Program Tydzień Nauki i Edukacji w WIM

11:00
12:05

Sesja I.

Potencjał innowacyjny badań podstawowych w praktyce

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, mgr Ariadna Bednarz

11:05 - 11:35

Badania podstawowe źródłem innowacji?
WYKŁAD
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego od 2007 roku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1992). Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe "Master of Business Administration dla Kadry Medycznej" w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny; członek European Society of Cardiology oraz International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology. Autor licznych publikacji naukowych. Laureat nagrody sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK „Srebrny Norman” za działalność naukową i dydaktyczną (2003); laureat konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2012, w kategorii „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – SPZOZ”. W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i został powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego do realizacji zadań państwa dla obronności w czasie wojny i pokoju w dziedzinie chorób wewnętrznych.

11:35 - 12:05

TANGO - innowacje od etapu badań podstawowych, po komercjalizację
WYKŁAD
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1974). Tam też zdobywał kolejne szczeble kariery akademickiej. Doktorat z zakresu mechaniki, habilitacja w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 1993 otrzymał tytuł profesora. Wykładowca akademicki Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej. Od 2013 pełni funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2007 jest członkiem korespondentem PAN. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN (wcześniej, od 2003 wiceprzewodniczący). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a w latach 1999–2009 był jego przewodniczącym. Był członkiem Komitetu Badań Naukowych, a później (2012–2013) członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki, przewodniczącym zespołu ekspertów konkursu TANGO. W latach 2010–2012 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Obszar jego zainteresowań naukowych to między innymi zagadnienia mechaniki materiałów i konstrukcji, analiza wrażliwości, zagadnienia odwrotne, dynamika stochastyczna i systemy rozmyte, sztuczna inteligencja, modelowanie i inżynieria wieloskalowa oraz biomechanika. W swoim dorobku naukowym ma ponad 500 publikacji, w tym 14 książek (w tym współautorskie oraz redakcje). Jest autorem pierwszej polskiej monografii poświęconej metodzie elementów brzegowych pt. Metoda elementów brzegowych w mechanice (WNT 1995). Wypromował 17 doktorów nauk. Laureat wielu nagród za działalność naukową, między innymi Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN im. M. T. Hubera oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej.

12:10
13:20

Sesja II.

Potencjał aplikacyjny wyników badań podstawowych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

12:10 - 12:20

Badania podstawowe - wartość poznawcza
PREZENTACJA
 • mgr inż. Damian Matak

Technik medyczny w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym, biotechnolog ze specjalnością biotechnologia chemiczna, doktorant Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Medycyny Molekularnej; Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekunowie naukowi podczas studiów doktoranckich: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, dr n. med. Anna Czarnecka.Laureat konkursu NCN PRELUDIUM 8 w kategorii NZ5, projekt pt. "Wpływ warunków hodowli na cechy komórek inicjujących proces nowotworzenia w nerce".

12:20 - 12:30

Od badań podstawowych do pomysłu na zgłoszenie patentowe
PREZENTACJA
 • dr n. med. Jolanta Szenajch

Adiunkt w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym, biolog.

12:30 - 12:40

Biznesplan projektu komercyjnego oparty na badaniach podstawowych
PREZENTACJA
 • dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 • dr n. med. Grzegorz Suwalski

dr hab. inż. PAWEŁ SAJKIEWICZ - profesor nadzwyczajny Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Pracuje w Pracowni Fizyki Polimerów, Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych. Doktorat i habilitacja z zakresu inżynierii materiałowej. Kierownik projektów MNiSW, NCN, NCBR, wynalazca, twórca trzech patentów.

dr n. med. GRZEGORZ SUWALSKI - specjalista kardiochirurgii Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, opiekun Kardiochirurgicznego Studenckiego Koła Naukowego z sekcją kardioanestezji przy Klinice Kardiochirurgii WIM,

12:40 - 12:50

Od aplikacji do badań podstawowych
PREZENTACJA
 • dr n. med. Anna Czarnecka

Lekarz i biotechnolog, naukowiec Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Trzy kierunki studiów: biotechnologia, medycyna, zarządzanie. Ma na koncie m.in. stypendia kościuszkowskie, ministerialne, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, L'Oréal dla Kobiet i Nauki, tytuł Super Talentu w Medycynie Polskiej, udział w międzynarodowych kongresach i publikacje. Prowadziła badania w laboratoriach we Włoszech (2004 i 2007), w Japonii (2004), Niemczech (2005) i USA (2008). Jako naukowiec doktor Anna Czarnecka zajmuje się badaniami nad rakiem jasnokomórkowym nerki, jako lekarz Kliniki Onkologii ma na oddziale do czynienia praktycznie ze wszystkimi odmianami nowotworów. Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Medycyny Molekularnej przy Klinice Onkologii.

12:50 - 13:20

Potencjał aplikacyjny wyników badań podstawowych
PANEL DYSKUSYJNY

TEMATYKA
- Rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych.
- Pomost pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.
- Rozwijanie badań podstawowych w badania stosowane

UCZESTNICY PANELU
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor WIM;
płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, Z-ca Dyrektora WIM ds. Nauki;
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - Dyrektor IPPT PAN;
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik - członek komitetu sterującego Programu STRATEGMED w NCBR, Klinika Onkologii WIM;
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM;
dr hab. n. med. Renata Duchnowska, Klinika Onkologii WIM;
dr n. med. Jolanta Szenajch - Klinika Onkologii WIM;
dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł - IPPT, PAN;
dr n. med. Grzegorz Suwalski - Klinika Kardiochirurgii WIM;
dr n. med. Anna Czarnecka -Klinika Onkologii WIM;
mgr inż. Damian Matak - Laboratorium Onkologii Molekularnej Kliniki Onkologii WIM;
mgr Ariadna Bednarz - Kierownik Wydziału Wsparcia i Zarządzania Projektami WIM.

10:00
14:00

Kiermasz Książek

WYDAWNICTWA NAUKOWE

Kiermasz książek - możliwość zakupu publikacji naukowych

Biblioteka Naukowa WIM, Budynek Główny IV p.

11:00
11:40

Sesja III.

Komercjalizacja wyników badań naukowych w WIM

ppłk dr hab. Mirosław Dziekiewicz, Danuta Augustynowicz

11:00 - 11:20

Mam pomysł i co dalej?
WYKŁAD
 • dr inż. Dariusz Smoleń

Szef zespołu transferu technologii w BTM Innovations. Absolwent kierunku Chemia Medyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i kierunku Chemia w specjalności chemia organiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę magisterską pt.” zarządzanie projektami badawczymi”. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.

11:20 - 11:40

Ścieżka komercjalizacji wyników badań w Wojskowym Instytucie Medycznym
WYKŁAD
 • plk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

Zastępca Dyrektora WIM ds. Nauki. Od 2007 roku nadzoruje działalność naukowo-badawczą Instytutu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1981). Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie chorób płuc i alergologii. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, powołanego w celu wspierania procesu opiniowania spraw z zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej dotyczącej sprzętu wojskowego i usług na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członek Rady Redakcyjnej „Alergoprofil", Rady Programowej i Kolegium Recenzenckiego „Lekarza Wojskowego", recenzent „Alergologii Info" oraz „Pneumonologii i Alergologii Polskiej".

11:45
12:45

Sesja IV.

Otwarta nauka

plk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, Dorota Połeć

11:45 - 12:15

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
WYKŁAD
 • Jakub Szprot

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki oraz Sekcji Krajowych Zasobów WBN w ICM UW. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.Redaktor raportu “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” Autorzy raportu prezentują kontekst instytucjonalny otwartej nauki, analizują jej aspekty prawne i społeczne, przedstawiają istniejącą infrastrukturę oraz omawiają wyniki przeprowadzonych na potrze by raportu badań polskich czasopism i naukowców.
Krajowy koordynator (National Coordinator) konsorcjum DARIAH-PL((Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), członek Zespołu UW ds. DARIAH oraz Rady konsorcjum DARIAH-PL.

Publikacja “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17

12:15 - 12:45

Inventorum - platforma innowacji, ekspertów, rynków. Jak pomóc firmom znajdować naukowców specjalizujących się w określonych dziedzinach, a naukowcom odszukać firmy chętne do wprowadzania innowacji?
WYKŁAD
 • dr inż. Jarosław Protasiewicz

Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI – PIB). Adiunkt, pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, big data and map-reduce.

8:00
8:45

Warsztaty: Platforma EBSCOhost

GRUPA I

Daniel Piera

EBSCOHost Web platforma udostępnia kolekcję 15 baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych), o różnym zakresie chronologicznym, w tym z embargo (3,6 lub 12-miesięcznym). Najważniejsze z nich to: MEDLINE Complete zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych dziedzin. Wykorzystuje indeksowaie MeSH (Medical Subject Headings); Academic Search Complete jest multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo; Health Source: Consumer Edition zawiera informacje z zakresu zdrowia publicznego. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego; Health Source: Nursing/Academic Edition zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny; udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Naukowa WIM
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

9:00
9:45

Warsztaty: Platforma EBSCOhost

GRUPA II

Daniel Piera

EBSCOHost Web platforma udostępnia kolekcję 15 baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych), o różnym zakresie chronologicznym, w tym z embargo (3,6 lub 12-miesięcznym). Najważniejsze z nich to: MEDLINE Complete zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych dziedzin. Wykorzystuje indeksowaie MeSH (Medical Subject Headings); Academic Search Complete jest multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo; Health Source: Consumer Edition zawiera informacje z zakresu zdrowia publicznego. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego; Health Source: Nursing/Academic Edition zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny; udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Naukowa WIM
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

10:00
10:45

Warsztaty: EndNote - menedżer bibliografii

Marcin Kapczyński

EndNote to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.
Szkolenie jest bezpłatne.
Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Naukowa WIM
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

10:00
14:00

Kiermasz książek

WYDAWNICTWA NAUKOWE

Kiermasz książek - możliwość zakupu publikacji naukowych

Biblioteka Naukowa WIM, IV p.

11:00
12:20

Sesja V.

Medycyna i obronność

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dr Andrzej Kuśmierz

11:00 - 11:20

Prace naukowo-badawcze w obszarze wojskowej służby zdrowia – doświadczenia WIM
WYKŁAD
 • plk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

Zastępca Dyrektora WIM ds. Nauki. Od 2007 roku nadzoruje działalność naukowo-badawczą Instytutu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1981). Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie chorób płuc i alergologii. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, powołanego w celu wspierania procesu opiniowania spraw z zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej dotyczącej sprzętu wojskowego i usług na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członek Rady Redakcyjnej „Alergoprofil", Rady Programowej i Kolegium Recenzenckiego „Lekarza Wojskowego", recenzent „Alergologii Info" oraz „Pneumonologii i Alergologii Polskiej"

11:20 - 11:50

Badania profilaktyczne kadry Sił Zbrojnych – efektywne połączenie badań populacyjnych, naukowych i prac rozwojowych
WYKŁAD
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego od 2007 roku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1992). Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Master of Business Administration dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. .Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny; członek European Socjety of Cardiology oraz International Socjety for Holter & Noninvasive Electrocardiology. Autor licznych publikacji naukowych. Laureat nagrody sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK „Srebrny Norman” za działalność naukową i dydaktyczną (2003 r.); laureat konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2012, w kategorii „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – SPZOZ”.W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i został powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego do realizacji zadań państwa dla obronności w czasie wojny i pokoju w dziedzinie chorób wewnętrznych.

11:50 - 12:20

Imitować to nie znaczy zawsze to samo... Kreatywne podglądanie Kalifornii
WYKŁAD
 • dr Andrzej Kuśmierz

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor rozprawy doktorskiej nt. ”Strategie adaptacji szpitali powiatowych” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Obłója, obronionej w Akademii Leona Koźmińskiego w 2011 roku. Adiunkt w Katedrze Strategii w Akademia Leona Koźmińskiego. W latach 2006-2009 dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich ALK, w latach 2009-2011 dyrektor Centrum Rozwoju ALK, od 2011 roku dyrektor Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia ALK. Od 2000 roku prowadzi wykłady, warsztaty oraz doradztwo z obszarów przywództwa, strategii oraz e-biznesu zarówno dla Akademii Leona Koźmińskiego jak i klientów zewnętrznych. Doradza przedsiębiorstwom z branży bankowej, telekomunikacyjnej i medycznej. Jest promotorem oraz recenzentem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA. W latach 2006-2008 był menedżerem największego projektu finansowanego z funduszy europejskich realizowanego przez Uczelnię – „Akademia Zarządzania” – studia podyplomowe i szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2009-2010 był menedżerem projektu „Akademia Zarządzania dla Kadry Medycznej” dofinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki oraz koordynatorem projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” z ramienia ALK.

12:25
12:55

Sesja. VI.

Granty na badania naukowe i edukacyjne w medycynie

12:25 - 12:40

Możliwości finansowania projektów – źródła krajowe
WYKŁAD
 • mgr Barbara Kwiatkowska-Jędrzejak

Kierownik Sekcji Projektów Statutowych i Krajowych Wydziału Wsparcia i Zarządzania Projektami

12:40 - 12:55

Możliwości finansowania projektów – źródła europejskie i międzynarodowe
WYKŁAD
 • mgr Magdalena Marczyńska

Kierownik Sekcji Projektów Operacyjnych i Strategicznych Wydziału Wsparcia i Zarządzania Projektami

12:55 - 13:10

Wiedza, edukacja, rozwój – szanse projektowe CKP WIM
WYKŁAD
 • mgr Joanna Rachwalska

Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego

8:15
9:10

Warsztaty: Platforma IBUK Libra

GRUPA I

Piotr Kołacz

Platforma IBUK Libra – e-czytelnia książek medycznych Wydawnictwa Naukowego PWN zapewnia: 1) stworzenie własnej, unikalnej bazy publikacji specjalistycznych i naukowych, dostępnych online, z zawartością dostosowaną do indywidualnych potrzeb biblioteki; 2) możliwość korzystania z bazy zawsze i wszędzie – na każdym urządzeniu: komputer, laptop, tablet, smartfon bez ograniczeń czasowych sesji i ilości wejść do bazy; 3) szybki dostęp do nowości (subskrypcja) i tytułów zgłoszonych przez czytelników (dokupienie dostępów w trakcie trwania umowy); 4) oszczędność pieniędzy i czasu, dostosowanie do światowych trendów w edukacji i rozwoju; 5) pełną pracę z książką - oprócz oczywistej funkcji czytania na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu użytkownicy mają do dyspozycji wiele dodatkowych funkcji: możliwość zaznaczania fragmentów, wyszukiwania wewnątrztekstowego, wpisywania notatek, przesyłania innym czytelnikom i innych.Każdy użytkownik tworzy z dostępnych publikacji indywidualny księgozbiór dostosowany do jego aktualnych potrzeb – konto myIBUK (hasła dostępne w Bibliotece Naukowej). Zasady korzystania: 5 jednoczesnych dostępów do książki w wersji elektronicznej za cenę katalogową książki w wersji papierowej.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

9:20
10:15

Warsztaty: Platforma IBUK Libra

GRUPA II

Piotr Kołacz

Platforma IBUK Libra – e-czytelnia książek medycznych Wydawnictwa Naukowego PWN zapewnia: 1) stworzenie własnej, unikalnej bazy publikacji specjalistycznych i naukowych, dostępnych online, z zawartością dostosowaną do indywidualnych potrzeb biblioteki; 2) możliwość korzystania z bazy zawsze i wszędzie – na każdym urządzeniu: komputer, laptop, tablet, smartfon bez ograniczeń czasowych sesji i ilości wejść do bazy; 3) szybki dostęp do nowości (subskrypcja) i tytułów zgłoszonych przez czytelników (dokupienie dostępów w trakcie trwania umowy); 4) oszczędność pieniędzy i czasu, dostosowanie do światowych trendów w edukacji i rozwoju; 5) pełną pracę z książką - oprócz oczywistej funkcji czytania na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu użytkownicy mają do dyspozycji wiele dodatkowych funkcji: możliwość zaznaczania fragmentów, wyszukiwania wewnątrztekstowego, wpisywania notatek, przesyłania innym czytelnikom i innych.Każdy użytkownik tworzy z dostępnych publikacji indywidualny księgozbiór dostosowany do jego aktualnych potrzeb – konto myIBUK (hasła dostępne w Bibliotece Naukowej). Zasady korzystania: 5 jednoczesnych dostępów do książki w wersji elektronicznej za cenę katalogową książki w wersji papierowej.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

10:00
14:00

Kiermasz książek

WYDAWNICTWA NAUKOWE

Kiermasz książek - możliwość zakupu publikacji naukowych

Biblioteka Naukowa WIM, Budynek Główny IV p.

10:00
11:15

Sesja VII.

Kierunki kształcenia i doskonalenia kadr medycznych

plk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

10:00 - 10:25

Kształcenie i dokształcanie zawodowe lekarzy – obowiązek czy wymóg współczesnej medycyny?
WYKŁAD
 • płk dr n. med. Stefan Antosiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON. Komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego w l. 2006-2015. Specjalista chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia wojsk. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1991). Zastępca Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej Przewodniczący Komisji Kształcenia Wojskowej Izby Lelarskiej.

10:25 - 10:50

Rozwój kształcenia pielęgniarek i położnych
WYKŁAD
 • mgr Aleksandra Wojtak

Kierownik Wydziału Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych CKP WIM

10:50 - 11:15

Rola Studenckiego Koła Naukowego w ścieżce rozwoju zawodowego i naukowego
WYKŁAD
 • dr n. med. Grzegorz Suwalski
 • lek. Jakub Mróz

dr n. med. GRZEGORZ SUWALSKI - specjalista kardiochirurgii Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, opiekun Kardiochirurgicznego Studenckiego Koła Naukowego z Sekcją Kardioanestezji przy Klinice Kardiochirurgii WIM,

Jakub Mróz - lekarz rezydent Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego.

11:20
13:20

Sesja VIII.

Stany zagrożenia życia - postępy w leczeniu

11:20 - 12:00

Hiponatremia – jako zagrożenie życia
WYKŁAD
 • Przemysław Witek

dr n. med. Przemysław Witek, adiunkt z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

12:00 - 12:40

Nerki w stanach zagrożenia życia: kiedy sprawcą a kiedy ofiarą?
WYKŁAD
 • dr hab. n. med Bożena Pietrzak

dr hab. n. med. Bożena Pietrzak – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog Wojskowego Instytutu Medycznego.

12:40 - 13:20

Postępy kardiologii interwencyjnej
WYKŁAD
 • dr n. med. Wojciech Wąsek

dr n. med. Wojciech Wąsek - adiunkt, kierownik Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

8:00
8:45

Warsztaty: Platforma medyczna ClinicalKey

GRUPA I

Michał Krupa

ClinicalKey to wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Baza, wśród licznych zasobów, jest wyposażona w narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC). FC zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób. Dodatkowo zapewnia dostęp do bazy procedur medycznych ProceduresConsult, w której ponad 9000 procedur, oprócz opisu, zawiera materiał video..

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

9:00
9:45

Warsztaty: Platforma medyczna ClinicalKey

GRUPA II

Michał Krupa

ClinicalKey to wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Baza, wśród licznych zasobów, jest wyposażona w narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC). FC zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób. Dodatkowo zapewnia dostęp do bazy procedur medycznych ProceduresConsult, w której ponad 9000 procedur, oprócz opisu, zawiera materiał video.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

10:00
14:00

Kiermasz książek

WYDAWNICTWA NAUKOWE

Kiermasz książek - możliwość zakupu publikacji naukowych

Biblioteka Naukowa WIM, Budynek Główny IV p.

10:00
11:00

Sesja IX.

Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami

mgr Zofia Bielecka

10:00 - 11:00

Szkolenie w ramach Programu TransFormation.doc
Przedsiębiorczość oraz umiejętności miękkie niezbędne do współpracy z gospodarką: komunikacja i umiejętności interpersonalne, zarządzanie projektami badawczymi, zachęcanie do współpracy międzynarodowej.
 • mgr Zofia Bielecka
 • dr Malwina Roszkowska-Chojecka


mgr Zofia Bielecka - laureatka Programu TransFormation.doc, młodszy asystent w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym, doktorantka Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Medycyny Molekularnej; Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biotechnolog ze specjalnością medycyna molekularna, finalistka konkursu INTER 2014. Opiekunowie naukowi podczas studiów doktoranckich: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, dr n. med. Anna Czarnecka. Laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 9 w kategorii NZ5 projekt pt. „Analiza ekspresji białek i genów w przebiegu lekooporności pierwotnej komórek macierzystopodobnych raka nerki na sorafenib w warunkach hipoksji w modelu trójwymiarowym in vitro".

dr Malwina Roszkowska-Chojecka, laureatka Programu TransFormation.doc, pracownik naukowy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, finalistka trzeciej polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab 2014, opowiadając w trzy minuty o kluczowej roli i niezwykłej wydajności nerek, porównywanych do największej oczyszczalni ścieków w Warszawie. W pracy nazywana królową Fotometru ze względu na cierpliwość i zawziętość w oznaczaniu poziomu elektrolitów w moczu i osoczu.

11:10
13:00

Sesja X.

Sesja sprawozdawcza „Quo Vadis Doctore?”

prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

11:15 - 11:30

Znaczenie topoizomerazy IIα u chorych leczonych z powodu raka jajnika/raka otrzewnej pegylowaną liposomalną doksorubicyną
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
 • Anna Nasiłowska

St.asystent Kliniki Onkologii WIM, uczestnik Studiów Doktoranckich WIM od 01-10-2012.
OPIEKUN NAUKOWY: dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

11:35 - 11:50

Rola wybranych biomarkerów niepowodzeń rozrodu u kobiet z zespołem policystycznych jajników
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
 • Monika Szafarowska

Lekarz rezydent Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM, uczestnik Studiów Doktoranckich WIM od 01-10-2012.
OPIEKUN NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak

11:55 - 12:10

Ocena efektywności leczenia bólu lekami opioidowymi- aspekty kliniczne, ekonomiczne i finansowe
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
 • Tomasz Faluta

Uczestnik Studiów Doktoranckich WIM od 01-10-2012.
OPIEKUN NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

12:15 - 12:30

Gospodarka żelazowa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
 • Wojciech Tański

Uczestnik Studiów Doktoranckich WIM od 01-10-2012.
OPIEKUN NAUKOWY: prof. dr hab. n.med. Ewa Jankowska (4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ)

8:00
8:50

Polskie Konsorcjum LWW

GRUPA I

Radosław Budzichowski

Polskie Konsorcjum LWW udostępnia 75 tytułów czasopism Lippincott Williams & Wilkins. Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. LWW należy do Wolters Kluwer.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

9:05
10:00

Polskie Konsorcjum LWW

GRUPA II

Radosław Budzichowski

Polskie Konsorcjum LWW udostępnia 75 tytułów czasopism Lippincott Williams & Wilkins. Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. LWW należy do Wolters Kluwer.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
e-mail: medbn@wim.mil.pl
Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa, III p. (Budynek Żywieniowy)

10:00
14:00

Kiermasz książek

WYDAWNICTWA NAUKOWE

Kiermasz książek - możliwość zakupu publikacji naukowych

Biblioteka Naukowa WIM, Budynek Główny IV p.