Multipurpose Twitter Bootstrap Template

Archiwum Wydarzeń

Lista zawiera archiwalne wydarzenia zarejestrowane w systemie WimCon. Aby aktywować filtr pozwalający wyświetlić wydarzenia w konkretnej kategorii tematycznej, należy wybrać przycisk z nazwą kategorii.

27
May 2024
Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana
Konferencja zostanie zorganizowana jako wydarzenie inaugurujące Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który jest obchodzony w dniu 29 maja. Wojskowy Instytut Medyczny – PIB od czasu konfliktu w Iraku i Afganistanie zajmuje się profilaktyką i specjalistycznym leczeniem weteranów i żołnierzy. Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii od początku swojego istnienia, czyli od 20 lat, zajmuje się zdrowiem psychicznym żołnierzy i weteranów zarówno w obszarze klinicznym, jak również badawczym, profilaktycznym i orzeczniczym. Celem konferencji będzie próba analizy jaki jest, a przede wszystkim będzie, wpływ pogarszającej się kondycji psychicznej polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, na zdrowie psychiczne polskich żołnierzy.
16
May 2024
VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.
13
Apr 2024
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego ” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/6-01-034-2024
Termin kursu: 13-17.04.2024 r. Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii. Kurs ma na celu m.in. zapoznanie z badaniem podmiotowym i przedmiotowym w chorobach układu krążenia i układu oddechowego; poznanie metod diagnostycznych stosowanych w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej; poznanie modeli postępowania fizjoterapeutycznego w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej; poznanie zasad wykonywania badań diagnostycznych przydatnych w postępowaniu fizjoterapeutycznym; poznanie zasad wykonywania badań i oceny pacjenta w chorobach obwodowego układu krążeniowego. Kursanci nabędą umiejętność: • badania i testowania pacjenta kardiologicznego i pulmonologicznego, • analizowania i interpretowania wyników badań tj. spirometrii i próby wysiłkowej. Kursanci poznają specyfikę pracy, protokoły postępowania oraz modele rehabilitacji pacjenta wg wytycznych kardiologicznych oraz skali GOLD.
13
Dec 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych 13-20.12.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
6
Dec 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych 6-13.12.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Możliwość wpisania na listę rezerwową: ckp@wim.mil.pl Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
4
Dec 2023
WORKSHOP – MASTERING IN DEEP ENDOMETRIOSIS
We planned two robotic surgeries for deep endometriosis with bowel involvement, infiltration of the ureters and parametrium. These will be nerve sparing procedures with visualisation of the pelvic nerves, bowel shaving or resection, ureterolysis, with or without hysterectomy.
29
Nov 2023
MASCAL 29-30.11.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy maja możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych.
24
Nov 2023
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży ” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/11-03-036-2023
Termin kursu: 24-28.11.2023 r. Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii. Kurs ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat zniekształceń statycznych ciała u dzieci i młodzieży, metod diagnostycznych, edukacji i reedukacji posturalnej, symetrii i asymetrii, profilaktyki wad postawy, bocznych skrzywień kręgosłupa oraz wad kończyn dolnych i stóp. Uczestnicy nabędą umiejętność przeprowadzenia badania postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz poznają aktualny stan wiedzy dotyczący metody korekcji trójpłaszczyznowej.
23
Nov 2023
NAEMT TECC Tactical Emergency Casualty Care 23-24.11.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Kurs dedykowany wszystkim, którzy chcą zaznajomić się z zasadami udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, w efekcie użycia broni i środków bojowych w środowisku cywilnym. Zasady działania z poszkodowanymi w środowisku cywilnym, są zbliżone do tych, które stosowane są na polu walki przez żołnierzy. Uczestnicy w warunkach symulowanych zmierzą się z różnymi rodzajami zagrożeń, które wykraczają poza codzienne życie cywilne, ale niestety w dobie niepewności geopolitycznych są coraz bardziej realne. W odróżnieniu do kursów TCCC, kurs TECC jest dedykowany wszystkim osobom cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb ratunkowych.
20
Nov 2023
USG Point of Care 20-21.11.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli) i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych).
8
Nov 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych 08-15.11.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
6
Nov 2023
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA. 6-7.11.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
30
Oct 2023
Internal Emergency Medicine Course 30-31.10.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
18
Oct 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych 18-25.10.2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC Możliwość wpisania na listę rezerwową: ckp@wim.mil.pl Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC
5
Oct 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych 05-12.10.2023
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
29
Sep 2023
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej
Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce chirurgii z wykorzystaniem narzędzi robotycznych nadszedł czas, aby podzielić się zdobytymi doświadczeniami i zastanowić nad jej przyszłością. W Polsce nie tylko wzrasta dostępność robotów chirurgicznych, ale również świadomość korzyści, jakie przynosi zastosowanie nowoczesnych technologii w chirurgii. Warto przedyskutować doświadczenia, zarówno kliniczne jak i organizacji szpitala, edukacji i programów klinicznych, innowacji i wiele innych. Należy wspólnie zastanowić się, w jakim kierunku zmierza ta część medycyny i jakie cele trzeba sobie postawić. Pragniemy zaprosić przedstawicieli polskich szpitali i specjalistów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, odpowiedzieli na pytania i rozwiali wątpliwości. Jest to pierwsza w Polsce zorganizowana konferencja, poświęcona chirurgii robotycznej, multidyscyplinarna i otwarta na zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej posiada certyfikat zgodności SOWE oraz spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska. Partner strategiczny: Synektik SA Patronat: Sekcja Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego
22
Sep 2023
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Fizjoterapia u dzieci ryzyka” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/7-01-035-2023
Termin kursu: 22-26.09.2023 r. Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii. W ramach kursu poruszane będą tematy dotyczące etapów rozwoju prenatalnego, rozwoju motorycznego w okresie niemowlęcym, wyjaśnione zostanie pojęcie „dziecko ryzyka” i czynniki ryzyka, omówione będą przypadki noworodków, u których wystąpiły różne niekorzystne czynniki związane z okresem ciążowo-porodowym oraz dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową. Uczestnicy poznają aktualny stan wiedzy na temat tonicznych odruchów postawy i integracji sensorycznej.
31
Jul 2023
NAEMT TCCC CLS (Combat Life Saver)
NAEMT TCCC CLS to zaawansowany program szkoleniowy certyfikowany przez NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians), zaprojektowany specjalnie do ratowania życia w sytuacjach bojowych i innych ekstremalnych warunkach. Kurs koncentruje się na umiejętnościach, które nie są typowe dla standardowej opieki medycznej, takich jak ocena i zarządzanie obrażeniami bojowymi. Dla kogo jest kurs NAEMT TCCC CLS? Szkolenie jest skierowane dla każdego niezależnie od posiadanego wykształcenia tzn. Nie musisz posiadać wykształcenia medycznego oraz nie musisz posiadać tytułu Ratownika KPP aby wziąć udział w tym szkoleniu. Do uczestnictwa w szkoleniu w szczególności zachęcamy osoby które mają do czynienia z bronią palną takie jak Żołnierze WP, Funkcjonariusze MSW oraz entuzjastów broni palnej. Dlaczego warto zdecydować się na kurs TCCC CLS? • Zaawansowane techniki: Nauczymy Cię najnowocześniejszych technik i procedur używanych w medycynie pola walki, które mogą zwiększyć Twoje szanse na ratowanie życia w sytuacjach ekstremalnych. • Symulacje: Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów symulacji medycznej, którzy dostarczą Ci wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego udzielania pomocy w warunkach bojowych. W trakcie szkolenia TCCC CLS dodatkowo angażujemy instruktorów posiadających doświadczenie w warunkach pola walki • Certyfikat NAEMT: Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat NAEMT, który jest uznawany na całym świecie. Jest to doskonały dodatek do Twojego CV i świadczy o Twoim zaangażowaniu w rozwijanie umiejętności medycznych. Zarejestruj się na kurs TCCC CLS dzisiaj!
13
Jul 2023
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Onkogeneza, Wirusy, Leczenie Biologiczne" z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Konferencja Naukowo-Szkoleniową "Onkogeneza, Wirusy, Leczenie Biologiczne" z udziałem Studenckich Kół Naukowych dotyczy najbardziej aktualnej obecnie tematyki, wirusów i leczenia biologicznego (1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku; 13-14 lipca 2023 r). Wydarzenie organizowane jest corocznie od 2011 roku (12 edycji), z inicjatywy i pod przewodnictwem naukowym prof. dr. hab. n. med. Stanisława Niemczyka, w trakcie naukowego obozu Studenckiego Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM-PIB. Organizatorami Konferencji jak i obozu studenckiego są WIM-PIB i Szpital Wojskowy w Ełku. Zwyczajem Konferencji jest, iż pierwszy dzień obejmuje wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM-PIB. W drugim dniu, odbywają się sesje wykładowe, a wykładającymi są przede wszystkim pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie oraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Patronat tegorocznej, jak i poprzednich edycji Konferencji objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konferencji dotyczyły szerokiego kręgu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Inicjatywa ta była zawsze wysoko oceniana, a za uczestnictwo w niej przyznawane są punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk
26
Jun 2023
Internal Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
20
Jun 2023
Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. W trakcie szkolenia kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji wewnątrz zespołu, współpracy między stanowiskami oraz wzajemnego wspierania się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych.
6
Jun 2023
TERM - PM Taktyczno- ewakuacyjne ratownictwo medyczne dla personelu medycznego
Kurs na podstawie wytycznych TCCC. Udzielanie pomocy na polu walki stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego, który tej pomocy udziela. Wytyczne Tactical Combat Casualty Care rozgraniczają procedury zarezerwowane dla wszystkich (TCCC All Service Members) od tych przeznaczonych dla personelu medycznego (TCCC for Medical Personnel). Kurs TERM-PM przeznaczony jest dla wojskowego personelu medycznego i funkcjonariuszy innych służb mundurowych realizujących działania bojowe, którzy chcą zaznajomić się ze sposobami leczenia i postępowania ratunkowego w takich stanach jak masywne krwotoki czy urazy klatki piersiowej, będącymi konsekwencją użycia środków bojowych, a także bardziej zaawansowanymi procedurami dotyczącymi leczenia wstrząsu czy walki z bólem.
1
Jun 2023
MASCAL
Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy maja możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych. BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
15
May 2023
Postępowanie przedszpitalne z motocyklistą rannym w wypadku (poziom podstawowy)
Cel szkolenia: Zdobycie przez kursantów wiedzy dotyczącej najnowszych systemów protekcji stosowanych przez motocyklistów w ruchu miejskim, torowym i terenowym. Zgłębienie jaki jest wpływ tych systemów na badanie rannego motocyklisty i wdrożenie Medycznych Czynności Ratunkowych. Przeanalizowanie mechanizmów wypadków pod kątem najczęściej występujących u motocyklistów obrażeń. Zapoznanie uczestników z rekomendowanym postępowaniem podczas udzielania pomocy rannemu w wypadku komunikacyjnym motocykliście w tym zapewnienie drożności dróg oddechowych, postępowanie w przypadku krwotoków wewnętrznych, urazów czaszkowo-mózgowych czy we wstrząsie rdzeniowym. Dobre praktyki ewakuacji i transportu. Kryteria odstąienia od MCR. Szkolenie prowadzony w formie paneli wykładowych oraz stacji ćwiczeniowych bazujących na warsztatach i symulacji niskiej wierności. Program szkolenia: • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego • Procedury bezpieczeństwa pracy ZRM na miejscu wypadku komunikacyjnego • Mechanizmy wypadków motocyklowych • Obrażenia ciała typowe dla motocyklistów • Stabilizacja rannego motocyklisty • Unieruchomienie motocyklisty z urazem kręgosłupa • Transport rannego motocyklisty
11
May 2023
VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.
9
May 2023
Pre Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania przedszpitalnego u pacjentów urazowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
20
Apr 2023
Teleporady medyczne
Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Medyczny serdecznie zapraszają na konferencję pod honorowym patronatem gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Program skierowany jest do lekarzy, prawników oraz innych osób zajmujących się naukowo i praktycznie udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem tymi usługami. Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM - PIB. Istotnym zadaniem lekarzy i prawników w XXI wieku jest wytyczenie akceptowalnych standardów etyczno prawnych udzielania teleporad, które w kontekście dobra pacjenta będą uwzględniały osiągnięcia nauk medycznych oraz nowoczesnych technologii. Jak pogodzić profesjonalizm i należytą staranność lekarza z poszanowaniem praw pacjenta, jego godnością i podmiotowością podczas teleporady? Jakimi działaniami ograniczyć ryzyko popełnienia błędu? O tych i innych zagadnieniach, dylematach prawno- medycznych oraz etycznych, zamierzają dyskutować uczestnicy konferencji.
12
Apr 2023
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC
31
Mar 2023
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/10-02-025-2023
Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii. Celem kursu jest poznanie aktualnych regulacji dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z stanem technologicznym w EU, a także poszerzenie wiedzy z zakresie kategoryzacji funkcjonalnej i anatomicznej wyrobów medycznych i poznanie nowoczesnych wyrobów medycznych i zasad ich stosowania zgodnie z ICF, ICD-10. Uczestnicy poznają także zasady refundacji i ordynowania wyrobów medycznych przez specjalistów z fizjoterapii oraz zasady analizy i oceny funkcjonalnej wyrobów medycznych przy opracowaniu odpowiedniego postępowania terapeutycznego pacjenta.
28
Mar 2023
TECC Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym
Kurs dedykowany wszystkim, którzy chcą zaznajomić się z zasadami udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, w efekcie użycia broni i środków bojowych w środowisku cywilnym. Zasady działania z poszkodowanymi w środowisku cywilnym, są zbliżone do tych, które stosowane są na polu walki przez żołnierzy. Uczestnicy w warunkach symulowanych zmierzą się z różnymi rodzajami zagrożeń, które wykraczają poza codzienne życie cywilne, ale niestety w dobie niepewności geopolitycznych są coraz bardziej realne. W odróżnieniu do kursów TCCC, kurs TECC jest dedykowany wszystkim osobom cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb ratunkowych. BRAK WOLNYCH MIEJSC
7
Mar 2023
USG Point of Care
Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli) i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych). BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
14
Feb 2023
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
7
Dec 2022
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC!
1
Dec 2022
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
24
Nov 2022
TERM - PM Taktyczno- ewakuacyjne ratownictwo medyczne dla personelu medycznego
Kurs na podstawie wytycznych TCCC. Udzielanie pomocy na polu walki stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego, który tej pomocy udziela. Wytyczne Tactical Combat Casualty Care rozgraniczają procedury zarezerwowane dla wszystkich (TCCC All Service Members) od tych przeznaczonych dla personelu medycznego (TCCC for Medical Personnel). Kurs TERM-PM przeznaczony jest dla wojskowego personelu medycznego i funkcjonariuszy innych służb mundurowych realizujących działania bojowe, którzy chcą zaznajomić się ze sposobami leczenia i postępowania ratunkowego w takich stanach jak masywne krwotoki czy urazy klatki piersiowej, będącymi konsekwencją użycia środków bojowych, a także bardziej zaawansowanymi procedurami dotyczącymi leczenia wstrząsu czy walki z bólem.
16
Nov 2022
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
7
Nov 2022
Internal Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
13
Oct 2022
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
6
Oct 2022
MASCAL
Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy maja możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych. BRAK WOLNYCH MIEJSC
22
Sep 2022
Pre Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania przedszpitalnego u pacjentów urazowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
15
Sep 2022
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy metod neurofizjologicznych” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/12-02-040-2022
Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii.
7
Sep 2022
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC
14
Jul 2022
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna w okresie kataklizmu" z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Medycyna w okresie kataklizmu" z udziałem Studenckich Kół Naukowych, która dotyczy najbardziej aktualnej obecnie tematyki, czyli medycyny w okresie kataklizmu (1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku; 14-15 lipca 2022r). Konferencja, organizowana jest corocznie od 2011 roku (11 edycji), z inicjatywy i pod przewodnictwem naukowym Prof. dr hab. n. med. Stanisława Niemczyka, w trakcie naukowego obozu Studenckiego Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM. Organizatorami Konferencji jak i obozu studenckiego są WIM i Szpital Wojskowy w Ełku. Zwyczajem Konferencji jest, iż pierwszy dzień obejmuje wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM oraz z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. W drugim dniu, odbywają się 3 sesje wykładowe, a wykładającymi są przede wszystkim pracownicy naukowi WIM. Patronat tegorocznej, jak i poprzednich edycji Konferencji objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konferencji dotyczyły szerokiego kręgu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Inicjatywa ta była zawsze wysoko oceniana, a za uczestnictwo w niej przyznawane są punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk
22
Jun 2022
Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. W trakcie szkolenia kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji wewnątrz zespołu, współpracy między stanowiskami oraz wzajemnego wspierania się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych.
10
Jun 2022
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy terapii manualnej” - Nr akredytacyjny CMKP: 03-002/9-02-037-2022
Kurs specjalizacyjny skierowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z diagnostyką i technikami terapii manualnych, polegających na wspomaganiu leczenia narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa i stawów obwodowych, a także nauka docierania do chorych miejsc poprzez oscylacje, mobilizacje i manipulacje. Celem omawianych metod terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach.
9
Jun 2022
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej. BRAK WOLNYCH MIEJSC!
6
Jun 2022
Reumatoidalne zapalenie stawów czerwiec 2022
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie. 06.06.2022 r. (poniedziałek) od 8:15 do 15:30 – szkolenie (lekarze i pielęgniarki) 07.06.2022 r. (wtorek) od 8:00 do 16:00 – warsztaty (lekarze)
26
May 2022
TECC Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym
Kurs dedykowany wszystkim, którzy chcą zaznajomić się z zasadami udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, w efekcie użycia broni i środków bojowych w środowisku cywilnym. Zasady działania z poszkodowanymi w środowisku cywilnym, są zbliżone do tych, które stosowane są na polu walki przez żołnierzy. Uczestnicy w warunkach symulowanych zmierzą się z różnymi rodzajami zagrożeń, które wykraczają poza codzienne życie cywilne, ale niestety w dobie niepewności geopolitycznych są coraz bardziej realne. W odróżnieniu do kursów TCCC, kurs TECC jest dedykowany wszystkim osobom cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb ratunkowych.
19
May 2022
MASCAL
Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy maja możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych.
12
May 2022
VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.
28
Apr 2022
Internal Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
19
Apr 2022
TERM - PM Taktyczno- ewakuacyjne ratownictwo medyczne dla personelu medycznego
Kurs na podstawie wytycznych TCCC. Udzielanie pomocy na polu walki stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego, który tej pomocy udziela. Wytyczne Tactical Combat Casualty Care rozgraniczają procedury zarezerwowane dla wszystkich (TCCC All Service Members) od tych przeznaczonych dla personelu medycznego (TCCC for Medical Personnel). Kurs TERM-PM przeznaczony jest dla wojskowego personelu medycznego i funkcjonariuszy innych służb mundurowych realizujących działania bojowe, którzy chcą zaznajomić się ze sposobami leczenia i postępowania ratunkowego w takich stanach jak masywne krwotoki czy urazy klatki piersiowej, będącymi konsekwencją użycia środków bojowych, a także bardziej zaawansowanymi procedurami dotyczącymi leczenia wstrząsu czy walki z bólem.
6
Apr 2022
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
17
Mar 2022
USG Point of Care
Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli) i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych).
3
Mar 2022
Pre Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania przedszpitalnego u pacjentów urazowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
1
Dec 2021
TEST
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
1
Dec 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
29
Nov 2021
Internal Medicine Emergency Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
18
Nov 2021
Pre Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania przedszpitalnego u pacjentów urazowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
15
Nov 2021
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
3
Nov 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
28
Oct 2021
USG Point of Care
Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli) i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych).
25
Oct 2021
Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. W trakcie szkolenia kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji wewnątrz zespołu, współpracy między stanowiskami oraz wzajemnego wspierania się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych.
21
Oct 2021
MASCAL
Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy maja możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych.
6
Oct 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
5
Oct 2021
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
8
Sep 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
6
Sep 2021
Internal Medicine Emergency Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
19
Aug 2021
X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Woda,elektrolity, odżywianie, wirusy” z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy na X. Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję „Woda,elektrolity, odżywianie, wirusy”, która odbędzie się w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Ełku w dniach 19 do 20 sierpnia 2021 roku. Jest to 10. Konferencja, organizowana corocznie w trakcie naukowego Obozu Studenckiego Koła Naukowego WUM przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM, organizatorami Konferencji są Wojskowy Instytut Medyczny i 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku. Pierwszy dzień to wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM. Komisja oceniająca przyznaje Nagrody. Drugi Dzień to 3. Sesje wykładów głównie pracowników WIM. Tematem przewodnim są wpływ wirusa SARS-CoV-2 na układ sercowo-naczyniowy, zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz wpływ diety wysokobiałkowej u młodych dorosłych. Dotychczasowe konferencje były wysoko oceniane, przyznawane są punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk
5
Jul 2021
Bezpłatne Warsztaty USG - poziom zaawansowany
Warsztat praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie jego trakcie przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”.
5
Jul 2021
Bezpłatne Warsztaty USG - poziom podstawowy
Intensywny warsztat skierowany do osób które nie mają doświadczenia w wykonywaniu badań USG. Myślą przewodnią warsztatu jest nauczenie podstaw obrazowania ultrasonograficznego, zapoznanie z możliwościami różnych urządzeń USG oraz nauczenie podstawowych protokołów badania Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE).
17
Jun 2021
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
10
Jun 2021
V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
V Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych Miejsce: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula WCKMED
9
Jun 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Brak wolnych miejsc
7
Jun 2021
Internal Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej.
27
May 2021
USG Point of Care
Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli) i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych).
17
May 2021
Pre Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania przedszpitalnego u pacjentów urazowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
6
May 2021
MASCAL
Cel szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Kurs skupia się również na wciąż realnych zagrożeniach jakimi są klęski żywiołowe takie jak powodzie, susza czy chociażby coraz częściej pojawiające się ze względu na zmiany klimatu tornada. Uczestnicy będą poznawać każdy element akcji ratunkowej od planowania i zapobiegania po samą realizację medycznych czynności ratunkowych w zdarzeniu mnogim i masowym. Podczas kursu uczestnicy mają możliwość przećwiczenia umiejętności ratowniczych w symulacyjnych scenariuszach zdarzeń mnogich i masowych.
14
Apr 2021
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku.
12
Apr 2021
Internal Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, ostre zespoły wieńcowe, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny oraz przećwiczenie procedur ratunkowych w warunkach symulacji medycznej
29
Mar 2021
Pre Hospital Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania w przedszpitalnych stanach nagłych przy uzyciu narzędzi symulacji medycznej.
22
Mar 2021
Hospital Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania w wewnątrzszpitalnych stanach nagłych w medycynie ratunkowej przy użyciu narzędzi symulacji medycznej.
15
Mar 2021
Hospital Trauma Course
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. W trakcie szkolenia kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji wewnątrz zespołu, współpracy między stanowiskami oraz wzajemnego wspierania się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych.
22
Feb 2021
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
17
Dec 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
9
Dec 2020
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
2
Dec 2020
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. UWAGA! Brak wolnych miejsc.
18
Nov 2020
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. UWAGA! Brak wolnych miejsc.
16
Nov 2020
Internal Emergency Medical Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
2
Nov 2020
HEMC Hospital Emergency Medicine Course
Celem kursu jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej w warunkach szpitalnych. Podczas szkolenia uczestnicy pracując w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych zabezpieczają i leczą symulowanych pacjentów z najczęściej spotykanymi jednostki chorobowymi (m.in. OZW, udar, uraz wielonarządowy, napad drgawkowy, nadciśnienie tętnicze, ból brzucha). Scenariusze kliniczne przygotowywane są na bazie doświadczeń zespołu instruktorskiego i są odwzorowaniem realnych przypadków spotkanych podczas realizowania dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Złożoność scenariuszy uzyskana poprzez m.in. dodanie chorób przewlekłych poszkodowanego czy skomplikowanego wywiadu chorobowego pozwala podnieść realizm symulacji, a tym samym zwiększyć wartość edukacyjną kursu.
14
Oct 2020
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC
14
Oct 2020
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
12
Oct 2020
PHTC Pre Hospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
5
Oct 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Bark wolnych miejsc!
1
Oct 2020
Pre Hospital Emergency Medicine Course (PHEMC)
Celem kursu jest przedstawienie najnowszej wiedzy i wytycznych z zakresu medycyny stanów nagłych z uwzględnieniem stanu pandemii COVID-19. Dwudniowe szkolenie pozwala skonfrontować uczestników z najczęściej spotykanymi przypadkami w opiece przedszpitalnej: ból w klatce piersiowej, urazy, udar, napad drgawkowy czy zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Interdyscyplinarność symulowanych pacjentów pozwala w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistości odwzorować realne stany nagłe oraz współistniejące choroby przewlekłe poszkodowanych. Praca w małych, trzyosobowych zespołach sprawia, że nabywanie wiedzy i umiejętności jest najbardziej zbliżone do realnych warunków pracy.
28
Sep 2020
Internal Emergency Medical Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. UWAGA! Brak wolnych miejsc.
27
Sep 2020
Pre Hospital Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania w przedszpitalnych stanach nagłych przy uzyciu narzędzi symulacji medycznej.
20
Sep 2020
Hospital Emergency Medicine Course
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania w wewnątrzszpitalnych stanach nagłych w medycynie ratunkowej przy użyciu narzędzi symulacji medycznej.
16
Sep 2020
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
9
Sep 2020
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
7
Sep 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. UWAGA! Brak wolnych miejsc.
22
Jun 2020
HEMC Hospital Emergency Medicine Course
Celem kursu jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej w warunkach szpitalnych. Podczas szkolenia uczestnicy pracując w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych zabezpieczają i leczą symulowanych pacjentów z najczęściej spotykanymi jednostki chorobowymi (m.in. OZW, udar, uraz wielonarządowy, napad drgawkowy, nadciśnienie tętnicze, ból brzucha). Scenariusze kliniczne przygotowywane są na bazie doświadczeń zespołu instruktorskiego i są odwzorowaniem realnych przypadków spotkanych podczas realizowania dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Złożoność scenariuszy uzyskana poprzez m.in. dodanie chorób przewlekłych poszkodowanego czy skomplikowanego wywiadu chorobowego pozwala podnieść realizm symulacji, a tym samym zwiększyć wartość edukacyjną kursu. Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
8
Jun 2020
MASCAL Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
1
Jun 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
11
May 2020
PHTC Pre Hospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
22
Apr 2020
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. BRAK WOLNYCH MIEJSC Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
22
Apr 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia. Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych. Od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
14
Apr 2020
Internal Emergency Medical Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
23
Mar 2020
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. BRAK WOLNYCH MIEJSC Uwaga! Szkolenie zostało zawieszone do odwołania - więcej informacji znajduje się na stronie https://ckp.wim.mil.pl/aktualnosci/aktualnosci/229-wstrzymanie-szkolen-do-odwolania
15
Mar 2020
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Cel szkolenia: Podniesienie poziomu umiejętności z zakresu stosowania ultrasonografii w stanach nagłych w medycynie ratunkowej w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym.
2
Mar 2020
MASCAL Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. BRAK WOLNYCH MIEJSC
6
Feb 2020
IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową.Patronat honorowy nad konferencję objął Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych MIejsce: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula WCKMED
4
Feb 2020
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
12
Dec 2019
Radioterapia chorych na raka piersi oraz chorych na nowotwory ginekologiczne - warsztaty radioterapeutyczne
Kurs „Radioterapia chorych na raka piersi oraz chorych na nowotwory ginekologiczne - warsztaty radioterapeutyczne” jest przeznaczony dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii (starsze roczniki), ale również dla specjalistów z radioterapii, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i podzielić się swoim doświadczeniem. Kurs ma charakter praktyczny; dotyczy wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory piersi i nowotwory ginekologiczne. Osoby, które zakwalifikują się na kurs, będą proszone o pobranie z tej strony przypadków klinicznych, które należy przygotować przed kursem. W podanym linku znajdą się przypadki kliniczne i określone zadania/instrukcje dla uczestników. Do dyspozycji Państwa będą badania diagnostyczne przypisane do poszczególnych przypadków oraz skany tomograficzne do planowania leczenia, na których będzie należało wyznaczyć obszary tarczowe wskazane w instrukcjach. Następnie będzie trzeba zaimportować badania CT do planowania do Państwa systemu konturowania. Możliwe jest konturowanie w dowolnym systemie zgodnym ze standardem DICOM RT (m.in. Eclipse, Oncentra Masterplan, Oncologist, XiO, MonacoSim). Po wykonaniu konturów należy dane wyeksportować z systemu, a następnie odesłać pliki ze strukturami (RT-Structure) do podanego linku. Wszelką pomoc techniczną czy instrukcje związane z importowaniem badań lub wysyłaniem odpowiedzi możecie Państwo uzyskać kontaktując się z fizykiem prowadzącym nasz kurs - Panią Anną Rygielską: arygielska@wim.mil.pl, tel. 578021215. W czasie warsztatów Państwa kontury będą porównywane z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta w sposób anonimowy. W trakcie kursu będą Państwo ponownie konturowali powyższe przypadki co pozwoli na kolejne porównanie zdefiniowanych objętości. Do zobaczenia na kursie w Warszawie w WIM. Pozdrawiamy i zapraszamy, Dr n.med. Joanna Socha – Kierownik naukowy i organizacyjny kursu; jsocha@wim.mil.pl Prof. dr n.med. Lucyna Kępka – Kierownik Zakładu Radioterapii WIM; lkepka@wim.mil.pl
11
Dec 2019
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
9
Dec 2019
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol.
2
Dec 2019
PreHospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
26
Nov 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
20
Nov 2019
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
18
Nov 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
14
Nov 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
12
Nov 2019
Internal Medicine Emergency Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
6
Nov 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
4
Nov 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
28
Oct 2019
MASCAL - Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
26
Oct 2019
MASCAL Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
26
Oct 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
25
Oct 2019
Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. " Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego ". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.
24
Oct 2019
Hospital Trauma Advanced Course
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. Potwierdzeniem udziału jest certyfikat.
21
Oct 2019
Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. " Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego ". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.
17
Oct 2019
Telemonitoring EKG
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. "Doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod monitorowania wysiłku fizycznego i telemonitoringu elektrokardiologicznego". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Szkolenie obejmuje wykłady dotyczące problematyki monitorowania ekg, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu zaburzeń rytmu serca w trakcie rehabilitacji kardiologicznej. Zaprezentowane zostaną możliwości telemonitoringu elektrokardiograficznego w różnych sytuacjach klinicznych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z zasadami prowadzenia kardiologicznej rehabilitacji hybrydowej oraz aspektami praktycznymi zdalnego monitorowania wysiłku fizycznego w warunkach jego wykonywania poza placówką służby zdrowia. Za udział w szkoleniu przysługuje 7 punktów edukacyjnych dla lekarzy.
16
Oct 2019
Ergospirometria i kardiografia impedancyjna
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. "Doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod monitorowania wysiłku fizycznego i telemonitoringu elektrokardiologicznego". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Szkolenie obejmuje wykłady dotyczące znaczenia aktywności fizycznej dla profilaktyki schorzeń układu krążenia, aktualnych metod oceny wydolności fizycznej oraz zasad kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Uzupełnieniem części teoretycznej będą zajęcia warsztatowe z możliwością wykonania i interpretacji badań na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym. Za udział w szkoleniu przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla lekarzy.
16
Oct 2019
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
10
Oct 2019
PreHospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
7
Oct 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
3
Oct 2019
Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. " Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego ". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.
3
Oct 2019
Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2019
Jesienne Warsztaty Okulistyczne" to Konferencja Naukowo - Szkoleniowa zwiększająca wiedzę specjalistyczną z zakresu okulistyki. Odbędzie się ona w dniach 27 - 29 września 2018 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Bogaty i interesujący program naukowy z udziałem wysokiej klasy ekspertów i praktyków będzie zawierał najnowsze trendy diagnozowania i leczenia chorób z zakresu okulistyki.Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Komitet Naukowy, złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów z dziedziny okulistyki.
1
Oct 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
1
Oct 2019
PHEMC Pre Hospital Emergency Medicine Course
Kurs medycyny ratunkowej, który ma na celu przedstawienie najnowszej wiedzy i wytycznych z zakresu medycyny stanów nagłych. Dwudniowe szkolenie pozwala skonfrontować uczestników z najczęściej spotykanymi przypadkami w opiece przedszpitalnej: ból w klatce piersiowej, urazy, udar, napad drgawkowy czy zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Interdyscyplinarność symulowanych pacjentów pozwala w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistości odwzorować realne stany nagłe oraz współistniejące choroby przewlekłe poszkodowanych. Praca w małych, trzyosobowych zespołach sprawia, że nabywanie wiedzy i umiejętności jest najbardziej zbliżone do realnych warunków pracy.
1
Oct 2019
Pre Hospital Emergency Medicine Course
Celem kursu jest przedstawienie najnowszej wiedzy i wytycznych z zakresu medycyny stanów nagłych z uwzględnieniem stanu pandemii COVID-19. Dwudniowe szkolenie pozwala skonfrontować uczestników z najczęściej spotykanymi przypadkami w opiece przedszpitalnej: ból w klatce piersiowej, urazy, udar, napad drgawkowy czy zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Interdyscyplinarność symulowanych pacjentów pozwala w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistości odwzorować realne stany nagłe oraz współistniejące choroby przewlekłe poszkodowanych. Praca w małych, trzyosobowych zespołach sprawia, że nabywanie wiedzy i umiejętności jest najbardziej zbliżone do realnych warunków pracy.
30
Sep 2019
Internal Medicine Emergency Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
27
Sep 2019
Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. " Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego ". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.
23
Sep 2019
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
18
Sep 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
16
Sep 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
13
Sep 2019
Ergospirometria i kardiografia impedancyjna
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. "Doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod monitorowania wysiłku fizycznego i telemonitoringu elektrokardiologicznego". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Szkolenie obejmuje wykłady dotyczące znaczenia aktywności fizycznej dla profilaktyki schorzeń układu krążenia, aktualnych metod oceny wydolności fizycznej oraz zasad kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Uzupełnieniem części teoretycznej będą zajęcia warsztatowe z możliwością wykonania i interpretacji badań na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym. Za udział w szkoleniu przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla lekarzy.
12
Sep 2019
Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. " Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego ". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.
12
Sep 2019
Telemonitoring EKG
Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego jednostek podległych MON, organizowane w ramach konkursu "Grant Kliniczny" Projekt pn. "Doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod monitorowania wysiłku fizycznego i telemonitoringu elektrokardiologicznego". Po stronie zgłaszającego pozostaje pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Szkolenie obejmuje wykłady dotyczące problematyki monitorowania ekg, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu zaburzeń rytmu serca w trakcie rehabilitacji kardiologicznej. Zaprezentowane zostaną możliwości telemonitoringu elektrokardiograficznego w różnych sytuacjach klinicznych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z zasadami prowadzenia kardiologicznej rehabilitacji hybrydowej oraz aspektami praktycznymi zdalnego monitorowania wysiłku fizycznego w warunkach jego wykonywania poza placówką służby zdrowia. Za udział w szkoleniu przysługuje 7 punktów edukacyjnych dla lekarzy.
11
Sep 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
10
Sep 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
9
Sep 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
6
Sep 2019
Non-Technical Skills Workshop
Kurs ma za zadanie wykształcić w uczestnikach prawidłowe umiejętności komunikacji, współpracy w zespole i współdzielenia wiedzy. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
5
Sep 2019
Hipotermia przypadkowa i pourazowa
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności z zakresu postępowania ratunkowego w poszczególnych stadiach hipotermii.
22
Aug 2019
Hospital Trauma Advanced Course
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. Potwierdzeniem udziału jest certyfikat.
11
Jul 2019
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy infekcyjne w chorobach wewnętrznych” z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję która odbędzie się w Szpitalu Wojskowym w Ełku w dniach 11.07 do 12 07 2019. Jest to 9. Konferencja, organizowana corocznie w trakcie naukowego Obozu Studenckiego Koła Naukowego WUM przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM, organizatorami Konferencji są WIM i Szpital Wojskowy w Ełku. Pierwszy dzień to wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM oraz z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Komisja oceniająca przyznaje Nagrody ufundowane m. in. przez "Medycynę Praktyczną". Drugi Dzień to 3. Sesje wykładów głównie profesorów z WIM. Tematem przewodnim są infekcje w chorobach wewnętrznych w tym w ciężkim stanie chorych w sepsie, w schorzeniach nefrologicznych, hematologicznych, pneumonologicznych, reumatologicznych i kardiologicznych. Dotychczasowe konferencje były wysoko oceniane, przyznawane są punkty edukacyjne.
29
Jun 2019
Pre Hospital Emergency Medicine Course SARS-COV-2
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania z pacjentem w dobie epidemii wirusa SARS-COV-2. Instruktorzy kładą duży nacisk na praktyczne ćwiczenie procedur, które w dobie pandemii wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle. Instruktorzy dzielą się własnymi doświadczeniami w walce z COVID-19 zdobytymi na polskim i zagranicznym polu. Instruktorzy brali udział w misjach W Lombardii i U.S.A. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
28
Jun 2019
Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku
SZKOŁA DIAGNOSTYKI I CHIRURGII OKA POD KIERUNKIEM PROF. MARKA RĘKASA ma zaszczyt zaprosić na: Warsztaty chirurgii okuloplastycznej; ,,Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku'' Prowadzący: dr n. med. Radosław Różycki, dr Dominika Białas Każdy z uczestników będzie miał możliwość asystowania podczas wykonywania procedur operacyjnych. Ilość miejsc: 5
27
Jun 2019
Internal Medicine Emergency Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
25
Jun 2019
Internal Medicine Emergency Covid 19 Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób współistniejących w dobie epidemii wirusa SARS-COV-2. Instruktorzy kładą duży nacisk na praktyczne ćwiczenie procedur, które w dobie pandemii wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle. Instruktorzy dzielą się własnymi doświadczeniami w walce z COVID-19 zdobytymi na polskim i zagranicznym polu. Instruktorzy brali udział w misjach W Lombardii i U.S.A.
25
Jun 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
17
Jun 2019
Hospital Trauma Advanced Course
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. Potwierdzeniem udziału jest certyfikat.
13
Jun 2019
PreHospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
11
Jun 2019
Warsztaty „Modele biznesowe i strategia rozwoju start up’u” grupa 4
Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego zaprasza do udziału w szkoleniach Idea2Business przeznaczonych dla pracowników WIM, którzy prowadzą projekty o potencjale wdrożeniowym lub mają pomysł na projekt innowacyjny i są zainteresowani zwiększeniem kompetencji w zakresie komercjalizacji jego efektów. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów/konwersatoriów z wstępem teoretycznym i studiami przypadków, w tym analizą pomysłów wybranych w grupach uczestników. W zaproponowanym module dwudniowym uczestnicy stworzą model biznesowy dopasowany do projektu, zapoznając się z podstawowymi narzędziami analizy, które są potrzebne do szybkiej oceny wartości projektu w pierwszym z etapów komercjalizacji – preinkubacji.
10
Jun 2019
MASCAL - Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
7
Jun 2019
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne w liczbie 8.
6
Jun 2019
V Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
Jak profesjonalnie nieść pomoc osobom nietrzeźwym, odurzonym czy agresywnym? Jakie są oczekiwania śledczych wobec ratowników pracujących na miejscu zdarzenia? Jak rozmawiać z dziennikarzami relacjonującymi katastrofy? Jak rozpoznać migotanie przedsionków? Jak zinterpretować badanie EKG? To tylko namiastka tematów, którymi będziemy zajmować się w trakcie jubileuszowej V Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych od 6 do 8 czerwca 2019 r.
4
Jun 2019
Conference "New insights in regenerative therapies"
On 4 and 5 June 2019, at the Military Medical Institute in Warsaw, will take place a conference "New insights in regenerative therapies", dedicated to the promotion of Polish-French cooperation in the field of research and innovation, This international event, organized by Laboratory od Molecular Oncology and Innovative Therapies in cooperation with the French Embassy in Poland, the Jagiellonian University in Krakow, the Center for Molecular Biophysics of the National Center for Scientific Research in France. The conference will be about international cooperation and discussion of the latest research results in molecular biology, medicine, biotechnology, biophysics in the context of the Polish-French science year. One of the sessions will concern the activity report about LIA (International Associated Laboratory), which is as one of the best and faithful example of such an initiative of fundamental and functional research community. During the meeting, you will be able to see the most interesting international scientific projects and establish contacts with representatives of key institutions from Poland and abroad.
3
Jun 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
29
May 2019
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
27
May 2019
ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA. Update Course
Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie zgodny ze standardami American Heart Association. Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu reanimacyjnego, wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej oraz algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.
22
May 2019
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia-Medycyna-Terapia"
Nasza konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju biologii medycznej. Realizując motto naszej konferencji postaramy się dołożyć wszelkich starań by uczestnicy konferencji mogli się spotkać z ludźmi którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie można posłuchać ciekawych wykładów ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.
22
May 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
21
May 2019
Warsztaty „Modele biznesowe i strategia rozwoju start up’u” grupa 3
Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego zaprasza do udziału w szkoleniach Idea2Business przeznaczonych dla pracowników WIM, którzy prowadzą projekty o potencjale wdrożeniowym lub mają pomysł na projekt innowacyjny i są zainteresowani zwiększeniem kompetencji w zakresie komercjalizacji jego efektów. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów/konwersatoriów z wstępem teoretycznym i studiami przypadków, w tym analizą pomysłów wybranych w grupach uczestników. W zaproponowanym module dwudniowym uczestnicy stworzą model biznesowy dopasowany do projektu, zapoznając się z podstawowymi narzędziami analizy, które są potrzebne do szybkiej oceny wartości projektu w pierwszym z etapów komercjalizacji – preinkubacji.
20
May 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
18
May 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
15
May 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
13
May 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
25
Apr 2019
MASCAL - Simulation Course
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
10
Apr 2019
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
8
Apr 2019
Hospital Trauma Advanced Course
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. Potwierdzeniem udziału jest certyfikat.
6
Apr 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
4
Apr 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
1
Apr 2019
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
29
Mar 2019
Non-Technical Skills Workshop
Kurs ma za zadanie wykształcić w uczestnikach prawidłowe umiejętności komunikacji, współpracy w zespole i współdzielenia wiedzy. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
28
Mar 2019
Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi - warsztaty radioterapeutyczne
Kurs dotyczący wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi. Kurs jest przeznaczony dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii (starsze roczniki), ale również dla specjalistów z radioterapii, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i podzielić się swoim doświadczeniem. Kurs ma charakter praktyczny. Osoby, które zakwalifikują się na kurs, będą proszone o pobranie z tej strony przypadków klinicznych, które należy przygotować przed kursem. W podanym linku znajdą się cztery przypadki i określone zadania/instrukcje dla uczestników. Do dyspozycji Państwa będą badania diagnostyczne przypisane do poszczególnych przypadków oraz skany tomograficzne do planowania leczenia, na których będzie należało wyznaczyć obszary tarczowe wskazane w instrukcjach. Następnie będzie trzeba zaimportować badania CT do planowania do Państwa systemu konturowania. Możliwe jest konturowanie w dowolnym systemie zgodnym ze standardem DICOM RT (m.in. Eclipse, Oncentra Masterplan, Oncologist, XiO, MonacoSim). Po wykonaniu konturów należy dane wyeksportować z systemu, a następnie odesłać 4 pliki ze strukturami (RT-Structure) do podanego linku. Wszelką pomoc techniczną czy instrukcje związane z importowaniem badań lub wysyłaniem odpowiedzi możecie Państwo uzyskać kontaktując się z fizykiem prowadzącym nasz kurs - Panią Anną Rygielską: arygielska@wim.mil.pl, tel. +48578021215. W czasie warsztatów Państwa kontury będą porównywane z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta w sposób anonimowy. W trakcie kursu będą Państwo ponownie konturowali powyższe przypadki co pozwoli na kolejne porównanie zdefiniowanych objętości. Wszelkie zapytania w sprawach organizacyjnych prosimy kierować do Pani Anety Rutkowskiej: arutkowska1@wim.mil.pl Do zobaczenia na kursie w Warszawie w WIM. Pozdrawiamy, Dr n.med. Joanna Socha – Kierownik naukowy i organizacyjny kursu; jsocha@wim.mil.pl Prof. dr n.med. Lucyna Kępka – Kierownik Zakładu Radioterapii WIM; lkepka@wim.mil.pl KURS ,,RADIOTERAPIA CHORYCH NA NOWOTWORY SZYI I GŁOWY - WARSZTATY RADIOTERAPEUTYCZNE'' UZYSKAŁY PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ.
25
Mar 2019
Internal Medicine Emergency Course
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego takich jak: obrzęk płuc, zaostrzenie POCHP, ostra niewydolność krążenia, OZW, przełom nadciśnieniowe, wstrząs kardiogenny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
18
Mar 2019
PreHospital Trauma Course
Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
16
Mar 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM. Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.
6
Mar 2019
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
4
Mar 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
26
Feb 2019
Warsztaty „Modele biznesowe i strategia rozwoju start up’u” grupa 1
Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego zaprasza do udziału w szkoleniach Idea2Business przeznaczonych dla pracowników WIM, którzy prowadzą projekty o potencjale wdrożeniowym lub mają pomysł na projekt innowacyjny i są zainteresowani zwiększeniem kompetencji w zakresie komercjalizacji jego efektów. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów/konwersatoriów z wstępem teoretycznym i studiami przypadków, w tym analizą pomysłów wybranych w grupach uczestników. W zaproponowanym module dwudniowym uczestnicy stworzą model biznesowy dopasowany do projektu, zapoznając się z podstawowymi narzędziami analizy, które są potrzebne do szybkiej oceny wartości projektu w pierwszym z etapów komercjalizacji – preinkubacji.
25
Feb 2019
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności.
21
Feb 2019
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
7
Feb 2019
III Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy SZ
Konferencja jest dedydowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Termin konferencji nie jest przypadkowy - w dniu 7.02.2019 odbędzie się bowiem wręczenie dyplomów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
12
Jan 2019
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne.
13
Dec 2018
Działania medyczne w sytuacji aktów terroru
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem dla członków WIL jest odprowadzenie podatku. Dla osób zainteresowanych kursem, NIE BĘDĄCYCH członkami WIL - kurs jest ODPŁATNY. Wszystkie informacje w zakładce "Opłaty". Dwudniowy kurs, którego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. W toku zajęć omawiane są min. narzędzia i sposoby działania ugrupowań terrorystycznych, działania medyczne w zdarzeniach tego typu jak również psychologiczne aspekty terroru. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz symulowanych scenariuszy opartych na analizie realistycznych zdarzeń. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty oraz 12 punktów edukacyjnych.
13
Dec 2018
Hospital Trauma Basic Course
Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności. Za udział w szkoleniu przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 12 dla lekarzy oraz 18 dla ratowników medycznych.
10
Dec 2018
Profesjonalny Zespół Urazowy
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Celem szkolenia jest prezentacja doświadczeń dotyczących leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation). Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 11 punktów edukacyjnych.
7
Dec 2018
Konferencja ,,Zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasadowe w klinice"
Zagadnienia poruszane podczas wykładów będą dotyczyły zarówno mechanizmów, diagnostyki, jak również leczenia stanów związanych z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji nerek. Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy i przybliżenie problematyki tych niełatwych w praktyce klinicznej zagadnień. Wydarzenie adresowane jest do lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii, lekarzy będących w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów, a także studentów.
7
Dec 2018
BLS - podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje m.in. rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 6 dla lekarzy oraz 8 dla ratowników medycznych.
6
Dec 2018
Podstawowe problemy komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent z uwzględnieniem wojskowej służby zdrowia
NOWOŚĆ W OFERCIE! II edycja szkolenia dla każdego lekarza - będącego członkiem wojskowej Izby Lekarskiej, który chciałby podnieść poziom swoich umiejętności w zakresie komunikacji lekarz-pacjent z uwzględnieniem specyfiki wojskowej służby zdrowia. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy i psychologów. Program interaktywnego szkolenia oparto o elementy wykładu, wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia grupowe.
3
Dec 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna stanów nagłych
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne w liczbie 9.
26
Nov 2018
Hospital Trauma Advanced Course
Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. Potwierdzeniem udziału jest certyfikat. Za uczestnictwo w kursie zostały przyznane punkty edyukacyjne w liczbie: 7 dla lekarzy oraz 18 dla ratowników medycznych.
14
Nov 2018
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
12
Nov 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 9 dla lekarzy oraz 12 dla ratowników medycznych
9
Nov 2018
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED)
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Jednodniowy kurs mający na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.: rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 6 punktów edukacyjnych.
7
Nov 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne: 9 dla lekarzy; 16 dla ratowników med.
5
Nov 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
BEZPŁATNY dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów AHA według najnowszych wytycznych AHA (CPR & ECC Guidelines 2015). Program kursu obejmuje wykłady, wizualizacje i ćwiczenia symulacyjne na fantomach z wykorzystaniem realistycznego sprzętu i aparatury medycznej. W trakcie szkolenia kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Moduły szkoleniowe dotyczą min.: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia, umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, działania w przypadku ostrych zespołów wieńcowych i incydentów mózgowych oraz efektywnej dynamiki pracy i komunikacji interpersonalnej - zarówno z perspektywy lidera, jak i członka zespołu resuscytacyjnego. Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Za udział w szkoleniu i pozytywne zdanie egzaminu przyznawany jest międzynarodowy certyfikat AHA oraz 9 punktów edukacyjnych.
29
Oct 2018
Działania medyczne w sytuacji aktów terroru
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem dla członków WIL jest odprowadzenie podatku. Dla osób zainteresowanych kursem, NIE BĘDĄCYCH członkami WIL - kurs jest ODPŁATNY. Wszystkie informacje w zakładce "Opłaty". Dwudniowy kurs, którego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. W toku zajęć omawiane są min. narzędzia i sposoby działania ugrupowań terrorystycznych, działania medyczne w zdarzeniach tego typu jak również psychologiczne aspekty terroru. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz symulowanych scenariuszy opartych na analizie realistycznych zdarzeń. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty oraz 12 punktów edukacyjnych.
25
Oct 2018
Podstawowe problemy komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent z uwzględnieniem wojskowej służby zdrowia
NOWOŚĆ w OFERCIE! I edycja szkolenia organizowanego dla lekarzy, członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie komunikacji oraz budowania dobrej relacji lekarz – pacjent, uwzględniając specyfikę wojskowej służby zdrowia. Szkolenie ma charakter interaktywny. Zawiera ćwiczenia grupowe, elementy wykładu oraz wymianę doświadczeń.
18
Oct 2018
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne.
17
Oct 2018
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
8
Oct 2018
Combat Medical First Responder
Pięciodniowy podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych oparty na wytycznych amerykańskiego Komitetu TCCC. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do jednostek działających w strukturach MON, MSWiA i innych resortów. Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center. Zawiera m.in. takie tematy: - Ocena miejsca zdarzenia; - Care Under Fire; - Tactical Field Care; - Tacevac; - KPP; - Postępowanie wh Protokołu M.A.R.C.H.; - Tamowanie masywanych krwotoków z kończyn z wykorztystaniem opasek uciskowych; - "Junctional Hemorrhage" i procedura "wound packing"; - Medevac, Casevac, (9-line + MIST); Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat. Za udział przyznano punkty edukacyjne w liczbie: 45 dla lekarzy oraz 37 dla ratowników medycznych.
8
Oct 2018
PreHospital Trauma Course
NOWOŚĆ! Druga edycja w tym roku. Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Za udział w kursie przysługiwać będą punkty edukacyjne w liczbie: 11 dla lekarzy oraz 16 dla ratowników medycznych. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat.
5
Oct 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna stanów nagłych
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne w liczbie 9.
4
Oct 2018
Hospital Trauma Basic Course
Trzecia edycja Zespołu urazowego, poziom podstawowy. Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności. Za udział w szkoleniu przyznane zostały punkty edukacyjne w liczbie: 12 dla lekarzy oraz 18 ratownikom medycznym.
1
Oct 2018
Profesjonalny Zespół Urazowy
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Celem szkolenia jest prezentacja doświadczeń dotyczących leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation). Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 11 punktów edukacyjnych.
28
Sep 2018
Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach
BEZPŁATNY kurs dla lekarzy - członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Szkolenie ODPŁATNE dla osób NIE BĘDĄCYCH członkami WIL, a pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz osób zainteresowanych tematyką. W trakcie kursu w sposób kompleksowy omawiane są zagadnienia związane z postępowaniem w zdarzeniach masowych i katastrofach. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę poszczególnych ogniw łańcucha ewakuacyjno - ratowniczego. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty i punkty edukacyjne.
27
Sep 2018
Radioterapia chorych na nowotwory OUN - warsztaty
Wrześniowa edycja warsztatów radioterapeutycznych obejmować będzie zagadnienia dotyczące radioterapii chorych na nowotwory OUN. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz dla specjalistów z radioterapii. Warsztaty mają charakter praktyczny. Osoby zakwalifikowane do udziału proszone będą o wykonanie określonych zadań przed kursem, przygotowanych przez Organizatorów. Podczas warsztatów kontury wykonane przed szkoleniem zostaną porównane z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta w sposób całkowicie anonimowy. W trakcie kursu będą Państwo ponownie konturowali przypadki, co pozwoli na kolejne porównanie zdefiniowanych objętości. Liczba miejsc ograniczona do 20. Rejestracja do dnia 02.09.2018 r., tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne. Na zakończenie warsztatów, wręczone zostaną imienne certyfikaty.
27
Sep 2018
Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2018
"Jesienne Warsztaty Okulistyczne" to Konferencja Naukowo - Szkoleniowa zwiększająca wiedzę specjalistyczną z zakresu okulistyki. Odbędzie się ona w dniach 27 - 29 września 2018 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance.
26
Sep 2018
Taktyczno - Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne TERM
Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Podczas szkolenia omówiona zostanie taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Trzydniowe szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania z warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenie będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie "real action training" czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Za uczestnictwo przysługiwać będą punkty edukacyjne w liczbie: 25 dla lekarzy oraz 36 - dla ratowników medycznych. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.
24
Sep 2018
Hospital Trauma Advanced Course
Trzecia edycja Zespołu urazowego, poziom zaawansowany. Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego. POtwierdzeniem ukończenia kursu jest certyfikat. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 7 dla lekarzy oraz 18 dla ratowników medycznych.
21
Sep 2018
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED)
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Jednodniowy kurs mający na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.: rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 6 punktów edukacyjnych.
19
Sep 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne: 9 dla lekarzy; 16 dla ratowników med.
17
Sep 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
BEZPŁATNY dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów AHA według najnowszych wytycznych AHA (CPR & ECC Guidelines 2015). Program kursu obejmuje wykłady, wizualizacje i ćwiczenia symulacyjne na fantomach z wykorzystaniem realistycznego sprzętu i aparatury medycznej. W trakcie szkolenia kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Moduły szkoleniowe dotyczą min.: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia, umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, działania w przypadku ostrych zespołów wieńcowych i incydentów mózgowych oraz efektywnej dynamiki pracy i komunikacji interpersonalnej - zarówno z perspektywy lidera, jak i członka zespołu resuscytacyjnego. Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Za udział w szkoleniu i pozytywne zdanie egzaminu przyznawany jest międzynarodowy certyfikat AHA oraz 9 punktów edukacyjnych.
17
Sep 2018
5TH ICMM PAN EUROPEAN CONGRESS ON MILITARY MEDICINE
The 5th ICMM Pan European Congress on Military Medicine which will be held in Warsaw, from 17th to 20th September, 2018. The Congress will be hosted by the Department of the Military Medical Service, Ministry of Defence in cooperation with Military Institute of Medicine. The main theme of the Congress is „Military medicine – new challenges in the changing world”.
14
Sep 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 9 dla lekarzy oraz 12 dla ratowników medycznych
5
Sep 2018
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
12
Jul 2018
VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem Studenckich Kół Naukowych "Ostre uszkodzenie nerek w chorobach wewnętrznych"
Po raz kolejny, już ósmy odbywa się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem Studenckich Kół Naukowych w Wojskowym Szpitalu w Ełku. W tym roku w dniach 12-13 lipca. Pierwszego dnia występują studenci głównie z kół przy WIM, ale także z Opola i jedna prezentacja z Erasmusa we Włoszech, są dwa konkursy: dla prac oryginalnych oraz dla przypadków klinicznych, ocenia Komisja i są nagrody. Drugiego dnia są wykłady specjalistów z różnych dziedzin, a wszystko dotyczy ostrej niewydolności nerek, epidemiologii, przyczyn i jej leczenia. Występują reprezentacje prawie wszystkich klinik internistycznych z WIM, ale także pediatrii, onkologii i kardiochirurgii. Występuje również jako gość honorowy znany polski fizyk Profesor Łukasz Turski. Konferencja ma swoją tradycję i jest oczekiwana w tamtym rejonie. Zachęcamy do udziału, Stanisław Niemczyk
28
Jun 2018
Działania medyczne w sytuacji aktów terroru
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem dla członków WIL jest odprowadzenie podatku. Dla osób zainteresowanych kursem, NIE BĘDĄCYCH członkami WIL - kurs jest ODPŁATNY. Wszystkie informacje w zakładce "Opłaty". Dwudniowy kurs, którego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. W toku zajęć omawiane są min. narzędzia i sposoby działania ugrupowań terrorystycznych, działania medyczne w zdarzeniach tego typu jak również psychologiczne aspekty terroru. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz symulowanych scenariuszy opartych na analizie realistycznych zdarzeń. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty oraz 12 punktów edukacyjnych.
25
Jun 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna stanów nagłych
BEZPŁATNY kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne w liczbie 9.
23
Jun 2018
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne.
19
Jun 2018
BLS - podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Jednodniowy kurs mający na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.: rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 6 punktów edukacyjnych.
18
Jun 2018
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED)
Bezpłatny kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Jedynym kosztem jaki uczestnik ponosi jest odprowadzenie podatku. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat. Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.
18
Jun 2018
Taktyczno - Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne
Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Podczas szkolenia omówiona zostanie taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Trzydniowe szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania z warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenie będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie "real action training" czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Za uczestnictwo przysługiwać będą punkty edukacyjne w liczbie: 25 dla lekarzy oraz 36 - dla ratowników medycznych. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.
14
Jun 2018
Profesjonalny Zespół Urazowy
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Celem szkolenia jest prezentacja doświadczeń dotyczących leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation). Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 11 punktów edukacyjnych.
11
Jun 2018
IV Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
Serdecznie zapraszamy na IV Interdyscyplinarną Konferencję Środowisk Medycznych, która odbędzie się w dniach 11 – 13. czerwca 2018r. w Białobrzegach. Jej tematem przewodnim będzie współdziałanie zespołów z różnych dziedzin ratownictwa i medycyny.
8
Jun 2018
Podstawy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u dzieci - kurs praktyczny dla początkujących
Kurs ultrasonografii skierowany jest dla lekarzy pediatrów zainteresowanych rozpoczęciem wykonywania badań. Szkolenie daje teoretyczne podstawy oraz pierwsze umiejętności praktycznego użycia ultrasonografii w pediatrii. Zajęcia praktyczne odbędą się w podgrupach prowadzonych przez doświadczonego lekarza pediatrę z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie Certyfikat. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona do 15.
7
Jun 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
BEZPŁATNY dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów AHA według najnowszych wytycznych AHA (CPR & ECC Guidelines 2015). Program kursu obejmuje wykłady, wizualizacje i ćwiczenia symulacyjne na fantomach z wykorzystaniem realistycznego sprzętu i aparatury medycznej. W trakcie szkolenia kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Moduły szkoleniowe dotyczą min.: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia, umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, działania w przypadku ostrych zespołów wieńcowych i incydentów mózgowych oraz efektywnej dynamiki pracy i komunikacji interpersonalnej - zarówno z perspektywy lidera, jak i członka zespołu resuscytacyjnego. Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Za udział w szkoleniu i pozytywne zdanie egzaminu przyznawany jest międzynarodowy certyfikat AHA oraz 9 punktów edukacyjnych.
7
Jun 2018
Radioterapia chorych na raka piersi i nowotwory ginekologiczne
Kolejna edycja warsztatów radioterapeutycznych obejmować będzie zagadnienia wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory piersi i nowotwory ginekologiczne. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz dla specjalistów z radioterapii. Warsztaty mają charakter praktyczny. Osoby zakwalifikowane do udziału proszone będą o wykonanie określonych zadań przed kursem, przygotowanych przez Organizatorów. Podczas warsztatów kontury wykonane przed szkoleniem zostaną porównane z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta w sposób całkowicie anonimowy. W trakcie kursu będą Państwo ponownie konturowali przypadki, co pozwoli na kolejne porównanie zdefiniowanych objętości. Liczba miejsc ograniczona do 20. Rejestracja do dnia 25.05.2018 r., tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne. Na zakończenie warsztatów, wręczone zostaną imienne certyfikaty.
19
May 2018
Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za udział w szkoleniu lekarzom przysługuje 16 punktów edukacyjnych..
10
May 2018
Radioterapia chorych na raka przewodu pokarmowego i płuca - warsztaty radioterapeutyczne
Kolejna edycja, będąca powtórką wrześniowych warsztatów przeznaczona jest zarówno dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii (starsze roczniki) jak i dla specjalistów z radioterapii pragnących sprawdzić swoją wiedzę i podzielić się swoim doświadczeniem. Kurs ma charakter praktyczny. Tematyka warsztatów obejmie wyznaczanie objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory przewodu pokarmowego i płuca. Przed kursem, osoby zakwalifikowane proszone będą o pobranie przypadków klinicznych i wykonanie - specjalnie przygotowanych przez Organizatora - zadań. Za udział w warsztatach przyznanych zostało 17 punktów edukacyjnych. Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie certyfikat.
9
May 2018
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Celem uczestnictwa w kursie doskonalącym jest pogłebienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs odbywa się na podstawie programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku. Kurs doskonalący adresowany jest do ratowników, którzy spełaniają warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Instruktorzy prowadzący kurs spełniają warunki określone w Art. 12c Ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program został zredagowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmujących zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych, określonych w par. 9 pkt. 1 Rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 02 października 2017 roku.
7
May 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 9 dla lekarzy oraz 12 dla ratowników medycznych.
23
Apr 2018
Profesjonalny Zespół Urazowy
BEZPŁATNE szkolenie dla lekarzy-członków Wojskowej Izby Lekarskiej. Celem szkolenia jest prezentacja doświadczeń dotyczących leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation). Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz 11 punktów edukacyjnych.
20
Apr 2018
VIII Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego
Organizatorzy konferencji kolejny raz pragną podjąć dyskusję na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, zapraszając do wystąpień naukowców i ekspertów z zakresu medycyny, inżynierii środowiska i zdrowia publicznego. Liczymy, że interdyscyplinarny charakter konferencji zaowocuje wnioskami, które przyczynią się do wsparcia działań i inicjatyw mających na celu walkę ze smogiem, a w konsekwencji poprawę jakości zdrowia i życia Polaków. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz komplementarne zasoby wiedzy wykładowców i uczestników stały się wizytówką tego wydarzenia, stanowiącego unikalną wartość na rynku nauki. Konferencja, ze względu na swój otwarty charakter stawia sobie również za cel zwiększenie świadomości społecznej w temacie zanieczyszczeń powietrza – udział w niej jest bezpłatny a materiały filmowe z wykładów są publikowane w sieci Internet (kanał WIM w serwisie YouTube). Za uczestnictwo przysługiwać będą 4 punkty edukacyjne dla lekarzy. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.
19
Apr 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
BEZPŁATNY dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy będących członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów AHA według najnowszych wytycznych AHA (CPR & ECC Guidelines 2015). Program kursu obejmuje wykłady, wizualizacje i ćwiczenia symulacyjne na fantomach z wykorzystaniem realistycznego sprzętu i aparatury medycznej. W trakcie szkolenia kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Moduły szkoleniowe dotyczą min.: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia, umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, działania w przypadku ostrych zespołów wieńcowych i incydentów mózgowych oraz efektywnej dynamiki pracy i komunikacji interpersonalnej - zarówno z perspektywy lidera, jak i członka zespołu resuscytacyjnego. Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Za udział w szkoleniu i pozytywne zdanie egzaminu przyznawany jest międzynarodowy certyfikat AHA oraz 9 punktów edukacyjnych.
16
Apr 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne: 9 dla lekarzy; 16 dla ratowników med.
5
Apr 2018
Pre-Hospital Trauma Course
NOWOŚĆ! Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała. Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA). Za udział w kursie przysługiwać będą punkty edukacyjne, w liczbie: 11 dla lekarzy oraz 16 dal ratowników medycznych. Potwierdzeniem udziału w kursie będzie Certyfikat.
26
Mar 2018
Combat Medical First Responder
Pięciodniowy podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych oparty na wytycznych amerykańskiego Komitetu TCCC. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do jednostek działających w strukturach MON, MSWiA i innych resortów. Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center. Zawiera m.in. takie tematy: - Ocena miejsca zdarzenia; - Care Under Fire; - Tactical Field Care; - Tacevac; - KPP; - Postępowanie wh Protokołu M.A.R.C.H.; - Tamowanie masywanych krwotoków z kończyn z wykorztystaniem opasek uciskowych; - "Junctional Hemorrhage" i procedura "wound packing"; - Medevac, Casevac, (9-line + MIST); Warunkiem ukończenia szkolenia jest zdanie końcowego egzaminu. Na zakończenie, każdemu uczestnikowi po zdanym egzaminie zostanie wręczony certyfikat. Za udział przyznane zostaną punkty edukacyjne w liczbie: 45 dla lekarzy oraz 37 dla ratowników medycznych.
22
Mar 2018
Stres w pracy lekarza. Jego rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z nim.
BEZPŁATNE warsztaty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy rezydentów będących pracownikami WIM. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z przebiegiem reakcji stresowej w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Będą także mieli okazję zapoznać się z wybranymi metodami łagodzenia stresu na różnych etapach odczuwania stresu. W ten sposób pozanją oni wybrane techniki zwiększające odporność psychiczną i zmniejszające ryzyko wypalenia zawodowego. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w warsztacie będzie certyfikat. Za udział przysługiwać będą 4 punkty edukacyjne.
21
Mar 2018
Określenie postawy pacjenta wobec choroby przez lekarza. Narzędzie ułatwiające komunikację i wspierające proces leczenia.
BEZPŁATNE warsztaty przeznaczone dla lekarzy rezydentów będących pracownikami WIM. Każdy pacjent, będący pod opieką lekarza, prezentuje określoną postawę wobec choroby – może być ona zarówno sprzyjająca procesowi leczenia, jak i niesprzyjająca. Podczas warsztatu uczestnicy poznają użyteczną koncepcję, pozwalającą na identyfikację postawy, jaką w prezentuje pacjent. Uczestnicy poznają komponenty postawy, nauczą się także, na praktycznych przykładach ich identyfikacji. Podczas warsztatu zastanowimy się nad konsekwencjami prezentowania przez pacjenta określonej postawy w kontekście udziału w procesie leczenia (np. przestrzegania zaleceń lekarskich). Formy stosowane podczas warsztatu: ćwiczenia grupowe, elementy wykładu, wymiana doświadczeń. Potwierdzeniem udziału w warsztatach będzie certyfikat. Za udział przysługiwać będą 3 punkty edukacyjne.
12
Mar 2018
Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki nerwu wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol oraz zdobywają punkty edukacyjne.
5
Mar 2018
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnetrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyslnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowycvh i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie Certyfikat. Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne.
22
Feb 2018
Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi
Warsztaty radioterapeutyczne w ramach projektu naukowo-szkoleniowego Akademii Radioterapii "TARGET", przeznaczone są zarówno dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej jak i lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej, którzy chcą wymienić swoje doświadczenia oraz uaktualnić swoją wiedzę. Celem warsztatów jest szkolenie praktyczne w dziedzinie wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie, obejmując zagadnienia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory: 1. głowy i szyi (luty) 2. przewodu pokarmowego i płuca (kwiecień) 3. piersi i narządu rodnego (czerwiec) 4. OUN (wrzesień) Osoby zakwalifikowane na dany kurs otrzymają kilka przypadków klinicznych oraz określone zadania, które należy przygotować przed kursem. Wykonane zadania trzeba będzie odesłać. W trakcie warsztatów, kontury uczestników będą porównyhwane w sposób anonimowy z obszarami określonymi przez innych uczestników oraz eksperta. Następnie, po wysłuchaniu wykładów dotyczących zasad wyznaczania objętości tarczowych, uczestnicy będa ponownie konturowali te same przypadki co pozwoli na kolejne porównania zdefiniowanych objętości i samodzielną ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach będzie certyfikat. Za udział, przysługiwać będą punkty edukacyjne.
22
Feb 2018
Hospital Trauma Advanced Course
NOWOŚĆ! Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego.
19
Feb 2018
Hospital Trauma Basic Course
NOWOŚĆ! Kurs praktyczny z wykorzystaniem narzędzi symaulacji medycznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności. Każdy uczestnik na zakończenie kursu otrzyma Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności oraz punktów edukacyjnych.
8
Feb 2018
II Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
14
Dec 2017
Wczesne wykrywanie reaumatoidalnego zapalenia stawów
Otwarte spotkanie dla kierownictwa i personelu POZ dotyczące roli lekarza POZ w profilaktyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem projektu jest wdrożenie działań pilotażowych i testujących w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które mają na celu zapobieganie chorobom i ich następstwom poprzez wczesne wykrycie i wczesne włączenie leczenia. Tematyka spotkania obejmuje ogólne informacje o RZS, roli zdrowego trybu życia w terapii, leczeniu usprawniającym. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
14
Dec 2017
Diagnostyka USG w praktyce Trauma Room
Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol. Za udział przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 7 dla lekarzy oraz 10 dla ratowników medycznych.
8
Dec 2017
KONFERENCJA ,,WTÓRNE GLOMERULOPATIE – PATOGENEZA, PRZEBIEG, LECZENIE"
Zagadnienia poruszane podczas wykładów dotyczyć będą kłębuszkowych zapaleń nerek rozwijających się wtórnie do chorób autoimmunologicznych, hematologicznych, zapalnych. Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat patogenezy, przebiegu oraz nowoczesnego leczenia wymienionych chorób. Dwunastu prelegentów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz innych ośrodków naukowych przedstawi te skomplikowane zagadnienia. Konferencja adresowana jest do lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii, lekarzy będących w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów, a także studentów.
6
Dec 2017
BLS/AED - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED).
Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach, szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) Zakres merytoryczny obejmuje m.in. rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, zasady obsługi i użycia AED. Zajęcia odbędą się w grupie 6- lub 12-osobowej. Potwierdzeniem udziału jest Certyfikat. Za uczestnictwo w kursie przyznane są punkty edukacyjne w liczbie 7 dla ratowników medycznych oraz 5 dla lekarzy.
4
Dec 2017
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA
W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest Certyfikat. Zajęcia odbedą się w grupie 6- lub 12-osobowej. Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne w liczbie: 12 dla ratowników medycznych, oraz 9 dla lekarzy.
1
Dec 2017
KURS USG: Podstawy badań ultrasonograficznych u dzieci
Kurs ultrasonografii skierowany jest dla lekarzy pediatrów zainteresowanych rozpoczęciem wykonywania badań. Szkolenie daje teoretyczne podstawy oraz pierwsze umiejętności praktycznego użycia ultrasonografii w pediatrii. Grupa szkoleniowa to max 12 osób. Zajęcia praktyczne odbędą się w podgrupach. Każdą podgrupę prowadzić będzie doświadczony lekarz pediatra z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie Certyfikat. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne. Prosimy o bezzwłoczne uregulowanie kwestii finansowych, gdyż do udziału w kursie zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie osoby, które opłacą kurs.
23
Nov 2017
Kurs doskonalący z konturowania w planowaniu radioterapii
Kurs dotyczący wyznaczania objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi oraz OUN. Kurs jest przeznaczony dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii (starsze roczniki), ale również dla specjalistów z radioterapii, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i podzielić się swoim doświadczeniem. Kurs ma charakter praktyczny. Osoby, które zakwalifikują się na kurs, będą proszone o pobranie ze strony przypadków klinicznych, które należy przygotować przed kursem. W podanym linku znajdą się cztery przypadki i określone zadania/instrukcje dla uczestników. Do dyspozycji Państwa będą badania diagnostyczne przypisane do poszczególnych przypadków oraz skany tomograficzne do planowania leczenia, na których będzie należało wyznaczyć obszary tarczowe wskazane w instrukcjach. Następnie będzie trzeba zaimportować badania CT do planowania do Państwa systemu konturowania. Możliwe jest konturowanie w dowolnym systemie zgodnym ze standardem DICOM RT (m.in. Eclipse, Oncentra Masterplan, Oncologist, XiO, MonacoSim). Po wykonaniu konturów należy dane wyeksportować z systemu, a następnie odesłać 4 pliki ze strukturami (RT-Structure) do podanego linku. Potwierdzeniem udziału w kursie jest Certyfikat. Za uczestnictwo przysługuje 16 punktów edukacyjnych.
23
Nov 2017
Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych w leczeniu zakażonych ran.
Jednym z elementów leczenia zakażonych ran jest zastosowanie opatrunku podciśnieniowego. Szkolenie ma na celu zapoznanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu z podciśnieniowym leczeniem ran zakażonych. Kurs adresowany jest do lekarzy. Potwierdzeniem udziału jest Certyfikat. Za udział w szkoleniu przysługuje 9 punktów edukacyjnych.
6
Nov 2017
Kurs kwallifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi jednostek systemu PRM. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 113 ust. 8 Ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uprawnieni uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu Ratownika.
9
Oct 2017
Działania medyczne w sytuacji aktów terroru
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczania medycznego. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz realizacji symulowanych scenariuszy. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748
2
Oct 2017
Combat Medical First Responder (CMFR)
Trwający pięć dni, podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych oparty na wytycznych amerykańskiego komitetu TCCC. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do jednostek działających w strukturach MON, MSWiA i innych resortów. Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center. Program zatwierdził również wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, przyznając 50 pkt edukacyjnych za udział ratowników medycznych w szkoleniu. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Małgorzata Ujazdowska e-mail: mujazdowska@wim.mil.pl.
28
Sep 2017
III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
25
Sep 2017
Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo medyczne (TERM)
Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.
20
Sep 2017
III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Wielce Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, która odbędzie się w Juracie w dniach: 20-24.09.2017 roku. Tegoroczna konferencja jest kolejnym spotkaniem najwybitniejszych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym zadaniem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy, jaką jest biologia medyczna. W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: „Biologia-Medycyna-Terapia”. Realizując to motto dołożymy wszelkich starań, by mogli się Państwo spotkać z ludźmi, którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin, którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie Państwo mogli posłuchać ciekawych wykładów, ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. MARIA SIEMIONOW, Director of Microsurgery Research, University of Illinois at Chicago USA. Licząc na Państwa życzliwość, z wyrazami szacunku i poważania, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Jacek Malejczyk Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
18
Sep 2017
Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Szkolenie adresowane jest do personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Zajęcia uczą podejmowania krytycznych decyzji i działań medycznych przy wykorzystaniu aktualnych wytycznych i algorytmów postępowania oraz priorytetów podczas opatrywania obrażeń. Zajęcia teoretyczne zostały poszerzone o część praktyczną, obejmującą najważniejsze techniki i procedury ratownicze wykorzystywane w opiece przedszpitalnej, zaczerpnięte z doświadczeń środowiska taktycznego. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748
13
Sep 2017
Hipotermia przypadkowa i pourazowa
Szkolenie adresowane do personelu medycznego realizującego zadania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Uczestnicy w toku zajęć nabędą umiejętności rozpoznawania i wstępnego zaopatrywania poszkodowanych w hipotermii przypadkowej i pourazowej. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem symulowanych sytuacji klinicznych obejmujących poszczególne stadia hipotermii. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748
13
Jul 2017
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wojskowego Instytutu Medycznego w 108 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Po raz 7. wojskowy Instytut Medyczny ws spółpracy ze 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Ełku, organizuje studencki obóz naukowy. W trakcie trwania obozu odbędzie się Konferencja Naukowa dla studentów i miejscowych lekarzy, Jest to już pewna tradycja. Temat regorocznej edycji Konferencji jest "Immunologia w chorobach wewnętrznych".W pierwszym dniu spotkania naukowego wystąpią studeci z różnych kół naukowych działających m.in. przy Wojskowym Instytucie Medycznym. W tym roku będzie aż 15 wystąpień studeckich, które zostaną ocenione przez Komisję. Wyróżnionym studentom zostaną przyznawane nagrody. Podczas drugiego dnia konferencji swoje prace zaprezentują wykładowcy z WIM. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
19
Jun 2017
Zespół Urazowy
Uczestnicy realizujący program szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie organizacji i zasad pracy zespołu urazowego, roli osób funkcyjnych, kryteriów aktywacji zespołu urazowego, działań priorytetowych, algorytmu diagnostyczno - terapeutycznego oraz podstawowych umiejętności kllinicznych wykonywanych w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Małgorzata Kaszuba - tel.261-817-748
1
Jun 2017
TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Sekcja Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszają lekarzy wszystkich specjalności zabiegowych, specjalistów intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, rehabilitacji, ratowników medycznych, organizatorów służby zdrowia, reagowania kryzysowego oraz pielęgniarki na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.: TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki. Spotykamy się w dniach 1–3 czerwca 2017 roku w Hotelu Boss*** w Warszawie, ul. Żwanowiecka 20. Proponujemy nową formułę naszych spotkań zjazdowych. Tworzymy ją w oparciu o multidyscyplinarną platformę otwartą dla wszystkich specjalności zabiegowych, a także innych, związanych aktywnością zawodową z ratowaniem życia i zdrowia osób poszkodowanych wskutek urazów. Mamy nadzieję, że nowe ujęcie tematu wpłynie na jego atrakcyjność oraz będzie inspiracją do burzliwej debaty. Przewidujemy liczne sesje plenarne, z możliwością wymiany doświadczeń, także w formie interaktywnych dyskusji. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas spełni Państwa oczekiwania co do poziomu merytorycznego, przyniesie wiele wrażeń oraz przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska chirurgów wojskowych i jego sympatyków. Intencją organizatorów jest, aby odbywający się po raz pierwszy według nowych zasad Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP był niezapomnianym i ważnym przeżyciem naukowym oraz towarzyskim. Niech hasło Fortitudine vincimus stale towarzyszy wszystkim uczestnikom zjazdu i niech na zawsze pozostanie w Państwa pamięci. Za udział w Konferencji ratownicy medyczni otrzymają 21 punktów edukacyjnych. Lekarze otrzymają 18 punktów edukacyjnych. Wojskowy Instytut Medyczny Przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – chirurgia naczyniowa gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
21
Apr 2017
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"
Tej zimy niepokojące przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza budzą olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej. O smogu mówi się bardzo dużo, często jednak zabierający głos nie mają pełnej wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie smog. Dlatego zapraszamy do udziału w debacie lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska, przedstawicieli samorządów lokalnych, decydentów na szczeblu centralnym oraz organizacji pozarządowych. To siódma już konferencja naukowa „Dum Spiro Spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego. Odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska i są szkodliwe dla zdrowia. Atmosferę najczęściej i najbardziej zanieczyszczają: pyły, tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Polskie niebo regularnie zasnuwa smog. Spaliny samochodów i niska emisja, czyli efekt palenia niskiej jakości opałem w domowych piecach, to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, nie tylko w na południu kraju, ale w większości polskich aglomeracji. Narażenie na zanieczyszczone powietrze skutkuje chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji zwiększającą się śmiertelnością zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. To nie jest już problem regionalny! WHO oraz wiele organizacji pozarządowych publikują niepokojące statystyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a nawet krótka ekspozycja na jego wysokie stężenia powoduje wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.). Od 2010 r. Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP organizują konferencję skupiającą ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie podejmują badania w zakresie współczesnych problemów zdrowotnych jakimi są choroby cywilizacyjne oraz wykazują zależności między zanieczyszczeniem powietrza a poziomem zdrowia i jakością życia człowieka. Zmiany są możliwe. W styczniu 2016 r. przyjęto uchwałę antysmogową dla Krakowa, zakazującą używania węgla i drewna w prywatnych piecach. Na rozwiązania systemowe w kolejce czeka Warszawa i okolice, a także inne miasta naszego kraju. Zapraszamy do działania!
31
Mar 2017
Seminarium ,,Intensywna opieka. Etyczno-prawne aspekty daremnje terapii"
31
Mar 2017
II Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)"
Minęły już trzy lata realizacji projektu naukowego „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. Projekt NCBiR nr DOBR-BIO4/022/13149/2013. W minionym okresie w ramach konsorcjum zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczyniły się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływ na odległe rokowanie. Część wyników została przedstawiona na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opublikowana w czasopismach naukowych. Zdobyta wiedza oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz pozwalają na ich szerszą, kontekstowo ciekawą prezentację. Serdecznie zapraszam Państwa w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 do Wojskowego Instytutu Medycznego na II Konferencję Naukową pt.: „Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)”. Jestem przekonany, że zaproponowana tematyka Konferencji spotka się z życzliwym zainteresowaniem środowiska naukowców oraz stanie się twórczym miejscem wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK
26
Jan 2017
I Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja jest dedydowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową.Udział w konferencji zadeklarowało, na dzień dzisiejszy ok 70 oficerów. Termin konferencji nie jest przypadkowy - w dniu 27.01.2017 odbędzie się bowiem wręczenie dyplomów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
2
Dec 2016
Konferencja ,,NefroEndokrynologia. Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach nerek"
Nefroendokrynologia to interdyscyplinarna konferencja dotycząca zaburzeń w układzie dokrewnym u chorych z różnymi chorobami nerek. Wygłoszonych zostanie 13 wykładów, przez nefrologów i endokrynologów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz innych ośrodków naukowych. Celem konferencji jest praktyczne przekazanie wiedzy dotyczącej diagnostyki i terapii w omawianej grupie pacjentów. Posiedzenie adresowane jest do internistów, nefrologów, endokrynologów, diabetologów oraz lekarzy w trakcie wyżej wymienionych specjalizacji.
25
Nov 2016
Kurs histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej
Gościem specjalnym kursu będzie światowej sławy ekspert histeroskopii ambulatoryjnej prof. Stefano Bettocchi (Universa di Bari, Włochy), który przeprowadzi zabiegi przy uzyciu histeroskopów B.I.O.H oraz Bettocchi 4 mm. Planowana jest prezentacja 20 histeroskopii na żywo w warunkach ambulatoryjnych z bezpośrednią transmisją do sali wykładowej w obecności znakomietego grona moderatorów z możliwością interaktywnej dyskusji.
21
Oct 2016
Szkolenie ,,Psychoterapia zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"
W ramach szerokiej oferty edukacyjnej WIM polecamy szkolenia przygotowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz Zespół Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Szkolenia dotyczą obszaru diagnozy oraz psychoterapii zaburzeń, związanych ze stresem traumatycznym. Wcześniejsze szkolenia organizowane przez pracowników Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zagadnienia związane z diagnozą i płynącymi z niej wytycznymi do dalszych oddziaływań terapeutycznych u pacjentów po urazach wielonarządowych oraz kontaktu z ich rodzinami. Oferta szkoleniowa dotyczy również zagadnień pracy psychoterapeutycznej z traumą. Szkolenia są adresowane do psychologów i lekarzy psychiatrów. Ich założeniem jest wykorzystanie cennych doświadczeń pracy klinicznej lekarzy psychiatrów i psychologów pracujących w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w diagnozie i terapii zaburzeń stresowych pourazowych. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w cenne instrumenty pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, wobec których ogólnie stosowana wiedza psychiatryczna i psychologiczna oraz narzędzia z niej płynące często są niewystarczające. Szkolenia pozwolą na zrozumienie złożonych problemów emocjonalnych u osób po przebytym ciężkim doświadczeniu traumatycznym, takim jak np. trauma wojenna, pożar, upadek z wysokości, ciężki wypadek komunikacyjny. Są to takie zdarzenia, w wyniku których często konieczna jest hospitalizacja na skutek urazów wielonarządowych, lub czasami nawet wielomiesięczna hospitalizacja psychiatryczna z powodu silnych zaburzeń stresu pourazowego. Szkolenie pomoże zastosować odpowiednie interwencje dostosowane do potrzeb osoby cierpiącej na objawy PTSD, jak również aspekty jej egzystencjalnego wymiaru.
13
Oct 2016
II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych - Działanie zespołów interdyscyplinarnych w łańcuchu zdarzeń kryzysowych
Podczas tegorocznego spotkania skupimy się na sytuacjach kryzysowych, wymagających najwyższej formy współpracy jednostek ratowniczych oraz środowiska lekarskiego. Działania w sytuacjach kryzysowych wystawiają na próbę wiedzę, doświadczenie oraz emocje. Choć każda ekipa przybywająca na miejsce zdarzenia kryzysowego, wie co robić, to pomimo utrwalonych procedur zdarzają się błędy, których kosztem bywa ludzkie życie. Niniejsza konferencja stanowi kompilację interdyscyplinarności, która pozwoli uczestnikom spojrzeć na zakres swoich działań w sposób holistyczny. Przeniesiemy Państwa, w sensie fizycznym, na wspólne ćwiczenia ratowników medycznych z jednostkami straży pożarnej, aż po oddziały ratunkowe i sale operacyjne szpitali. Będziemy rozmawiać o kwestiach istotnych z punktu widzenia jakości współpracy i jak najefektywniejszego ratowania życia. Korzystać będziemy z doświadczeń wojskowych szpitala WIM oraz wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie – co jeszcze możemy zrobić, by polepszyć jakość współpracy, gdy nie będzie już czasu na dyskusje. Postaramy się Państwa przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do celu, jakim jest poprawa stanu zdrowia naszych podopiecznych. Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej, jak również jakie nowości techniczne będą wspierać te działania. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, przedstawicieli jednostek straży pożarnej, osoby decyzyjne oraz wszystkich zainteresowanych byciem jeszcze lepszymi. To właśnie w takim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!
8
Oct 2016
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy metod neurofizjologicznych - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/12/07-043-2016
Serdecznie zapraszamy do udziału w kurskie specjalizacyjnym nr 06-002/12/07-043-2016 „Podstawy metod neurofizjologicznych”, którego Klinika Rehabilitacji CSK MON WIM. Szkolenie to prowadzone będzie zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych. Kierowane jest głównie do magistrów fizjoterapii. Celem szkolenia jest prezentacja podstawowych metod neurofizjologicznych, stosowanych przy zaburzeniach poślizgowych struktur układu nerwowego. Wykłady wzbogacone są o część praktyczną, obejmującą zaprezentowanie wybranych technik neuronobilizacyjnych.
8
Oct 2016
Konferencja ,,Traumatologia w XXI wieku - co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki
Z przykrością informujemy, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, a niezależnych od Wojskowego Instytutu Medycznego zmuszeni jesteśmy odwołać mającą się odbyć w dniach 6-8.10.2016 roku w Centrum Kongresowym Hotel Ossa konferencję naukową pt.: ,,Traumatologia w XXI wieku – co nowego? - Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki”. Dziękujemy wykładowcom, autorom doniesień naukowych i sponsorom za zaangażowanie w przygotowanie do konferencji. Państwa dokonania będą wykorzystane podczas analogicznej tematycznie konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku. O jej terminie powiadomimy niezwłocznie. Licząc na wyrozumiałość - jeszcze raz przepraszamy! Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Naukowego - gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński Przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TCh - ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
16
Sep 2016
Szkolenie ,,Diagnoza zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"
W ramach szerokiej oferty edukacyjnej WIM polecamy szkolenia przygotowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz Zespół Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Szkolenia dotyczą obszaru diagnozy oraz psychoterapii zaburzeń, związanych ze stresem traumatycznym. Wcześniejsze szkolenia organizowane przez pracowników Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zagadnienia związane z diagnozą i płynącymi z niej wytycznymi do dalszych oddziaływań terapeutycznych u pacjentów po urazach wielonarządowych oraz kontaktu z ich rodzinami. Oferta szkoleniowa dotyczy również zagadnień pracy psychoterapeutycznej z traumą. Szkolenia są adresowane do psychologów i lekarzy psychiatrów. Ich założeniem jest wykorzystanie cennych doświadczeń pracy klinicznej lekarzy psychiatrów i psychologów pracujących w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w diagnozie i terapii zaburzeń stresowych pourazowych. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w cenne instrumenty pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, wobec których ogólnie stosowana wiedza psychiatryczna i psychologiczna oraz narzędzia z niej płynące często są niewystarczające. Szkolenia pozwolą na zrozumienie złożonych problemów emocjonalnych u osób po przebytym ciężkim doświadczeniu traumatycznym, takim jak np. trauma wojenna, pożar, upadek z wysokości, ciężki wypadek komunikacyjny. Są to takie zdarzenia, w wyniku których często konieczna jest hospitalizacja na skutek urazów wielonarządowych, lub czasami nawet wielomiesięczna hospitalizacja psychiatryczna z powodu silnych zaburzeń stresu pourazowego. Szkolenie pomoże zastosować odpowiednie interwencje dostosowane do potrzeb osoby cierpiącej na objawy PTSD, jak również aspekty jej egzystencjalnego wymiaru. Minimalna liczba uczestników: 12 osób, maksymalna liczba grupy: 16 osób.
25
Jun 2016
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy terapii manualnej” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/09/06-042-2016
Kurs ma na celu wprowadzenie podstawowych informacji na temat różnych terapii manualnych w zakresie potrzebnym dla fizjoterapeutów w trakcie pracy z pacjentami. Przybliża różne szkoły i metody pracy terapiami manualnymi takimi jak Muliga,Levit, Cyriax czy Caltenborn oraz terapią cranio sacralną. Szkolenie jest adresowane do osób posiadających tytuł magistra fizjoterapii oraz lekarzy.
2
Jun 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne
Sosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
31
May 2016
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDiK
Wielce Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej która odbędzie się w Kościelisku w dniach: 31.05-05.06.2016 roku. Tegoroczna konferencja jest kolejnym spotkaniem najwybitniejszych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym zadaniem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy jaką jest biologia medyczna. W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: „Medycyna XXI wieku”. Realizując to motto dołożymy wszelkich starań by mogli się Państwo spotkać z ludźmi którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie Państwo mogli posłuchać ciekawych wykładów ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze. Licząc na Państwa życzliwość, z wyrazami szacunku i poważania, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Jacek Malejczyk Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
26
May 2016
Kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów: „Podstawy farmakoterapii” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/1408-041-2016
W ramach kursy specjalizacyjnego proponujemy między innymi: Poznanie zagadnień ogólnych związanych z mechanizmami działania leków, ich oddziaływania na organizm, wchłaniania i dystrybucji w organizmie. Charakterystyka poszczególnych leków stosowanych u pacjentów neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych i innych. Przedstawienie mechanizmów działania, farmakokinetyki, efektu farmakologicznego, wskazań do stosowania, działań niepożądanych oraz nazw, po którymi leki te się znajdują. Wpływ leczenia farmakologicznego na proces usprawniania pacjenta w poszczególnych dziedzinach fizjoterapii.Szkolenie jest adresowane do osób posiadających tytuł magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa.
11
May 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Szkolenie adresowane do wszystkich osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz ratowników KSRG.Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.
10
May 2016
Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ,,Quo vadis Transfusiology"
Dyrekcja oraz Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum pt. „Quo vadis Transfusiology”, które odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym w dniu 10 maja 2016 r. w Auli WIM, p. V. Współczesne leczenie krwią i jej składnikami jest procedurą bezpieczną, ponieważ oparte jest na najnowszych osiągnięciach biologiczno-medycznych. Jednak ryzyko przeniesienia wirusów i zakażeń bakteryjnych nie zostało całkowicie wyeliminowane, co ma ogromne implikacje kliniczne. Ponadto, oprócz tego zawsze istnieje możliwość przeniesienia nieznanych lub nowoodkrytych czynników chorobotwórczych. Ryzykiem jest również zwiększenie zagrożenia przeniesienia infekcji poprzez migracje ludności (WNV, Ebola, wirus Zika). W związku z powyższym jednym z nowych kierunków rozwoju transfuzjologii jest opracowanie metod, które pozwolą eliminować lub znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z przeniesieniem czynników chorobotwórczych wraz ze składnikami krwi. Do metod takich należy inaktywacja. Niestety, przetaczanie składników krwi poddanych tej procedurze niesie za sobą pewne implikacje kliniczne. Podczas sympozjum przedyskutujemy z naszymi zagranicznymi gośćmi zagrożenia związane z przetaczaniem krwi oraz skutki stosowania metod zapobiegającym tym zagrożeniom. Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.
22
Apr 2016
Konferencja Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO 2016
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach oraz Konferencji Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO 2016, które odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Posiadając unikalne umiejętności wyniesione ze służby w polskim szpitalu polowym w Afganistanie oraz z leczenia w Wojskowym Instytucie Medycznym kilkuset żołnierzy najciężej rannych w czasie misji w Iraku i Afganistanie, pracownicy WIM od kilku lat kładą nacisk na implementację doświadczeń „medycyny wojskowej” do środowiska cywilnego. Wiedza nabyta w ciągu kilkunastu lat zabezpieczania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie może bowiem być sprawnie, z korzyścią dla Polaków, przeniesiona do kraju. Właśnie z myślą o wymianie doświadczeń oraz integracji środowisk, często z odległych gałęzi medycyny, powstała koncepcja targów MilMedEXPO 2016. Wojskowy Instytut Medyczny objął patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem. Tematyka poruszana w czasie konferencji obejmie pełne spektrum zagadnień związanych z niesieniem pomocy ciężko poszkodowanym pacjentom: od postępowania przedszpitalnego przez diagnostykę, leczenie po rehabilitację chorego. Organizatorzy położą nacisk na wyzwania dotyczące telemedycyny szeroko wykorzystywanej w wojskowej służbie zdrowia. MilMedEXPO adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych pracujących w strukturach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz służb medycznych i mundurowych podległych innym resortom. Na projekt składają się: konferencja naukowa, warsztaty, ekspozycja targowa oraz pokazy i interaktywne prezentacje umożliwiające dotarcie do szerszego grona uczestników.Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
21
Apr 2016
VI Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego ,,Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"
Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie milionów Polaków. Konferencja naukowa WIM Zapraszamy do udziału w szóstej konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”. Spotkanie poświęcone jest pamięci lekarza Prezydenta PR, który zginął 10 kwietnia 2010 r. zabezpieczając medycznie delegację udającą się na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Dr Wojciech Lubiński przez kilka lat – wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej – prowadził interdyscyplinarne badania nad zależnościami między zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem. Najbardziej zanieczyszczony kraj Europy W ciągu ostatnich 20-25 lat energetyka oraz przemysł znacząco ograniczyły emisję zanieczyszczeń do powietrza. Częściowo przyczyniło się to do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, jednak nadal nie rozwiązano problemu emisji zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni i ciepłowni czy niewielkich zakładów usługowych. Efektem tego jest przedostawanie się do powietrza najbardziej szkodliwych dla zdrowia substancji: zanieczyszczeń pyłowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dlatego - wśród wszystkich 28 państw Unii Europejskiej - Polska jest niechlubnym liderem krajów o najwyższych stężeniach tych zanieczyszczeń w powietrzu. Realne zagrożenie dla Polaków Pyły zawieszone atakujące układ oddechowy wywołują corocznie nowe zachorowania na astmę i POCHP, a nawet mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca, zawałów serca oraz udarów. W Polsce skutkuje to jednym z najwyższych odsetków zgonów przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2,5. Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w Europie wynika, że z tego powodu w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tysięcy osób. To stanowi prawie 12 proc. całkowitej liczby zgonów!Także stężenia wywołującego nowotwory benzo-a-pirenu są u nas najwyższe na kontynencie. Nie powinna więc dziwić epidemia chorób nowotworowych. Zwiększyć świadomość społeczną Uświadomienie rodakom szkodliwości zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia oraz szybkie podjęcie skutecznych działań stanowi duże wyzwanie nie tylko dla polityków, samorządowców, ekologów, ale także lekarzy oraz naukowców. Kolejna konferencja naukowa, organizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc i Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, ma na celu zwrócenie uwagi środowiskom medycznym na to zagadnienie. Chcemy także mobilizować do podejmowania dalszych działań zwiększających wiedzę społeczną związaną z zagrożeniami, jakie niesie zanieczyszczone powietrze.
15
Apr 2016
Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie - Seminarium Naukowe
6
Apr 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne
Podczas 3-dniowych zajęć zostaną zaprezentowane aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowsze trendy w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym jeden dzień działań w warunkach poligonu.
1
Apr 2016
Konferencja ,,Nowoczesne techniki w specjalnościach zabiegowych"
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji ,,Nowoczesne techniki w specjalnościach zabiegowych". Zaprezentowany program naukowy będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w specjalnościach chirurgicznych, a także do zaobserwowania kierunku zmian, jakie się w tym zakresie dokonują.
9
Mar 2016
Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego. Za udział w warsztatach uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.
9
Mar 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Zespół urazowy
Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków.
7
Mar 2016
Tydzień Nauki i Edukacji w WIM
Sesje naukowe, warsztaty, transfer wiedzy. Dyrekcja i Oddział Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na V edycję „Tygodnia Nauki i Edukacji”, który odbędzie się w dniach 7 - 11 marca 2016 roku. Motywem przewodnim jest poszukiwanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych. Przybliżymy Państwu etapy procesu komercjalizacji, kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. Przedstawimy platformę innowacji, ekspertów i rynków. Podczas „Tygodnia Nauki i Edukacji” będą Państwo mieli okazję poznać doświadczenia osób biorących udział w życiu naukowym WIM. Miło nam, że zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu przyjęli naukowcy i eksperci z instytucji zewnętrznych: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (IPPT PAN, Przewodniczący zespołu ekspertów konkursu TANGO); dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, (prof. IPPT PAN), dr inż. Dariusz Smoleń (BTM Innovations Sp. z o.o.); p. Jakub Szprot (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego); dr inż. Jarosław Protasiewicz (Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB); dr Andrzej Kuśmierz (Akademia Leona Koźmińskiego), płk dr n. med. Stefan Antosiewicz (Departament Wojskowej Służby Zdrowia). Laureatka Programu TransFormation.doc, mgr Zofia Bielecka poprowadzi szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Oferujemy również możliwość uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych z zakresu obsługi naukowych baz danych dostępnych na serwerze WIM oraz zakupu publikacji naukowych na kiermaszu książek.
4
Mar 2016
Kurs specjalizacyjny ,,Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn dolnych, górnych i tułowia”
Kurs specjalizacyjny pn. „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn dolnych, górnych i tułowia” (nr akredytacji CMKP: 06-002/10/03-018-2016), organizowany przez Klinikę Rehabilitacji we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Kurs jest adresowany przede wszystkim dla osób posiadających tytuł magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa oraz lekarzy. Kurs obejmuje: Przygotowanie do podejmowania interwencji wobec osób, które doświadczyły urazu fizycznego, szczególnie związanego z amputacją, będącą skutkiem katastrofy, wypadku lub choroby. Przygotowanie do właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego, który uzupełnia brakującą część lub całą kończynę dolną/ górną i tułowia. Poziomy amputacji, zakres wyłuszczenia w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym. Poziomy amputacji, zakres wyłuszczenia w stawie barkowym, łokciowym i nadgarstkowym. Amputacje palców. Higiena kikuta. Leje protezowe: lej PTB z oparciem podrzepkowym, lej KBM, lej PTS. Leje uda z pończochą kikutową i/lub miękkim wkładem Protezy kosmetyczne. Protezy funkcjonalne. W ramach szkolenia odbędzie się prezentacja różnego rodzaju protez.
10
Feb 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków.
28
Jan 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.
14
Jan 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - USG w praktyce trauma room
Jest to nowa propozycja tematyczna ukazująca możliwości wykorzystania ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG jako point-of-care do wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, obejmujących różnicowanie przyczyny wstrząsu (FATE), niewydolności oddechowej (BLUE), kompleksowej oceny pacjenta po urazie wielonarządowym (e-FAST, FASTER, RUSH) oraz oceny ciśnienia śródczaszkowego (ONSD) i USG transkranialnego w urazach głowy.
27
Nov 2015
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo"
Zmieniają się zasady prowadzenia badań klinicznych za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (536/2014) w sprawie badań klinicznych, produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia Dyrektywy 2001/20WE. W myśl tego Rozporządzenia w państwach UE musi nastąpić ujednolicenie reguł, zasad i procedur interwencji medycznych o badawczym charakterze, w szczególności zasad uzyskiwania zgody pacjenta i oceny dopuszczalności badania, aby nie występowały poważne zagrożenia dla życia i zdrowia tych uczestników. Rozporządzenie nakazuje ujednolicenie wszelkich procedur do końca 2016 roku. Zapraszamy do udziału w Konferencji ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo" wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Liczymy na udział lekarzy, organizatorów badań klinicznych, pielęgniarek, ratowników medycznych, a także pacjentów. Udział w konferencji jest bezpłatny i objęty programem doskonalenia zawodowego (za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne).
19
Nov 2015
Kurs ,,Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych (ACLS)"
Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA). Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Pomyślne zakończenie kursu wymaga zademonstrowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach szkoleniowych, zaliczenie testu umiejętności w zakresie RKO z użyciem AED, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską, Megacode, a także zdania testu. Po pomyślnym ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat ważny przez dwa lata. Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego, kierującego leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personelu zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
19
Nov 2015
„Patient-oriented medical care” - I Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
Tematem przewodnim konferencji jest działanie i współdziałanie zespołów interdyscyplinarnych w najbardziej wymagających dziedzinach medycyny. Chcemy podzielić się Waszymi naszymi doświadczeniami, wysłuchać Waszych opinii i wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, z którymi stykamy się każdego dnia. Celem konferencji jest nie tylko edukacja, ale również budowanie relacji pomiędzy grupami zawodowymi pracowników medycznych, których wspólnym celem jest poprawa jakości życia i rokowania chorych. Chcemy otwarcie i śmiało rozmawiać o dzielących nas barierach, przeszkodach i zagrożeniach we wspólnym działaniu. Postaramy się Was przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych. Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. To właśnie w tak szerokim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!
23
Oct 2015
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Adipocytokiny i tkanka tłuszczowa w kontekście zaburzeń metabolicznych"
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Adipocytokiny i tkanka tłuszczowa w kontekście zaburzeń metabolicznych.” Konferencja adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, dietetyków oraz studentów zainteresowanych tematyką zaburzeń metabolicznych w różnych populacjach chorych. Tematyka wystąpień obejmować będzie zaburzenia gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej wśród chorych z przewlekłą chorobą nerek, zespołem metabolicznym, cukrzycą typu II, u osób po zabiegach bariatrycznych oraz w populacji dziecięcej. Grono wykładowców przedstawi istniejący stan wiedzy oraz badania własne dotyczące prezentowanych zagadnień. Mamy nadzieję, iż konferencja pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę dotyczącą omawianej tematyki, jak również zainspiruje kolejne badania naukowe. Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne. Udział jest bezpłatny.
22
Oct 2015
Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego.
22
Sep 2015
Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych
17
Sep 2015
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Jesienne Warsztaty Okulistyczne z Chirurgią na Żywo"
Jesienne Warsztaty Okulistyczne to już trzecia edycja szkoleń podczas których grono wybitnych ekspertów zajmie się zagadnieniami ważnymi dla praktyki okulistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i terapii schorzeń okulistycznych. Wykładom towarzyszyć będą zróżnicowane tematycznie warsztaty, podczas których omówione zostaną ciekawe przypadki pacjentów, w tym również warsztaty z chirurgii na żywo realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym. Adresatami spotkania są głównie okuliści oraz lekarze innych specjalności zainteresowani zagadnieniami chorób oczu. Wszyscy uczestnicy cyklu otrzymują materiały konferencyjne oraz certyfikat z 9 punktami edukacyjnymi.
16
Sep 2015
Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych
2
Sep 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej: Zespół Urazowy
Szkolenie adresowane do lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, zajmujących się opieką nad pacjentami urazowymi w SOR. Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
16
Jul 2015
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Aktualności w chorobach wewnętrznych"
Już od 5 lat organizowany jest w Ełku obóz koła naukowego działającego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dalizoterapii WIM. Od początku obozom naukowym towarzyszą konferencje naukowo-szkoleniowe podczas, których znamienici prelegenci z WIM i zaprzyjaźnionych uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), a także studenci, członkowi koła, precentują referaty naukowe. Program tegorocznej konferencji obejmuje 2 dni - pierwszy dzień poświęcony jest na przedstawienia prac studenckich kół naukowych. Podczas 2 dnia przedstawione zostaną wykłady z szeroko rozumianej tematyki internistycznej dotyczącej zagadnień z zakresu nefrologii, chorób płuc, hematologii i onkoligii klinicznej.
15
Jul 2015
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS)
Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Grupa docelowa – personel medyczny, kierujący leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personel zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
22
Jun 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej:Taktyczno - Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne (TERM)
Szkolenie adresowane do żołnierzy i funkcjonariuszy wydziału antyterrorystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami ratownictwa taktycznego. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowsze trendy w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym jeden dzień działań w warunkach poligonu. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
26
May 2015
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BIOLOGII I MEDYCYNY
21
May 2015
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia"
W imieniu Organizatorów II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia” przygotowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych i Wojskową Izbę Lekarską, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 roku, serdecznie zapraszamy do udziału w tym zamierzeniu. W programie obecnej konferencji znalazły się aktualne zagadnienia dotyczące problematyki kształcenia podyplomowego lekarzy oraz ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr cywilnych i wojskowych. Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie stanowić istotny przyczynek w procesie rozwoju systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i ratowników medycznych.
15
May 2015
Konferencja: Rak jajnika - nowe wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne
Celem konferencji jest zaprezentowanie nowych kierunków badań nad biologią raka jajnika, jak również przedstawienie najnowszych wyników badań klinicznych, które w najbliższym czasie mogą istotnie zmienić standardy leczenia tego nowotworu.
13
May 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Szkolenie adresowane do wszystkich osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz ratowników KSRG.Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych
29
Apr 2015
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS)
Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Grupa docelowa – personel medyczny, kierujący leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personel zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
24
Apr 2015
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia "Pamięć ważna jak powietrze"
Zanieczyszczenia powietrza: tlenki węgla i azotu, dwutlenki siarki, ozonu, ołowiu, pyły zawieszone są przyczyną m.in. rosnącej liczby udarów, zawałów serca, zaostrzeń astmy, POCHP, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry. Alarmujący raport dotyczący stanu powietrza w Polsce opublikowała Najwyższa Izba Kontroli. Czy lekarze, inżynierowie oraz specjaliści ochrony środowiska znają receptę na uzdrowienie tej sytuacji? Odpowiedzi padną w czasie naszej konferencji!
15
Apr 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Szkolenie adresowane do ratowników medycznych, ale także lekarzy i pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa przedszpitalnego. Warsztaty promują podejmowanie krytycznych decyzji i działań medycznych, sprawdzonych algorytmów postępowania oraz priorytetów podczas zaopatrywania obrażeń. Wykłady zostały poszerzone o część praktyczną, obejmującą najważniejsze techniki ratownicze w opiece przedszpitalnej, zaczerpnięte z doświadczeń środowiska taktycznego. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych
26
Mar 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Resuscytacja płynowa w urazach
Jest to ciekawa oferta warsztatów z zakresu medycyny ratunkowej, oparta na doświadczeniu i praktyce klinicznej. Szkolenie adresowane jest do lekarzy, ratowników medycznych. Tematem przewodnim zajęć będzie specjalistyczna intensywna terapia płynami i preparatami krwi oraz uzyskiwanie dostępów naczyniowych i doszpikowych u pacjentów pourazowych. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
23
Mar 2015
Tydzień Nauki i Edukacji
Dyrekcja i Oddział Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na IV edycję „Tygodnia Nauki i Edukacji”, który odbędzie się w dniach 23 - 27 marca 2015 roku. Motywem przewodnim tegorocznego „Tygodnia Nauki i Edukacji” jest własność intelektualna w kontekście najnowszych zmian w prawodawstwie. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom kolejnych etapów procesu komercjalizacji – od pomysłu i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, poprzez realizację projektów, po ochronę i wykorzystanie uzyskanych dóbr intelektualnych. Podczas „Tygodnia Nauki i Edukacji” uczestnicy będą mieli okazję poznać doświadczenia osób biorących udział w życiu naukowym WIM oraz zaproszonych gości - specjalistów z Narodowego Centrum Nauki, Akademii Leona Koźmińskiego, BTM Innovations Sp. z o.o. i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursach NCN zapraszamy do udziału w spotkaniu z Doktor Laurą Bandurą-Morgan, Koordynatorem w Dziale Nauk o Życiu NCN, która wygłosi wykład pt. „Badania podstawowe esencją nauki” oraz poprowadzi warsztaty „Projekty badawcze w ramach NCN”. Oferujemy również możliwość uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych z zakresu obsługi naukowych baz danych dostępnych na serwerze WIM oraz zakupu publikacji naukowych na kiermaszu książek.
19
Mar 2015
XI Zjazd Otolaryngologów Wojskowych
Zjazd ma charakter szkoleniowy i obejmuje ważne zagadnienia dotyczące współczesnej otolaryngologii, które mimo stale unowocześnianych standardów leczenia budzą pewne wątpliwości. Uczestnicy wysłuchają wielu ciekawych wykładów, do wygłoszenia których zostali zaproszeni najwybitniejsi w Polsce otolaryngolodzy i otolaryngolodzy dziecięcy. Odbędą się również warsztaty, podczas których będą mogli Państwo aktywnie zapoznać się z nowościami w poszczególnej dziedzinie.
12
Mar 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - USG w praktyce Trauma Room
Jest to nowa propozycja tematyczna ukazująca możliwości wykorzystania ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG jako point-of-care do wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, obejmujących różnicowanie przyczyny wstrząsu (FATE), niewydolności oddechowej (BLUE), kompleksowej oceny pacjenta po urazie wielonarządowym (e-FAST, FASTER, RUSH) oraz oceny ciśnienia śródczaszkowego (ONSD) i USG transkranialnego w urazach głowy. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
28
Jan 2015
Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie
15
Jan 2015
XVI Noworoczne Warsztaty Kardiologiczne im. prof. dr hab. med. Mariana Cholewy "Niech w żyłach waszych krąży krew, niech wasze serce bije mocniej bez smutków przecież trzeba żyć i ludziom zawsze być pomocnym"
11
Apr 2014
IV konferencję naukową im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego pn.: Zanieczyszczenia środowiska a choroby płuc i układu krążenia DUM VIVIMUS, VIVAMUM