III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Contact form

Dane kontaktowe
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
sekretariat: Iwona Błażejewska
tel. 261 817 236, tel./fax: (22) 515 05 85
tel. kom. 502 026 621
e-mail: sekretariat_ped@wim.mil.pl

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapskiego 13, 10-957 Olsztyn
sekretariat: Ewa Szczucińska
tel. (89) 523 32 17, tel./fax: (89) 523 41 15
tel. kom: 609 678 555
e-mail: stenia@uwm.edu.pl

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem w szkoleniu III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w terminie Sept. 20, 2017 - Sept. 24, 2017 organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 roku. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dane kontaktowe do Inspektora danych Osobowych pbaran@wim.mil.pl, nr tel. 261816912.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.
  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.