• Szkolenie

  Kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów: „Podstawy farmakoterapii” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/1408-041-2016

  26.05.2016 - 28.05.2016

 • Rejestracja

  14.03.2016 - 23.05.2016

Regulamin

Regulamin

sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.wim.mil.pl§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.

2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.

3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.

5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.

6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.

7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.

8. Portal – zintegrowany system obsługi wydarzeń wim-con.§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl.

2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.wim.mil.pli https://wimcon.wim.mil.plpoprzezzawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.

2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.

4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.§ 4Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.

2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany nr rachunku bankowego, jeśli Organizator nie ustali inaczej. Brak wpływu płatności do Organizatora w ww. zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.

4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 i 3 przerwy kawowe i certyfikat. Opłata nie obejmuje materiałów szkoleniowych. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,

b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,

c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.

7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.

§ 5 Odstąpienie1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.

3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora.

§ 6Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.

2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

§ 7Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych
w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:

a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,

c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.

4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.§ 8Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.

4. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny.

§ 9 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.

2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora. Treści zawarte w portalu podlegają archiwizacji i procedurze wykonywania kopii zapasowych zgodnie z procedurą opisaną w Polityce Bezpieczeństwa.

3. Udostępniony przez Organizatora portal nie interoperuje ze sprzętem i oprogramowaniem Uczestnika. Na życzenie Uczestnika możliwe jest zapisanie na komputerze uczestnika plików udostępnionych w portalu.§ 10Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

O szkoleniu

Kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów: „Podstawy farmakoterapii” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/1408-041-2016

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

W ramach kursy specjalizacyjnego proponujemy między innymi: Poznanie zagadnień ogólnych związanych z mechanizmami działania leków, ich oddziaływania na organizm, wchłaniania i dystrybucji w organizmie. Charakterystyka poszczególnych leków stosowanych u pacjentów neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych i innych. Przedstawienie mechanizmów działania, farmakokinetyki, efektu farmakologicznego, wskazań do stosowania, działań niepożądanych oraz nazw, po którymi leki te się znajdują. Wpływ leczenia farmakologicznego na proces usprawniania pacjenta w poszczególnych dziedzinach fizjoterapii.Szkolenie jest adresowane do osób posiadających tytuł magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa.

Organizator

Klinika Rehabilitacji CSK MON WIM

Współorganizatorzy

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Klinika Rehabilitacji CSK MON WIM

Program ramowy

May 26, 2016

Wykłady/ Warsztaty

May 27, 2016

Wykłady/ Warsztaty

May 28, 2016

Wykłady / Warsztaty

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...

Opłaty

  Konto bankowe

  44 1130 1017 0020 0716 4222 2249

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz nazwę kursu.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  mgr fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej

  Przy rejestracji do May 23, 2016
  450.00 PLN

  lic. fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej

  Przy rejestracji do May 23, 2016
  450.00 PLN

  mgr fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej - pracownik WIM

  Przy rejestracji do May 23, 2016
  300.00 PLN

  lic. fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej - pracownik WIM

  Przy rejestracji do May 23, 2016
  300.00 PLN

Aktualności

 • 15 March 2016

  Kurs specjalizacyjny: "Podstawy farmakoterapii"

  Prowadzący zaleca zakup podręcznika pt.: "Farmakologia inaczej" Wydanie II z 2015 r. Autor Paweł Krząścik. Podręcznik stanowi materiał dydaktyczny stworzony z myślą o fizjoterapeutach i zostanie wykorzystany do zajęć dydaktycznych realizowanych podczas kursu.

  Załączniki

  Zalecany podręcznik do zajęć dydaktycznych | JPG

  Autor: Paweł Krząścik
  Tytuł: "Farmakologia inaczej"