VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Contact form

Dane kontaktowe
Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego: dr Józef Bukowski: jbukowski@wim.mil.pl

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych w dniach 16-17 maja 2024 organizowanym przez Wojskowy Instytut Medyczny- Państwowy Instytut Badawczy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dane kontaktowe do Inspektora danych Osobowych, email: ochrona.danych@wim.mil.pl nr tel. +48 261 816 912, +48 883 377 896.
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji, oraz komunikowania się z organizatorem wydarzenia - Wojskowym Instytutem Medycznym- Państwowym Instytutem Badawczym.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.