• Szkolenie

  Szkolenie ,,Psychoterapia zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"

  21.10.2016 - 21.10.2016

 • Rejestracja

  21.07.2016 - 14.10.2016

O szkoleniu

Szkolenie ,,Psychoterapia zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

W ramach szerokiej oferty edukacyjnej WIM polecamy szkolenia przygotowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz Zespół Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Szkolenia dotyczą obszaru diagnozy oraz psychoterapii zaburzeń, związanych ze stresem traumatycznym. Wcześniejsze szkolenia organizowane przez pracowników Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zagadnienia związane z diagnozą i płynącymi z niej wytycznymi do dalszych oddziaływań terapeutycznych u pacjentów po urazach wielonarządowych oraz kontaktu z ich rodzinami. Oferta szkoleniowa dotyczy również zagadnień pracy psychoterapeutycznej z traumą.
Szkolenia są adresowane do psychologów i lekarzy psychiatrów. Ich założeniem jest wykorzystanie cennych doświadczeń pracy klinicznej lekarzy psychiatrów i psychologów pracujących w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w diagnozie i terapii zaburzeń stresowych pourazowych.

Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w cenne instrumenty pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, wobec których ogólnie stosowana wiedza psychiatryczna i psychologiczna oraz narzędzia z niej płynące często są niewystarczające. Szkolenia pozwolą na zrozumienie złożonych problemów emocjonalnych u osób po przebytym ciężkim doświadczeniu traumatycznym, takim jak np. trauma wojenna, pożar, upadek z wysokości, ciężki wypadek komunikacyjny. Są to takie zdarzenia, w wyniku których często konieczna jest hospitalizacja na skutek urazów wielonarządowych, lub czasami nawet wielomiesięczna hospitalizacja psychiatryczna z powodu silnych zaburzeń stresu pourazowego. Szkolenie pomoże zastosować odpowiednie interwencje dostosowane do potrzeb osoby cierpiącej na objawy PTSD, jak również aspekty jej egzystencjalnego wymiaru.

Organizator

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM

Współorganizator

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM

Regulamin

Regulamin

sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.wim.mil.pl§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.

2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.

3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.

5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.

6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.

7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.

8. Portal – zintegrowany system obsługi wydarzeń wim-con.§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.wim.mil.pl.

2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.wim.mil.pli https://wimcon.wim.mil.plpoprzezzawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.

2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.

4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.§ 4Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.

2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany nr rachunku bankowego, jeśli Organizator nie ustali inaczej. Brak wpływu płatności do Organizatora w ww. zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.

4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 i 3 przerwy kawowe i certyfikat. Opłata nie obejmuje materiałów szkoleniowych. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,

b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,

c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.

7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.

§ 5 Odstąpienie1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.

3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora.

§ 6Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.

2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

§ 7Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych
w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:

a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,

c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.

4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.§ 8Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.

4. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny.

§ 9 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.

2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora. Treści zawarte w portalu podlegają archiwizacji i procedurze wykonywania kopii zapasowych zgodnie z procedurą opisaną w Polityce Bezpieczeństwa.

3. Udostępniony przez Organizatora portal nie interoperuje ze sprzętem i oprogramowaniem Uczestnika. Na życzenie Uczestnika możliwe jest zapisanie na komputerze uczestnika plików udostępnionych w portalu.§ 10Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

Informacje

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty dostępnej na stronie www.wim.mil.pl. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową (*):

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z

niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

Program ramowy

Oct. 21, 2016

Program ramowy

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...

Opłaty

  Konto bankowe

  30 1130 1017 0020 0716 4222 2210

  w tytule przelewu nalezy wpisać nazwę szkolenia

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  lekarz psychiatra

  Przy rejestracji do Oct. 7, 2016
  490.00 PLN

  psycholog

  Przy rejestracji do Oct. 7, 2016
  490.00 PLN

Aktualności