• Wojskowa Izba Lekarska

  Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

  28.09.2018 - 28.09.2018

 • Rejestracja

  09.03.2018 - 14.09.2018

Regulamin WIL

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WIM)
w Warszawie w 2018 r. przewidzianych w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy zainteresowanych ich tematyką,
a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych (drogą elektroniczną) zgłoszeń zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego,
a także informacji przekazanej przez Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą przez CKPDZiSM WIM
i zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL.


3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy. O kwalifikacji na kurs decydują: spełnione warunki określone w uchwale wymienionej w pkt 2 oraz kolejność zgłoszeń

4. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie.


5. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.

6. Lekarze zamierzający uczestniczyć w każdym z tych kursów obowiązani będą
w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub odwołać swoje uczestnictwo w kursie nie później niż na 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem;
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przedstawić organizatorowi wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do uchwały zjazdu Lekarzy WIL Nr 8/17/VI z dnia 17 marca 2017r.
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.

7. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4 będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu.

8. Bezpośrednio po zakończonym kursie obowiązkowo uczestniczyć we wręczeniu Certyfikatu (Zaświadczenia) przez Organizatora kursu potwierdzające w nim uczestnictwo.

9. Za każdy kurs objęty umową od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

O szkoleniu

Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

BEZPŁATNY kurs dla lekarzy - członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Szkolenie ODPŁATNE dla osób NIE BĘDĄCYCH członkami WIL, a pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz osób zainteresowanych tematyką.
W trakcie kursu w sposób kompleksowy omawiane są zagadnienia związane z postępowaniem
w zdarzeniach masowych i katastrofach. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę poszczególnych ogniw łańcucha ewakuacyjno - ratowniczego. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty i punkty edukacyjne.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

Sept. 28, 2018

Pojęcia podstawowe – definicje i kontrowersje

Systemy segregacji

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Kierowanie działaniami ratowniczo-medycznymi w miejscu zdarzenia mnogiego i masowego – algorytm postępowania

Rola podmiotów administracji oraz struktury reagowania kryzysowego

Pierwsza pomoc psychologiczna - techniki komunikacji i pracy z osobami po wydarzeniu traumatycznym

Procedura postępowania w zdarzeniu masowym - lista kontrolna

Ćwiczenia w grupach – symulacja działań w zdarzeniu masowym / organizacja pracy w zdarzeniu masowym

Rola KSRG w zdarzeniach masowych. Współpraca ZRM z KSRG

Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie W tytule przelewy proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz - NIE będący członkiem WIL

  Przy rejestracji do Sept. 16, 2018
  500.00 PLN

  Ratownik Medyczny

  Przy rejestracji do Sept. 16, 2018
  500.00 PLN

  Inny

  Przy rejestracji do Sept. 16, 2018
  500.00 PLN

Miejsce

Sala wykładowa

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa