REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ASSG Media Sp. z o.o.


Postanowienia Ogólne
§1
Słownik definicji


Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

 1. Konferencja – wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym, dydaktycznym, warsztatowym, publicystycznym, organizowane w ramach prowadzonej przez ASSG Media Sp. z o. o. działalności gospodarczej, samodzielnie lub jako współorganizatora na podstawie zawartych umów lub porozumień, niezależnie od jego nazwy. Konferencje mają charakter zamknięty – są przeznaczone dla określonego grona zainteresowanych uczestników. Konferencje o charakterze otwartym lub masowym organizowane są według zasad zawartych w odrębnych przepisach.
 2. Uczestnictwo w konferencji – odpłatne lub nieodpłatne umożliwienie udziału w części naukowo-szkoleniowej, dydaktycznej, warsztatowej, edukacyjnej, publicystycznej itp.
 3. Uczestnik konferencji – osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę1 oraz potwierdziła swoją obecność w punkcie rejestracji podczas konferencji.
 4. Pakiet konferencyjny – pakiet świadczeń na rzecz uczestnika konferencji.
 5. Umowa uczestnictwa w konferencji – umowa zawarta z uczestnikiem na udział w konferencji, korzystanie z pakietu konferencyjnego, której integralną częścią jest niniejszy regulamin.
 6. Uczestnik VIP – uczestnik konferencji posiadający status VIP na podstawie specjalnego zaproszenia ASSG Media Sp. z o.o.
 7. Limitowany dostęp – ograniczony dostęp do powierzchni wystawienniczych w czasie trwania imprezy. W szczególności dotyczy to dostępu do ekspozycji wystawienniczych firm farmaceutycznych lub medyczno-sprzętowych.
 8. Organizator – na potrzeby niniejszego regulaminu – ASSG Media Sp. z o.o. niezależnie od tego, czy jest samodzielnym organizatorem imprezy czy występuje jako współorganizator na podstawie zawartych umów lub porozumień.
 9. Aktualne informacje o konferencji – Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące organizowanej konferencji dostępne są na stronie internetowej wimcon.wim.mil.pl/jwo2018/ lub pod nr telefonu +48 501 23 25 79; +48 660 69 66 40; +48 22 243 16 35.
 10. Przepisy prawne – przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem.

I. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

§2


Warunkami uczestnictwa w Konferencji (zawarcia Umowy na uczestnictwo) są:

 1. rejestracja uczestnictwa w Konferencji,
 2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
 3. potwierdzenie swojego uczestnictwa w recepcji Konferencji.

§3
Sposoby i warunki rejestracji


 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji może dokonać rejestracji poprzez:
  1. rejestrację w Internetowym Serwisie Rejestracyjnym pod adresem wimcon.wim.mil.pl/jwo2018
  2. rejestrację uczestnictwa drogą mailową na adres konferencja2018@assg.pl2
  3. rejestrację osobistą przed rozpoczęciem Konferencji.
 2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych, oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie został należycie powiadomiony o zmianach w Konferencji, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.
 4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie e-maila, jeśli w zgłoszeniu będzie brakowało niezbędnych danych wymienionych w przypisie 3. lub będą one nieczytelne. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo, celem uzupełnienia danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję w każdym czasie bez podania przyczyny.

§4
Wnoszenie opłat za uczestnictwo


 1. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:
  1. przelewu bankowego,
  2. przelewu pocztowego.
 2. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Konferencji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub Konferencji.
 4. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go w recepcji Konferencji.
 5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Konferencję osobie okazującej dowód wpłaty, w stosunku do którego zachodzą zastrzeżenia określone w pkt. 2 i 3.
 6. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika, Organizator Konferencji wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Organizatora.
 7. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnikowi przysługuje prawo do pakietu konferencyjnego. Informacje o zakresie pakietu konferencyjnego są dostępne w ramach aktualnych informacji o Konferencji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu pakietu konferencyjnego oraz wprowadzania zmian w planie Konferencji.
 9. W przypadku zajścia sytuacji określonej w pkt. 8 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami i może zaproponować:
  1. dopłatę,
  2. upust od opłaty za uczestnictwo.
 10. O ile uczestnik nie wyrazi sprzeciwu na dopłatę/upust, uznaje się, że jest to jednoznaczne z akceptacją nowych warunków uczestnictwa w Konferencji. Jeśli wyrazi sprzeciw, Organizator zwróci otrzymane od Uczestnika środki przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 15 dni od dnia Konferencji, której dotyczyła wpłata Uczestnika, a Umowa uczestnictwa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o sprzeciwie.

§5
Materiały informacyjne, sposób komunikacji


 1. Wszelkie materiały drukowane, w tym plakaty, ulotki i e-maile dotyczące Konferencji, oraz inne formy kontaktu mają jedynie charakter informacyjny – zawarte w nich informacje mogą ulec zmianie i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Aktualną ofertę handlową (w tym cennik) dotyczącą Konferencji można uzyskać wyłącznie na stronie internetowej wimcon.wim.mil.pl/jwo2018 oraz telefonicznie pod nr telefonu +48 501 23 25 79; +48 660 69 66 40; +48 22 243 16 35.

§6
Zmiany w ramach Konferencji


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Konferencji. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
  1. miejsca konferencji,
  2. czasu trwania,
  3. pakietu konferencyjnego,
  4. planu merytorycznego Konferencji.
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt. 1, Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników z zastrzeżeniem §3 pkt 3.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
  1. wysłanie informacji e-mailem lub
  2. SMS-em, lub
  3. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
  4. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

§7
Odwołanie Konferencji


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt. 1, Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
  1. wysłanie informacji e-mailem lub
  2. SMS-em, lub
  3. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
  4. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 5. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo w ciągu 30 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu Konferencji.

§8
Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji


 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji musi być dokonana w formie pisemnej (poczta, e-mail).
 3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika, jeśli nie wynikała ona ze zmian określonych w §6 lub §7, Organizator pobierze 20-procentową opłatę manipulacyjną, którą ma prawo potrącić z wniesionych przez Uczestnika środków.
 5. W przypadku jeśli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 14 dni przed Konferencją, Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

§9
Zasady organizacyjne podczas Konferencji


 1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Konferencji, w tym również odpłatnych imprez towarzyszących, nieobjętych pakietem konferencyjnym.
 2. W trakcie udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora,
  2. stosowania się do poleceń służb porządkowych zabezpieczających Konferencję,
  3. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Konferencji, imprez towarzyszących,
  4. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren Konferencji alkoholu,
  5. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosownie oznakowanych,
  6. stosowania się do zakazu uczestnictwa w Konferencji pod wpływem środków lub leków odurzających,
  7. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w Konferencji i miejscu zakwaterowania innym osobom,
  8. stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści konferencji, chyba, że otrzymał stosowną pisemną zgodę Organizatora,
  9. stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców,
  10. posiadania i noszenia w widocznym miejscu identyfikatora w trakcie trwania Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konferencji Uczestników naruszających zasady zachowania określone w pkt. 2.
 4. Uczestnik usunięty z Konferencji zgodnie z pkt. 3 traci prawo do kontynuowania uczestnictwa w Konferencji oraz odszkodowania, a wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Konferencji.
 7. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z Konferencji Uczestników nieposiadających identyfikatorów,
  2. wydzielenia w trakcie trwania Konferencji obszaru z limitowanym dostępem dla określonej grupy Uczestników.
 8. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.
 9. Uczestnik obecny na Konferencji ma prawo do certyfikatu uczestnictwa. Są one wydawane na zakończenie Konferencji. Organizator nie ma obowiązku dosyłania certyfikatów pocztą po Konferencji.
 10. W stosunku do Uczestników mogą być wydawane poświadczenia otrzymania punktów edukacyjnych nadawanych na podstawie odrębnych przepisów.

§10
Reklamacje


 1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§11
Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest ASSG Media Sp. z o.o., siedziba: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 51/12.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
 5. Konferencje organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba, że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://wimcon.wim.mil.pl/jwo2018/. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.
 7. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona na adres/dane teleadresowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.
 10. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania.
 11. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.