultrasound in Shock Examination).

Przerwa

Zajęcia praktyczne. - Zajęcia praktyczne na zdrowych ochotnikach

Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Wykładowcy

Dr n. med. Piotr Nowakowski – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1995 r. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył Ultrasound Guided Regional Anesthesia Intensive Training Course, Centre Hospitalier Prive "Claude Galien" w Paryżu. Jeden z pionierów zastosowania ultrasonografii point-of-care w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie stanów nagłych w Polsce. Od ponad dekady wykorzystujący tę technologię w codziennej pracy klinicznej. Nauczyciel akademicki, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Autor publikacji oraz tłumacz podręczników dotyczących ultrasonografii point-of-care. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół anestezji regionalnej, zastosowania nowych metod identyfikacji struktur nerwowych w anestezji regionalnej a także wykorzystania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii Wykładowca w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących anestezji regionalnej z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego dla identyfikacji nerwów obwodowych. Aktualnie kieruje Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.


Dr n. med. Grzegorz Górniewski – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Pracował w Lublinie, Niemczech. Aktualnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Nauczyciel akademicki. Pracą dydaktyczną zajmuje się od 1998 r.

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Regulamin WIL

Regulamin kształcenia

Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy specjalistów i innych lekarzy zainteresowanych ich tematyką, a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych zgłoszeń (pocztą lub elektronicznie) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, a także na podstawie informacji przekazanej do Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą wstępnie przez CKPDZiSM WIM i zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL.
3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w rocznym Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych. O kwalifikacji na dany kurs decydują spełnione czynniki ustalone w uchwale zjazdowej z 17 marca 2018 r. oraz wymienione w pkt. 2 regulaminu.
4. Lekarze, członkowie WIL mogą również uczestniczyć w kursach komercyjnych organizowanych przez CKPDZiSM WIM, ale tylko z tematów wymienionych w rocznym planie przedsięwzięć szkoleniowych WIL (opublikowanym na stronie internetowej WIL oraz na s. 5 bieżącego numeru „Skalpela”) i w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc na dany kurs przez innych lekarzy.
5. Lekarze zakwalifikowani na kurs mogą złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z uczestnictwa w nim nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym).
6. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie każdego kursu – pkt 4. stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.
8. Lekarze zamierzający uczestniczyć w kursie obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić uczestnictwo w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym);
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przekazać organizatorowi wniosek dotyczący uczestnictwa w kursie pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak Załącznik nr 3 do uchwały Zjazdu Lekarzy WIL nr 15/18/VIII z dnia 17 marca 2018 r. (dotyczy również uczestnictwa w kursie komercyjnym);
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 6. będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formie sprawdzianu.
10. Bezpośrednio po zakończonym każdym kursie jego uczestnik obowiązany będzie odebrać od organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzające w nim uczestnictwo.
11. Za każdy kurs wymieniony w niniejszym regulaminie w tym i za uczestnictwo w kursie komercyjnym od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.