• Szkolenie

  Hipotermia przypadkowa i pourazowa

  05.09.2019 - 05.09.2019

 • Rejestracja

  10.06.2019 - 22.08.2019

O szkoleniu

Hipotermia przypadkowa i pourazowa

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności z zakresu postępowania ratunkowego w poszczególnych stadiach hipotermii.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej

Program ramowy

Sept. 5, 2019

Hipotermia przypadkowa/hipotermia pourazowa Skale oceny poszkodowanych w hipotermii

Algorytm ALS/Techniki pomiaru temperatury centralnej

Przerwa

EKG w hipotermii. Farmakokinetyka i farmakodynamika leków w hipotermii. Hipotermia pourazowa.

Przerwa obiadowa

Algorytm ALS w hipotermii/Systemy termoizolacji poszkodowanych

Algorytm ALS w hipotermii z telekonsultacją/Algorytm ITLS/PHTLS w hipotermii

Podsumowanie warsztatów/wręczenie certyfikatów

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  lekarz

  Przy rejestracji do Aug. 30, 2019
  500.00 PLN

  Ratownik medyczny

  Przy rejestracji do Aug. 30, 2019
  500.00 PLN

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Regulamin

Regulamin kształcenia

Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy specjalistów i innych lekarzy zainteresowanych ich tematyką, a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych zgłoszeń (pocztą lub elektronicznie) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, a także na podstawie informacji przekazanej do Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą wstępnie przez CKPDZiSM WIM i zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL.
3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w rocznym Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych. O kwalifikacji na dany kurs decydują spełnione czynniki ustalone w uchwale zjazdowej z 17 marca 2018 r. oraz wymienione w pkt. 2 regulaminu.
4. Lekarze, członkowie WIL mogą również uczestniczyć w kursach komercyjnych organizowanych przez CKPDZiSM WIM, ale tylko z tematów wymienionych w rocznym planie przedsięwzięć szkoleniowych WIL (opublikowanym na stronie internetowej WIL oraz na s. 5 bieżącego numeru „Skalpela”) i w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc na dany kurs przez innych lekarzy.
5. Lekarze zakwalifikowani na kurs mogą złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z uczestnictwa w nim nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym).
6. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie każdego kursu – pkt 4. stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.
8. Lekarze zamierzający uczestniczyć w kursie obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić uczestnictwo w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia (nie dotyczy udziału w kursie komercyjnym);
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przekazać organizatorowi wniosek dotyczący uczestnictwa w kursie pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak Załącznik nr 3 do uchwały Zjazdu Lekarzy WIL nr 15/18/VIII z dnia 17 marca 2018 r. (dotyczy również uczestnictwa w kursie komercyjnym);
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 6. będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formie sprawdzianu.
10. Bezpośrednio po zakończonym każdym kursie jego uczestnik obowiązany będzie odebrać od organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzające w nim uczestnictwo.
11. Za każdy kurs wymieniony w niniejszym regulaminie w tym i za uczestnictwo w kursie komercyjnym od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.