• Wojskowa Izba Lekarska

    Podstawowe problemy komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent z uwzględnieniem wojskowej służby zdrowia

    06.12.2018 - 06.12.2018

  • Rejestracja

    01.10.2018 - 01.12.2018

Regulamin WIL

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
Obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WIM)
w Warszawie w 2018 r. przewidzianych w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

1. Kursy przeznaczone będą dla wszystkich lekarzy zainteresowanych ich tematyką,
a w szczególności dla młodych lekarzy z uwzględnieniem również lekarzy stażystów. Obejmować będą wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Nabór przeprowadzony zostanie na podstawie kolejności pisemnych (drogą elektroniczną) zgłoszeń zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIL oraz ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego,
a także informacji przekazanej przez Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ oraz innych dowództw i instytucji Sił Zbrojnych. Wszystkie zgłoszenia lekarzy, członków WIL weryfikowane będą przez CKPDZiSM WIM
i zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL.


3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona w zależności od tematu kursu przewidzianego w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy. O kwalifikacji na kurs decydują: spełnione warunki określone w uchwale wymienionej w pkt 2 oraz kolejność zgłoszeń

4. Lekarze kursanci obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia przeprowadzonego na zakończenie.


5. Uczestnicy kursów będą mogli w trakcie szkolenia aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań wykładowcom z tematyki objętej programem danego kursu.

6. Lekarze zamierzający uczestniczyć w każdym z tych kursów obowiązani będą
w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub odwołać swoje uczestnictwo w kursie nie później niż na 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem;
b) przybyć do CKPDZiSM WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) przedstawić organizatorowi wypełnione drukowanymi literami Oświadczenie do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do uchwały zjazdu Lekarzy WIL Nr 8/17/VI z dnia 17 marca 2017r.
d) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
e) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
f) zastosować się do wszystkich ustaleń i zadań, które przekazywać będą wykładowcy prowadzący kursy doskonalące.

7. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4 będzie miał obowiązek uczestniczenia w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu.

8. Bezpośrednio po zakończonym kursie obowiązkowo uczestniczyć we wręczeniu Certyfikatu (Zaświadczenia) przez Organizatora kursu potwierdzające w nim uczestnictwo.

9. Za każdy kurs objęty umową od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

O szkoleniu

Podstawowe problemy komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent z uwzględnieniem wojskowej służby zdrowia

Rodzaj wydarzenia: Wojskowa Izba Lekarska
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

NOWOŚĆ W OFERCIE!
II edycja szkolenia dla każdego lekarza - będącego członkiem wojskowej Izby Lekarskiej,
który chciałby podnieść poziom swoich umiejętności w zakresie komunikacji lekarz-pacjent
z uwzględnieniem specyfiki wojskowej służby zdrowia.
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy i psychologów.
Program interaktywnego szkolenia oparto o elementy wykładu, wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia grupowe.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej we współpracy z Wojskową Izbą Lekaraską

Program ramowy

Dec. 6, 2018

Specyfika relacji lekarz-pacjent

dr n. med. Katarzyna Piotrowicz

Podstawowe umiejętności komunikacyjne

dr n. med. Katarzyna Piotrowicz, mgr Urszula Ziętalewicz, mgr Natalia Michalak

Budowanie dobrej relacji lekarz-pacjent. Na czym polega i jak może ułatwić komunikację?

mgr Urszula Ziętalewicz, mgr Natalia Michalak

Potencjalne źródła trudności i barier w komunikacji.

mgr Urszula Ziętalewicz, mgr Natalia Michalak

Podsumowanie kursu oraz wręczenie certyfikatów

dr n. med. Katarzyna Piotrowicz, mgr Urszula Ziętalewicz, mgr Natalia Michalak

Wykładowcy

dr n. med. Katarzyna PIOTROWICZ - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologi, mgr psychologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w wojskowym Instytucie Medycznym. Adiunkt Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Uczestnik oraz współprowadząca międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców. Autor licznych publikacji , w tym w czasopismach z IF. Autor streszczeń, wykładowca i prowadząca sesje na konferencjach zagranicznych i krajowych.

mgr Urszula ZIĘTALEWICZ - psycholog, trener, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadząca badania w obszarze psychologii zdrowia, przede wszystkim dotyczące funkcjonowania i jakości życia osób z chorobami somatycznymi. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje miękkie dla studentów kierunków medycznych w ramach zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz realizując projekt "Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych". Współpracuje naukowo z WIM oraz Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie.

mgr Natalia MICHALAK - psycholog, trener, członek Zespołu Badawczego StresLab na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS oraz pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Leeds University Business School, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią zdrowia w pracy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska prężności psychicznej oraz rozwojem kompetencji psychospołecznych pracowników. Autorka projektu dla The East Midlands Leadership Academy mierzącego efektywność programów rozwoju liderów National Health Service. Prowadzi warsztaty doskonalące kompetencje psychospołeczne dedykowane studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Miejsce szkolenia

Wojskowy Instytut Medyczny

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa