Multipurpose Twitter Bootstrap Template

Grafik Wydarzeń

Lista zawiera nadchodzące wydarzenia zarejestrowane w systemie WimCon. Aby aktywować filtr pozwalający wyświetlić wydarzenia w konkretnej kategorii tematycznej, należy wybrać przycisk z nazwą kategorii.

19
Luty 2018
Hospital Trauma Basic Course

NOWOŚĆ!
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM.
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności oraz punktów edukacyjnych.

22
Luty 2018
Hospital Trauma Advanced Course

NOWOŚĆ!
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM).
Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała.
HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego.

22
Luty 2018
Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi

Warsztaty radioterapeutyczne w ramach projektu naukowo-szkoleniowego Akademii Radioterapii "TARGET", przeznaczone są zarówno dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej jak i lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej, którzy chcą wymienić swoje doświadczenia oraz uaktualnić swoją wiedzę.
Celem warsztatów jest szkolenie praktyczne w dziedzinie wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii.
Warsztaty odbywać się będą cyklicznie, obejmując zagadnienia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory:
1. głowy i szyi (luty)
2. przewodu pokarmowego i płuca (kwiecień)
3. piersi i narządu rodnego (czerwiec)
4. OUN (wrzesień)
Osoby zakwalifikowane na dany kurs otrzymają kilka przypadków klinicznych oraz określone zadania, które należy przygotować przed kursem. Wykonane zadania trzeba będzie odesłać. W trakcie warsztatów, kontury uczestników będą porównyhwane w sposób anonimowy z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta. Następnie, po wysłuchaniu wykładów dotyczących zasad wyznaczania objętości tarczowych, uczestnicy będa ponownie konturowali te same przypadki co pozwoli na kolejne porównania zdefiniowanych objętości i samodzielną ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności.
Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach będzie certyfikat.
Za udział, przysługiwać będą punkty edukacyjne.

5
Marz 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.
W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków.
Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne.

12
Marz 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych

Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym.
Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy.
Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol oraz zdobywają punkty edukacyjne.

26
Marz 2018
Combat Medical First Responder

Pięciodniowy podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych oparty na wytycznych amerykańskiego Komitetu TCCC. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do jednostek działających w strukturach MON, MSWiA i innych resortów. Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center. Zawiera m.in. takie tematy:
- Ocena miejsca zdarzenia;
- Care Under Fire;
- Tactical Field Care;
- Tacevac;
- KPP;
- Postępowanie wh Protokołu M.A.R.C.H.;
- Tamowanie masywanych krwotoków z kończyn z wykorztystaniem opasek uciskowych;
- "Junctional Hemorrhage" i procedura "wound packing";
- Medevac, Casevac, (9-line + MIST);

5
Kwie 2018
Pre-Hospital Trauma Course

NOWOŚĆ!
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała.
Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA).
Za udział w kursie przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.

20
Kwie 2018
VIII Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego

Organizatorzy konferencji kolejny raz pragną podjąć dyskusję na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, zapraszając do wystąpień naukowców i ekspertów z zakresu medycyny, inżynierii środowiska i zdrowia publicznego. Liczymy, że interdyscyplinarny charakter konferencji zaowocuje wnioskami, które przyczynią się do wsparcia działań i inicjatyw mających na celu walkę ze smogiem, a w konsekwencji poprawę jakości zdrowia i życia Polaków.
Wymiana poglądów i doświadczeń oraz komplementarne zasoby wiedzy wykładowców i uczestników stały się wizytówką tego wydarzenia, stanowiącego unikalną wartość na rynku nauki.
Konferencja, ze względu na swój otwarty charakter stawia sobie również za cel zwiększenie świadomości społecznej w temacie zanieczyszczeń powietrza – udział w niej jest bezpłatny a materiały filmowe z wykładów są publikowane w sieci Internet (kanał WIM w serwisie YouTube).
Za uczestnictwo przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.

25
Kwie 2018
Taktyczno - Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System).
Podczas szkolenia omówiona zostanie taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji.
Trzydniowe szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania z warunkach poligonu.
Kluczowym elementem szkolenie będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego.
Każdy temat realizowany jest na zasadzie "real action training" czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.
Za uczestnictwo przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.

9
Maj 2018
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 02 października 2017 roku.
Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.
Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.

21
Maj 2018
Combat Trauma Management

Zaawansowany 10-dniowy kurs z medycyny pola walki.
Pierwotnie został stworzony tylko dla operatorów - medyków amerykańskich sił specjalnych.
Nasza instytucja daje możliwość uczestniczenia w tym kursie ratownikom medycznym wchodzącym w skład jednostek specjalnych podległych MON, MSWiA oraz innym służbom, którzy ukończyli podstawowy kurs CMFR w naszej instytucji lub posiadają certyfikat ukończenia podobnego szkolenia.
Szkolenie CTM prowadzone jest z wykorzystaniem najnowszego, obowiązującego sprzętu.
Kurs CTM jest bardzo wymagający. Uczestnicy codziennie zaliczają egzaminy pisemne i praktyczne.
Program szkolenia obejmuje postępowanie z poszkodowanym urazowym w środowisku pola walki, w sytuacji gdy ewakuacja medyczna przedłuża się nawet do 36 godzin.
Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym.
Po zakończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje certyfikat oraz punkty edukacyjne.

19
Czerw 2018
BLS - podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.
Zakres merytoryczny kursu obejmuje m.in. rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz zdobędą punkty edukacyjne.